17.12.2010
Доклад относно План-сметка за дейностите, свързани с битовите отпадъци и за поддържане на чистотата за 2011 г.
...

30.11.2010
Доклад и проект за решение относно актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти
...

29.11.2010
Доклад и проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
...

21.05.2010
Утвърдени за финансиране проекти от Столична програма „Култура” през 2010 г.
...

21.05.2010
Проект на Концепция за зони за организация и контрол на паркирането на територията на Столична община
...

24.03.2010
Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 година
...

15.03.2010
Процедура за кандидатстване с проектни предложения по „Програма Европа – граждански проекти и европейски практики”
...

03.02.2010
Съдържателен обхват и приоритети на Столична програма "Култура" през 2010 г.
...

05.01.2010
Обществено обсъждане на бюджета на Столичната община за 2010 г.
...

21.12.2009
Обяснителна записка по бюджета на Столична община за 2010 година
...