Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г.
...

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2018 г.
...

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2017 г.
...

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2016 г.
...

С решение № 90 по протокол 5, т 35 от 17.12.2015 г. Столичния общински съвет освобождава стария състав на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд и избира нови членове на съвета както следва:

Управление 

Специализираният общински приватизационен фонд е (СОПФ) създаден с решение № 8 по Протокол № 50 от 13.07.1994 г. на Столичния общински съвет (СОС) и акумулира средствата от продажба на общинска собственост. 

Обща информация

Оперативното управление на Фонда се осъществява от Съвет за управление (СУ СОПФ) в състав 14 души, както следва: 9 общински съветници; четири заместник-кмета, определени със заповед на кмета на СО и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация. 

Правилник за организация и работа

Критерии за оценка и подбор на програми, проекти и искания за финансиране