Назад

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2016 г.

Отчет на СУСОПФ за 2016 г. (Приет с Решение № 382 от 22.06.2017 г. на СОС)

Приложение 1 - Наличности приходи разходи

Приложение 1а - Заеми

Приложение 2 и 2а - Решения за финансиране 2016 г.

Приложение 3 - Картон за разходите по дейности за Капиталовата програма

Приложение 4 - Плащания на райони

Приложение 5 - Хронологична оборотна ведомост

Приложение 6 - Преходни обекти
 

С решение № 90 по протокол 5, т 35 от 17.12.2015 г. Столичния общински съвет освобождава стария състав на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд и избира нови членове на съвета както следва:

Управление 

Специализираният общински приватизационен фонд е (СОПФ) създаден с решение № 8 по Протокол № 50 от 13.07.1994 г. на Столичния общински съвет (СОС) и акумулира средствата от продажба на общинска собственост. 

Обща информация

Оперативното управление на Фонда се осъществява от Съвет за управление (СУ СОПФ) в състав 14 души, както следва: 9 общински съветници; четири заместник-кмета, определени със заповед на кмета на СО и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация. 

Правилник за организация и работа

Критерии за оценка и подбор на програми, проекти и искания за финансиране