Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: сряда от 15:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Ирина Иванова Йорданова

Зам.-председатели: 
     1. Михаела Атанасова Иванова
     2. Станчо Цветанов Станков

Членове:

Външни експерти:

  • Марина Стефанова Белчева
  • Атанаска Асенова Лингорска
  • Деница Георгиева Боева-Величкова
  • Цецка Георгиева Бачкова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

на заседанието за 26.06.2019 г. /сряда/от 15,00 часа в зала №2, ет. 2

 

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5007/24.06.2019 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения “ по ОП „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020.

Албена Атанасова – заместник кмет на СО

  1.  

Програмен съвет на Програма Европа

 

  1.  

Разни.