28.05.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 4.05.2018 г.
...

27.04.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 29.03.2018 г.
...

03.04.2018
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София" ЕАД
...

09.03.2018
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

05.02.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 18.01.2018 г.
...

02.02.2018
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2017 г.
...

12.01.2018
Покана за среща във връзка с предстоящото разглеждане и гласуване на Мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух при прогноза за висока степен на замърсяване
...

03.01.2018
Информация във връзка с проверки на ДГ № 164 "Зорница"
...

21.08.2017
Доклад и проект за решение относно "Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на Столична община 2017 - 2025 г., по части: "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекция на речни корита"
...

07.08.2017
Доклад и проект за решение относно Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022
...