Обратно Заседание № 58 от 23.06.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 58 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
23 юни 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-5711/2/02.06.2022 г. относно промяна на адреса на управление и утвърждаване на актуализиран устав на „Софекострой” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №433 по т. 1, обявено на 29.06.2022 г. 
 
2.Доклад вх.№ СОА22-УЗ21-947/3/17.05.2022 г. относно разсрочване на публични общински вземания за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, ЕИК 000670659, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №434 по т. 2, обявено на 29.06.2022 г. 
 
3.Доклад вх.№ СОА22-КИ18-96/1/07.06.2022 г. относно предоставяне на помещенията на партерния етаж в 155 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", село Кривина, ул. „Просвета“ № 8, район „Панчарево“ за управление и ползване за хранилища на движими културни ценности от фонд „Скулптура“ на Софийска градска художествена галерия за срок от 10 години.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №435 по т. 3, обявено на 29.06.2022 г. 
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6286/14.06.2022 г. относно Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2022 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №436 по т. 4, обявено на 29.06.2022 г. 
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3493/18/14.06.2022 г. относно финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2022  по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта, в изпълнение Решение № 268  по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на СОС.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №437 по т. 5, обявено на 29.06.2022 г. 
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12786/1/29.09.2021 г. относно отпускане на еднократна парична помощ по доклад № СОА21-ВК08-12786 от 09.09.2021г. на кмета на район „Слатина“.
Докл. Георги Илиев
Решение №438 по т. 6, обявено на 29.06.2022 г. 
 
7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5210/23.05.2022 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община  за 2021 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №439  по т. 7, обявено на 29.06.2022 г. 
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5508/30.05.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на м. „Студентски град”, кв. 130, УПИ XII-2095,6080,6081 „за КОО“, район „Студентски”-СО, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град“, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №440 по т. 8, обявено на 29.06.2022 г. 
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5909/06.06.2022 г. относно одобряване на проект за ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на  УПИ IV-542 „за офиси и складове“ от кв. 510 и изменение на план за регулация на УПИ VII-829,2424 „за склад, КОО и офиси“, кв. 505, м. „Дружба – Разширение“ (ул. „Обиколна“) и изменение на плана за улична регулация - план-извадка на улица от о.т. 74 до о.т. 517, м. „Бул. Цариградско шосе 7-11 км“, (м. „ж.к. Дружба-разширение“, (ул. „Обиколна“), район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №441 по т. 8, обявено на 29.06.2022 г. 
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5937/07.06.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация за кв. 12г, УПИ Х-878, 879, 881 „за офиси и магазин“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение 325/27.06.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ на м. „Суха река-запад“, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №442 по т. 10, обявено на 29.06.2022 г. 
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5948/07.06.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-30, кв. 116, м. „Надежда 1б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване на м. „Надежда 1б“, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №443 по т. 11, обявено на 29.06.2022 г. 
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3977/1/13.06.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план [ПУП] – изменение на плана за регулация (ИПР) и  придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за устройствено обезпечаване на корекциите на съществуващите открити водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 42, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58,  кв. 59, кв. 73, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87, кв. 87а, кв. 105, кв. 111 на м. “Манастирски ливади-изток“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №444 по т. 12, обявено на 29.06.2022 г. 
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4434/3/16.06.2022 г. относно предоставяне на управлението на имоти, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, придобити чрез замяна, на съответните районни кметове.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №445 по т. 13, обявено на 29.06.2022 г. 
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-8015/1/16.06.2022 г. относно даване на съгласие за преобразуване на „Лабело“ ЕООД и „Заводпроект“ ЕООД чрез вливане на „Лабело“ ЕООД и „Заводпроект“ ЕООД в „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №446 по т. 14, обявено на 29.06.2022 г. 
 
15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6435/16.06.2022 г. относно приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2022 година.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №447 по т. 15, обявено на 29.06.2022 г. 
 
16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6439/16.06.2022 г. относно изменение и допълнение на Решение № 421 по Протокол № 36 от 06.07.2017 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева, Диян Стаматов
Решение №448 по т. 16, обявено на 29.06.2022 г. 
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6438/16.06.2022 г. относно одобряване на партньорство относно съвместна дейност за изграждане и оборудване на „Къщата на децата в София“.
Докл. Малина Едрева, Диян Стаматов
Решение №449 по т. 17, обявено на 29.06.2022 г. 
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6289/14.06.2022 г. относно Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура“ – 2022 г.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Веселин Калановски, Владимир Митов, Борислав Бориславов, Иван Виделов
Решение №450 по т. 18, обявено на 29.06.2022 г. 
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3494/10/14.06.2022 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2022 г., в изпълнение на Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №451 по т. 19, обявено на 29.06.2022 г. 
 
20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5678/1/16.06.2022 г. относно промяна в Правилата за работа на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева, Милка Христова, д-р Веселин Милев, Михаил Петров, Владимир Митов, Дончо Барбалов
Решение №452 по т. 20, обявено на 29.06.2022 г. 
 
21.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2341/11.03.2022 г. и становище СОА22-ВК08-3952/1/13.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имот с идентификатор 68134.509.314, заедно с построените в него две сгради с идентификатори 68134.509.314.1 и 68134.509.314.2, представляващи частна общинска собственост, находящи се на улица “Вела Чорбова” № 18, Район “Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №453 по т. 21, обявено на 29.06.2022 г. 
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18646/2/06.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на две едноетажни сгради с идентификатори 68134.503.267.3 и 68134.503.267.4, представляващи частна общинска собственост, находящи се на булевард “Лазар Михайлов” № 95, Район “Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №454 по т. 22, обявено на 29.06.2022 г. 
 
23.Доклад вх.№ СОА20-ГР94-5043/4/10.06.2022 г. относно процедура по доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ XI-532, кв. 35, м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”, по плана на гр. София.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №455 по т. 23, обявено на 29.06.2022 г. 
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7190/1/09.06.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на Пристройка към сградата на ДГ № 184 „Мечо Пух“ в УПИ IІ за ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ (ПИ с идентификатор 68134.703.1295 по КККР), кв. 16, м. „Гео Милев“ по плана на гр. София, район „Слатина“.
Докл. Георги Илиев
Решение №456 по т. 24, обявено на 29.06.2022 г. 
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7249/6/13.04.2022 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев” с идентификатори 68134.801.2068.1.1, 68134.802.2109.8.1, 68134.800.1839.10.1 и 68134.800.1839.10.2 по КККР.
Докл. Делян Георгиев
Решение №457 по т. 25, обявено на 29.06.2022 г. 
 
26.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5931/1/17.05.2022 г. относно искане за изкупуване от страна на Столична община на два поземлени имота, собственост на физическо лице / стар номер 1154 от кв. 151д по плана на м. "Жил. група "Мотописта - II-ра част", които попадат в изграден участък от улица с О.Т. 625 - О.Т. 625а - О.Т. 625в - О.Т. 26а. Имотите са с идентификатори 68134.1005.8547 с площ от 589 кв.м. и 68134.1005.8548 с площ от 74 кв. м. по КККР на район „Триадица“, одобрена със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на изпълнителен директор на АГКК,  попадащи в трасето на изградена улица  в  ж.к. „Гоце Делчев“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №458 по т. 26, обявено на 29.06.2022 г. 
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15741/37/17.05.2022 г. относно откриване на процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 за прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се м. „Надежда 4“, ул. „Братя Шкорпил“ № 11, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1384.699, чрез продажба на общинската част, която е в размер на 6.06%, равняващи се на 16/264 идеални части.
Докл. Димитър Димов
Решение №459 по т. 27, обявено на 29.06.2022 г. 
 
28.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8581/1/07.06.2022 г. относно отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок до 5 (пет) календарни години, в общинските училища на територията на СО – район „Искър“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс, по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №460 по т. 28, обявено на 29.06.2022 г. 
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3842/2/18.05.2022 г. относно провеждане на процедура за прекратяване на съсобственост между Столична община и Снежинка Михайлова чрез извършване на доброволна делба, като всеки съделител получи  в дял реална част на основание чл. 36, ал. 1, т .1 от ЗОС.
Докл. Теодор Петков
Решение №461 по т. 29, обявено на 29.06.2022 г. 
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6465/1/13.05.2022 г. относно процедура по реда на Закона за устройство на територията, довършване на процедура по прилагане на действащия подробен устройствен план относно УПИ XXXIV- 2976, кв. 12, местност „в.з. Киноцентър III част-разширение“ /ПИ с идентификатор 68134.1944.2976/ и придобиване от Столична община на поземлени имоти-частна собственост, предвидени за изграждане на обекти - публична общинска собственост- попадащи в улична регулация за кв. 12, местност „в.з. Киноцентър III част-разширение“ по действащ регулационен план.
Докл. Теодор Петков
Решение №462 по т. 30, обявено на 29.06.2022 г. 
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6599/2/17.05.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ ХХII-2262, кв. 1, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“ - Столична община по § 8, ал. 2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Младен Младенов
Решение №463 по т. 31, обявено на 29.06.2022 г. 
 
32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6206/1/13.05.2022 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ИПР, касаеща УПИ XII-58, 59, 60, кв.34, м. ,,кв. Вердикал”, чрез сключване на окончателен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ.
Докл. Рангел Марков
Решение №464 по т. 32, обявено на 29.06.2022 г. 
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6215/1/13.05.2022 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ XXVIII-523, кв.6, село Иваняне, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение №465 по т. 33, обявено на 29.06.2022 г. 
 
34.Доклад вх.№ СОА20-НЦ62-1103/10/07.06.2022 г. относно именуване на поземлен имот за озеленяване с името градина „проф. д-р Александър Чирков“.
Докл. проф. Иво Петров, Малина Едрева, д-р Антон Койчев
Решение №466 по т. 34, обявено на 29.06.2022 г. 
 
35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-596/13.01.2022 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“, с името „Златю Бояджиев“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №467 по т. 35, обявено на 29.06.2022 г. 
 
36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7046/05.05.2022 г. относно именуване на безименни улици в СО – район „Студентски”, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, с имената „Арх. Петър Загорски “, „Арх. Борис Далчев“, „Арх. Панталей Цветков“ и „Арх. Димитър Цолов“.
Докл. Петко Горанов
Решение №468 по т. 36, обявено на 29.06.2022 г. 
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7427/12.05.2022 г. относно именуване на безименна улица находяща се от о. т. 13 до о.т. 84, между кв. 1 и кв. 32А от действащия регулационен план на  м. „Малинова долина – Бункера – 3 етап“, кв. Симеоново, СО - Район „Витоша“, гр. София, с името „Славка Славова“.
Докл. Теодор Петков
Решение №469 по т. 37, обявено на 29.06.2022 г. 
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ГР94-6137/2/02.06.2022 г. относно именуване на безименна улица,  находяща се в  м. ,,Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО - Район „Витоша", гр. София, с името „д-р Емил Илиев“.
Докл. Теодор Петков, Малина Едрева
Решение №470 по т. 38, обявено на 29.06.2022 г. 
 
39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7001/04.05.2022 г. относно именуване на безименна улица в СО район „Връбница“ с името „Каменарска“.
Докл. Младен Младенов
Решение №471 по т. 39, обявено на 29.06.2022 г. 
 
40.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1951/28.02.2022 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова –относно изменение на Общия устройствен план на Столична община.
Отговор по т. 40
 
41.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2109/04.03.2022 г. от Симеон Колев – общински съветник до кмета на Столична община  – Йорданка Фандъкова относно договорения през есента на 2021 г. инвестиционен кредит от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ).
Отговор по т. 41
 
42.Питане вх.№СОА22-ВК66-2152/07.03.2022 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно липса на градски стадион или общински спортен комплекс в Банкя в продължение на 25 години.
Отговор по т. 42
Приложение
 
43.Питане вх.№СОА22-ВК66-2514/15.03.2022 г. от Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно размер на средствата, предвидени в държавния бюджет за 2022 г. за компенсации на масовия градски транспорт.
Отговор по т. 43
 
44.Питане вх.№ СОА22-ВК66-3295/04.04.2022 г. от Владимир Митов – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно почистване на речни корита, водоеми и канализация с цел предотвратяване на наводнения на територията на Столична община.
Отговор по т. 44
 
45.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6485/17.06.2022 г. относно отмяна на Решение № 554 по Протокол № 45/29.07.2009 г. на Столичен общински съвет и безвъзмездно предоставяне на управлението на „Център за градска мобилност“ ЕАД на недвижим имот – общинска собственост, представляващ I-во ниво от подземен паркинг  на метростанция „Стадион Васил Левски“.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №472 по т. 45, обявено на 29.06.2022 г. 
 
46.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6483/17.06.2022 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2021 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2022 г.
Докл. Димитър Вучев, Владимир Митов
Решение №473 по т. 46, обявено на 29.06.2022 г. 
 
47.Доклад вх.№ СОА20-ПП00-1/56/16.06.2022 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи свързани с изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.
Докл. Кристиан Кръстев
Решение №474 по т. 47, обявено на 29.06.2022 г. 
 
48.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6609/20.06.2022 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи за дейности по сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за реализацията на Проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №475 по т. 48, обявено на 29.06.2022 г. 
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/