Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Миглена Атанасова
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 • Любомир Дренски
 • Антоанета Стоименова
 • Росица Арнаудова
 • Филип Анастасов
 • Николай Маринов

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 599

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Архив на заседанията на постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

ДНЕВЕН РЕД

 

на редовното заседание, което ще се проведе на

13.12.2022 г. /вторник/,

15:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 2, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-14162/22.11.2022 г. относно изпълнение на проект "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.020, по приоритетна ос 1 "Води" на оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи по проекта.

iнж. Ангел Джоргов - зам.- кмет на Столична община

Т.2

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-14289/24.11.2022 г. относно утвърждаване на приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма "Европа" на Столична община за 2023 г.

Екатерина Йорданова, Борис Петров и Николай Николов - общински съветници

Т.3

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-14959/07.12.2022 г. относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане на Младежки център в Столична община" по процедура BG-RRP-1.008-А1 "Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)" по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб 1 "Иновативна България", Компонент 1 "Образование и умения", Инвестиционен проект 4 "Младежки центрове"

инж. Ангел Джоргов, Ирина Савина и Мирослав Боршош - зам.- кметове на Столична община

Т.4

Доклад с вх. № СОА22-ПП00-3/8/06.12.2022 г. относно предложение за приемане на решение за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Столична община за реализация на СМР/дейности и доставка на съоръжения, обзавеждане и оборудване на обект "Основен ремонт/реконструкция на Общински културен институт "Средец", предмет на интервенция по Проект BG16RFOP001-1.001-0009-C01 "Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ "Средец", район "Оборище".

инж. Ангел Джоргов и Мирослав Боршош- зам.- кметове на Столична община

Т.5

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-14874/06.12.2022 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.004-0047-C03 "Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства", процедура BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Албена Атанасова - зам.- кмет на Столична община

Т.6

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-14624/02.12.2022 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите, работещи по проект "Интегриран столичен градски транспорт - фаза ІІ", сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01

инж. Ангел Джоргов - зам.- кмет на Столична община

Т. 7

Разни