Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Прошко Прошков
 • Диян Стаматов
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА

Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти на 26.01.2021 г. /вторник/, 15.30 часа, което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"

Комисията ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл. 56а, ал. 3 от Правилника за организациятстта на СОС, граждани, представители на юридически лиа, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-639/21.01.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-11166/22.12.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

 1.  

Разни.