Назад

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2015 г.

Отчет за 2015 годинa 

Приложение № 1 – Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Общинския приватизационен фонд към 31.12.2015 г. (в лв.) 

Приложение № 2 – Плащания по заеми, отпуснати от СУСОПФ към 31.12.2015 г. 

Приложение № 3 – Обекти, финансирани от СОПФ през 2015 г. 

Приложение № 4 – Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. (с натрупване) 

Приложение № 5 – Аналитична оборотна ведомост - Сметка: 7501МВ Вътрешни касови трансфери в лева до месец декември 2015 г. (с натрупване) 

Приложение № 6 – Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива - Трансфери към ОГФМСП и райони на София (в лева) 

Приложение № 7 –Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2016 година 

Справка за наличностите по сметката на Специализирания общинския приватизационен фонд (СОПФ) към 09 декември 2015 г. 


С решение № 90 по протокол 5, т 35 от 17.12.2015 г. Столичния общински съвет освобождава стария състав на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд и избира нови членове на съвета както следва:

Управление 

Специализираният общински приватизационен фонд е (СОПФ) създаден с решение № 8 по Протокол № 50 от 13.07.1994 г. на Столичния общински съвет (СОС) и акумулира средствата от продажба на общинска собственост. 

Обща информация

Оперативното управление на Фонда се осъществява от Съвет за управление (СУ СОПФ) в състав 14 души, както следва: 9 общински съветници; четири заместник-кмета, определени със заповед на кмета на СО и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация. 

Правилник за организация и работа

Критерии за оценка и подбор на програми, проекти и искания за финансиране