Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: сряда от 15:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Ирина Иванова Йорданова

Зам.-председатели: 
     1. Михаела Атанасова Иванова
     2. Станчо Цветанов Станков

Членове:

Външни експерти:

 • Марина Стефанова Белчева
 • Атанаска Асенова Лингорска
 • Деница Георгиева Боева-Величкова
 • Цецка Георгиева Бачкова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА 17.04.2019 Г. /СРЯДА/, 15.00 ЧАСА, ЗАЛА 2, ЕТ. 2

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№ СОА16-ПП00-141/101/07.02.2019 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2019 г. за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), идентификационен №2290, финансиран по Програма УРБАХТ III  на Европейския съюз. Придружен с отчет с вх. № СОА16-ПП00-141/105/20.02.2019 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-2984/10.04.2019 г. относно осигуряване на средства от бюджет на Столична община за осъществяване на необходими СМР и КРР с цел въвеждане в експлоатация на обект „Консервация, реставрация и експлоатиране на късноантичен мавзолей, осигуряващи постройки и навес“, находящи се в УПИ, кв. 3, жилищна група „Южен парк“, район „Триадица“, гр. София.

Доц. д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-2854/06.04.2019 г. относно издаване на Запис на заповед на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0030, за проект „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Албена Атанасова зам.кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-2858/06.01.2019 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP00-5.001-0048, за проект „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Албена Атанасова зам.кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-3019/11.04.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект №BG05M9OP001-2.008-0005-C01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 “Подкрепа на лица с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Албена Атанасова зам.кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-3062/12.04.2019 г. относно одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Акселератор Стартъп София“ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

Николай Стойнев –заместник председател на СОС, Ирина Йорданова-общински съветник и председател на СУ на ОГФМСП, Антон Койчев-общински съветник и зам.-председател на СУ на ОГФМСП, Станчо Станков-общински съветник и зам.-председател на ПК по ЕППМС и Николай Николов-общински съветник и член на ПК по ЕППМС

 1.  

 Информация № СОА19-ГР94-1315/19.03.2019 г. по проект URBiNAT, договор с EK № 776783 – LCE-31-2016-2017 по програма ХОРИЗОНТ 2020

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Програмен съвет по Програма Европа

 

 1.  

Разни.