Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: сряда от 15:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Ирина Иванова Йорданова

Зам.-председатели: 
     1. Михаела Атанасова Иванова
     2. Станчо Цветанов Станков

Членове:

Външни експерти:

  • Марина Стефанова Белчева
  • Атанаска Асенова Лингорска
  • Деница Георгиева Боева-Величкова
  • Цецка Георгиева Бачкова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 13.02.2019 Г. /СРЯДА/, 15.00 ЧАСА, ЗАЛА 2, ЕТ. 2

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

 

Доклад вх.№ СОА16-ПП00-140/67/06.02.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2019 г. за разплащане на разходи по проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned), финансиран по Програма УРБАКТ III на ЕС.

Доц. д-р Тодор Чобанов-зам.-кмет на СО

 

  1.  

Доклад № СОА16-ПП00-154/135/08.02.2019 г. относно издаване на Запис на Заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-C01 от 14.03.2017 г. и сключен към него Анекс № 1на 02.11.2018 г. за проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Ирина Савина – заместник-кмет на СО

  1.  

Доклад № СОА16-ПП00-154/136/08.02.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-C01 от 14.03.2017 г. и сключен към него Анекс № 1 на 02.11.2018 г. от Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

Ирина Савина – заместник-кмет на СО

  1.  

Доклад № СОА19-ВК66-659/24.01.2019 г. относно участие на Столична община във Втора фаза на проект „Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум“ (Com. Unity.Lab.), финансиран  по Програма Урбахт III на Европейския съюз и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2019 г. за разплащане на разходи по проекта.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

  1.  

Програмен съвет на Програма Европа

 

  1.  

Разни.