Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Прошко Прошков
 • Диян Стаматов
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към СОС за мандат 2019 -2023 г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти за 20.04.2021 г.

/вторинк/ от 15.30 часа, което ще се проведе

"чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС, граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес - i.blagova@sofia.bg

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

 Доклад № СОА21-ВК66-3553/13.04.2021 г. относно  участие на Столична община като партньор в проект ХАРМОНИЯ: „Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремни събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране“ (HARMONIA: Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable Urban areas to cope with Climate Change and Extreme Events based on GEOSS and Advanced Modelling Tools), финансиран от Програма „ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-4860/2/01.04.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на  здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори.

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад № СОА20-ПП00-1/36/13.04.2021 г. относно Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.001-0092-001 от 08.04.2021 г., за проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.

Кристиян Кръстев – зам.-кмет на СО

 

 1.  

Доклад № СОА16-ПП00-13/683/13.04.2021 г. относно поетапно разкриване на три Центъра за обществена подкрепа, два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и два Дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по Проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3176/01.04.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2020 г.

Екатерина Йорданова-председател на ПК по МСТЕПП и председател на Програмния съвет на Програма „Европа“ и Борис Петров и Николай Николов – заместник председатели на ПК по МСТЕПП

 

 

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3625/15.04.2021 г. относно приемане на изменения и допълнения в Правилата за работа по Програма „Европа“ на СО, приети от Столичен общински съвет с Решение № 759 от 11.12.2008 г. и допълнение Решение № 95 от 28.02.2013 г. и Решение № 206 от 05.04.2018 г. на СОС.

Екатерина Йорданова-председател на ПК по МСТЕПП и председател на Програмния съвет на Програма „Европа“ и Борис Петров и Николай Николов – заместник председатели на ПК по МСТЕПП

 1.  

Проект на Актуализирани правила на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти.

 

 1.  

Разни.