Назад

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2015 г.

Отчет за 2015 годинa 

Приложение № 1 – Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Общинския приватизационен фонд към 31.12.2015 г. (в лв.) 

Приложение № 2 – Плащания по заеми, отпуснати от СУСОПФ към 31.12.2015 г. 

Приложение № 3 – Обекти, финансирани от СОПФ през 2015 г. 

Приложение № 4 – Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. (с натрупване) 

Приложение № 5 – Аналитична оборотна ведомост - Сметка: 7501МВ Вътрешни касови трансфери в лева до месец декември 2015 г. (с натрупване) 

Приложение № 6 – Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива - Трансфери към ОГФМСП и райони на София (в лева) 

Приложение № 7 –Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2016 година 

Справка за наличностите по сметката на Специализирания общинския приватизационен фонд (СОПФ) към 09 декември 2015 г. 


 

Специализираният общински приватизационен фонд е (СОПФ) създаден с решение № 8 по Протокол № 50 от 13.07.1994 г. на Столичния общински съвет (СОС) и акумулира средствата от продажба на общинска собственост. 

С решение № 163 по протокол 12, т. 16 от 30.04..2020 г. Столичния общински съвет освобождава стария състав на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд и избира нови членове на съвета както следва:

 1. Малина Едрева Одоен
 2. Силвия Тошкова Христова
 3. Екатерина Евлогиева Йорданова
 4. Лорита Георгиева Радева
 5. Прошко Начев Прошков
 6. Стефан Марчев Марков
 7. Иван Янчов Таков
 8. Милка Христова Христова
 9. Албена Александрова Кръстева
 10. Борис Бориславов Бонев
 11. Марта Руменова Георгиева
 12. Веселин Йорданов Калановски
 13. Борислав Любомиров Иванов. 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА СОПФ 
(Приет с Решение № 281 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г., изм. и доп. - Решение № 159 по Протокол № 59 от 27.03.2014 г., изм. - Решение № 90 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г., изм. и доп. - Решение № 320 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.)
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИСКАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ