Назад

Годишна програма и отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г.

 

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2019 година (Приет с Решение № 199 по протокол № 14 от 28.05.2020 г. на СОС)

Приложение 1 - Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Специализирания общински приватизационен фонд към 31 декември 2019 г.

Приложение 2 - Решения за финансиране с източник СОПФ през 2019 г.

Приложение 3 - Картон за приходите и разходите по обекти, параграфи и дейности от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Приложение 4 - Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за трансферите към Капиталовата програма на СО през 2019 г.  

Приложение 5 - Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за трансферите към районите през 2019 г.

Приложение 6 - Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2020 година 

----------------------------------------------------

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г. (Приета с Решение № 210 по протокол № 75 от 18.04.2019 г. на СОС)                                    


 

Специализираният общински приватизационен фонд е (СОПФ) създаден с решение № 8 по Протокол № 50 от 13.07.1994 г. на Столичния общински съвет (СОС) и акумулира средствата от продажба на общинска собственост. 

С решение № 163 по протокол 12, т. 16 от 30.04..2020 г. Столичния общински съвет освобождава стария състав на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд и избира нови членове на съвета както следва:

 1. Малина Едрева Одоен
 2. Силвия Тошкова Христова
 3. Екатерина Евлогиева Йорданова
 4. Лорита Георгиева Радева
 5. Прошко Начев Прошков
 6. Стефан Марчев Марков
 7. Иван Янчов Таков
 8. Милка Христова Христова
 9. Албена Александрова Кръстева
 10. Борис Бориславов Бонев
 11. Марта Руменова Георгиева
 12. Веселин Йорданов Калановски
 13. Борислав Любомиров Иванов. 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА СОПФ 
(Приет с Решение № 281 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г., изм. и доп. - Решение № 159 по Протокол № 59 от 27.03.2014 г., изм. - Решение № 90 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г., изм. и доп. - Решение № 320 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.)
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИСКАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ