07.04.2014
Обява за конкурс за публичен подбор на изпълнителен директор на лечебно заведение - еднолично общинско търговско дружество
...

27.03.2014
Информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на Столична община за 2014 г.
...

24.03.2014
Обява за конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества
...

17.03.2014
Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2014
...

19.12.2013
Обява за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на "Озеленяване" ЕАД
...

18.12.2013
Начало на процедурата по номинации за обществен посредник на Столична община
...

16.12.2013
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2016 година
...

19.11.2013
Доклад относно План-сметка за дейностите, свързани с битовите отпадъци и за поддържане на чистотата за 2014 г.
...

31.10.2013
Съобщение
...

24.10.2013
Обява за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на "Егида – София" ЕАД
...