Назад

Заседание № 52 от 26.04.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 52-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 26 април 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа:1. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5106/4/25.04.2018 г. относно определяне на заместник кмет на район „Младост“, който да изпълнява длъжността кмет на район „Младост“ до завръщането на титуляра.
Докл. Председателски съвет
Решение № 227 по т. 1, обявено на 27.04.2018 г.


2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1212/4/13.04.2018 г. относно определяне състава на Одитния комитет на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 228 по т. 2, обявено на 03.05.2018 г.

3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2833/18.04.2018 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2018 и 2019 г. в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област София град 2016-2020 г. и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 229 по т. 3, обявено на 03.05.2018 г.
Приложение № 1


4. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2401/02.04.2018 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 230 по т. 4, обявено на 03.05.2018 г.


5. Доклад вх. № ССД17-ГР94-6758/2/16.04.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 231 по т. 5, обявено на 03.05.2018 г.


6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2303/29.03.2018 г. относно одобряване на „Актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София“.
Докл. Йоана Христова
Решение № 232 по т. 6, обявено на 03.05.2018 г.

Приложение - I част
Приложение - II част
Приложение - III част
Приложение - IV част


7. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5949/1/17.04.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“(“D_NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability”), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.
Докл. Йоана Христова
Решение № 233 по т. 7, обявено на 03.05.2018 г.


8. Доклад вх. № СОА17-ДИ05-117/6/03.04.2018 г. относно план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2018 година и отчет за изпълнение на Плана за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2017 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 234 по т. 8, обявено на 03.05.2018 г.
Приложение № 1, 2


9. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2496/04.04.2018 г. относно преобразуване на 162 ОУ „Отец Паисий“ и 156 ОУ „Васил Левски“ от основни в обединени училища.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 235 по т. 9, обявено на 03.05.2018 г.


10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2694/13.04.2018 г. относно проекти на План за действие към Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация – 2017-2030 година и Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Екатерина Йорданова, Ивелина Джартова
Решение № 236 по т. 10, обявено на 03.05.2018 г.
Приложение № 1, 2


11. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2503/2/19.04.2018 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 237 по т. 11, обявено на 03.05.2018 г.


12. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2029/20.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 07106.1428.657 по КККР на с. Бусманци, район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 238 по т. 12, обявено на 03.05.2018 г.


13. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2056/20.03.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ III-2625-„за обществено обслужващи дейности, офиси, магазини и жилища“, кв. 48, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 239 по т. 13, обявено на 03.05.2018 г.


14. Доклад вх. № СОА17-ГР94-6854/2/29.03.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план - План за регулация за УПИ III-871, 872, кв. 10а, м. „Хаджи Димитър - част”, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Хаджи Димитър - част”, одобрен с Решение № 271 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 240 по т. 14, обявено на 03.05.2018 г.


15. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2437/03.04.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план за УПИ I-1401, 1402, 1403-„за ЖС и магазини“ от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от Решение № 166 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-2“, който имот с тази точка „се изключва“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 241 по т. 15, обявено на 03.05.2018 г.


16. Доклад вх. № СОА16-ВК08-5879/8/03.04.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – План за регулация на м. „Сухата река-запад“, кв. 12г, УПИ VII-872, 873, 874, район „Подуяне“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад“, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 242 по т. 16, обявено на 03.05.2018 г.


17. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2689/13.04.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-889, кв. 9, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, ПИ с идентификатори 68134.2045.1904 и 68134.2045.889, за обединяването им в нов УПИ II-889,1904 „за магазини, администрация и паркинг“ с предвиждане на застрояването му и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 312 до о.т. 312а (нова), м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 243 по т. 17, обявено на 03.05.2018 г.


18. Доклад вх. № СОА18-ДИ05-1303/11.04.2018 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 244 по т. 18, обявено на 03.05.2018 г.


19. Доклад вх. № СОА18-ДИ05-1352/13.04.2018 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 227 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичен общински съвет за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 245 по т. 19, обявено на 03.05.2018 г.


20. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2605/1/13.04.2018 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2017 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 246 по т. 20, обявено на 03.05.2018 г.
Приложение № 1


21. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2280/1/13.04.2018 г. относно финансиране на общински проекти със средства, получени от приватизацията на „Общинска банка“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 247 по т. 21, обявено на 03.05.2018 г.
Приложение № 1


22. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2647/12.04.2018 г. относно именуване на метростанции във връзка със завършване на линия 3 на метрото в гр. София.
Докл. Малина Едрева, д-р Борислав Бориславов, Димитър Антов 
Решение № 248 по т. 22, обявено на 03.05.2018 г.


23. Доклад вх. № СОА18-МЦ29-56/2/13.04.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично-консултативен център  VIII - София“ ЕООД за срок от 5 години.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 249 по т. 23, обявено на 03.05.2018 г.

Приложение № 1

24. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2852/19.04.2018 г.  относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Дентален център VI-София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 250 по т. 24, обявено на 03.05.2018 г.


25. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2850/19.04.2018 г.  относно даване на съгласие Столична община да учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Национална организация „Малки български хора“ върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се  в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 78.
Докл. д-р Веселин Милев, Д-р Антон Койчев,Малина Едрева, Живка Новкова, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение № 251 по т. 25, обявено на 03.05.2018 г.


26. Доклад вх. № СОА17-ВК08-14038/3/21.03.2018 г.  относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ IV – 669, 668а, 668б, квартал 193, м. „Орландовци-Малашевци“, район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 252 по т. 26, обявено на 03.05.2018 г.


27. Доклад вх. № СОА16-ВК08-15600/5/21.03.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VIII-323, кв.41, м. “Бенковски“  по регулационен план одобрен със Заповед № РД-09-86/02.06.1989 г. на Председателя на ИК на ОбНС „Сердика“, находящ се в гр. София, район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 253 по т. 27, обявено на 03.05.2018 г.


28. Доклад вх. № СОА17-ВК08-71/3/21.03.2018 г. относно процедура за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1107.327, находящ се в гр. София, район „Красна поляна“.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 254 по т. 28, обявено на 03.05.2018 г.


29. Доклад вх. № СОА17-ВК08-12813/5/10.04.2018 г. относно отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Иван Божилов
Решение № 255 по т. 29, обявено на 03.05.2018 г.


30. Доклад вх. № СОА17-ВК08-16113/1/10.04.2018 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „УСЪРДИЕ“, върху недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“.
Докл. Иван Божилов
Решение № 256 по т. 30, обявено на 03.05.2018 г.


31. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3632/3/21.03.2018 г. относно продажба на 56,43% идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2167, целия с площ 268 кв.м., за който е отреден УПИ  III-за тп, кв. 73б, м. „ж.к. Надежда 2а и 2б“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 257 по т. 31, обявено на 03.05.2018 г.


32. Доклад вх. № СОА18-ВК08-2187/1/10.04.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на СО – район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 258 по т. 32, обявено на 03.05.2018 г.


33. Доклад вх. № СОА16-ВК66-2762/10/31.10.2017 г. относно проект за изменение на подробен устройствен план и създаване на нов УПИ I – 54, 662, 735, 1011, 1178, 1179, 1228, 1229, 1230, 1231, 1242, 1243 – за жилищно строителство, кв. 4, м. „Беловодски път“, кв. Бояна.
Докл. Теодор Петков
Решение № 259 по т. 33, обявено на 03.05.2018 г.


34. Доклад вх. № СОА17-ВК08-16930/1/21.03.2018 г. относно предложение за продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се във в.з. „Килиите“, район „Витоша“, представляващ застроен УПИ с идентификатор 68134.1892.681 с площ 534 кв.м.
Докл. Теодор Петков
Решение № 260 по т. 34, обявено на 03.05.2018 г.


35. Доклад вх. № СОА18-ВК08-3061/1/05.04.2018 г. относно именуване на новооткрита сграда към ДГ № 112 „Детски свят“ – кв. Бояна, с името Сграда-2 „Светлина“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 261 по т. 35, обявено на 03.05.2018 г.


36. Доклад вх. № СОА16-ВК08-10830/11/10.04.2018 г. относно изкупуване от страна на Столична община на частен поземлен имот, върху който е изградена улица.
Докл. Теодор Петков
Решение № 262 по т. 36, обявено на 03.05.2018 г.


37. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3110/4/21.03.2018 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ I-120, кв. 81, местност „кв. Горна баня“, СО – район „Овча купел“, по реда на § 8 от ПР на ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 263 по т. 37, обявено на 03.05.2018 г.


38. Доклад вх. № СОА17-ВК08-10060/3/21.03.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за приключване на процедура по изменение на ПУП за УПИ  V-49, кв.45, м. „ж.к. Люлин 3 м. р.“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 264 по т. 38, обявено на 03.05.2018 г.


39. Доклад вх. № СОА18-ТД26-746/4/19.04.2018 г. относно продължаване процедурата по изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ XI-853 и УПИ XII-855 и образуване на нов УПИ VIII-16,817, кв. 10, м. „ж. к. Люлин – бул. Пиротски“.
Докл. Милко Младенов
Решение № 265 по т. 39, обявено на 03.05.2018 г.


40. Доклад вх. № СОА17-ВК08-2760/3/21.03.2018 г.  относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройството на територията.
Докл. Младен Младенов
Решение № 266 по т. 40, обявено на 03.05.2018 г.


41. Доклад вх. № СОА16-ВК08-14004/9/19.04.2018 г.  относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17 от ЗУТ за прилагане на ПУП, определяне на квоти на съсобственост и прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чрез изкупуване на общинския дял, представляващ 366/2579 (14,19%) идеални части от УПИ I – 1401, 1402, 1403, кв. 28, м. „ж. к. Връбница – II част“, с идентификатор 68134.2815.3119, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение № 267 по т. 41, обявено на 03.05.2018 г.


42. Доклад вх. № СОА17-ГР94-1099/14/10.04.2018 г.  относно придобиване правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 00357.5359.1239, с цел разширяване на гробищния парк на кв. „Кумарица“ и прилагане на уличната регулация.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 268 по т. 42, обявено на 03.05.2018 г.


43. Доклад вх. № СОА17-ВК08-14505/2/21.03.2018 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПРЗУТ.
Докл. Рангел Марков
Решение № 269 по т. 43, обявено на 03.05.2018 г.


44. Питане вх. № СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“.
Отговор по т. 44

45. Питане вх. № СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров - общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“.
Отговор по т. 45

46. Питане вх. №СОА17-ГР94-6661/26.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков - общински съветници, относно изменение на План за застрояване за м. „Лозенец“ 1 част, кв. 275 и допускане изграждането на над 30-метрова висока сграда с параметри значително над заложените в действащия ПЗ, в непосредствена близост да строящия се небостъргач на ул. „Зл. Рог“ и бул. „Джеймс Баучер“.
Отговор по т. 46

47. Питане вх. № СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.
Отговор по т. 47

48. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2933/23.04.2018 г. относно отстраняване на техническа грешка в Решение № 82 по Протокол № 48 на Столичен общински съвет от 22.02.2018 г., с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 270 по т. 48, обявено на
03.05.2018 г.

49. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2142/7/23.04.2018 г. относно сключване на споразумения за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Българското национално радио“, „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД, „Софийска опера и балет“ и „Софийска филхармония“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 271 по т. 49, обявено на 03.05.2018 г.
Приложение № 1, 2, 3, 4


50. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2964/24.04.2018 г. относно увеличение на щатната численост за разкриване на нови групи в детски градини в дейност 311 „Целодневни детски градини“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 272 по т. 50, обявено на 03.05.2018 г.


51. Доклад вх. № СОА18-ДИ05-1437/1/23.04.2018 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2018 год.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 273 по т. 51, обявено на 03.05.2018 г.
Приложение № 1


52. Доклад вх. № СОА18-ВК66-367/1/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на нова автовишка с височина до 25 м. за дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при СО. 
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 274 по т. 52, обявено на 03.05.2018 г.


53. Доклад вх. № СОА18-ВК66-754/3/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд доставката на специализирана транспортна техника и оборудване за дейности по оказване на аварийна помощ и защита при бедствия за Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 275 по т. 53, обявено на 03.05.2018 г.


54. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2819/1/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за осигуряване на финансови средства за общинските лечебни заведения на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 276 по т. 54, обявено на 03.05.2018 г.
Приложение № 1


55. Доклад вх. № СОА18-ТД26-3476/4/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обновление на подхода към Южен парк ІІІ-та част от бул.“Гоце Делчев“ и прилежащи алеи, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 277 по т. 55, обявено на 03.05.2018 г.


56. Доклад вх. № СОА16-ВК66-11157/16/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реализацията на инвестиционен проект „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 60, район „Оборище“ - Етап 1Б“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 278 по т. 56, обявено на 03.05.2018 г.


57. Доклад вх. № СОА17-ГР94-7443/6/24.04.2018 г. относно допълнение на Решение №207 от Протокол № 51/05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 279 по т. 57, обявено на 03.05.2018 г.


58. Доклад вх. № СОА16-ГР94-393/8/14.12.2017 г. относно продажба на идеални части от недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 280 по т. 58, обявено на 03.05.2018 г.


59. Доклад вх. № СОА17-ВК66-2925/6/24.04.2018 г. относно изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1297 – собственост на ЕТ „Жоди – Георги Георгиев“ и реална част – имот с проектен идентификатор 68134.1006.1292, собственост на наследници на Петър Иванов Кутев и Вида Иванова Андреева, попадащи в улици.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 281 по т. 59, обявено на 03.05.2018 г.


60. Доклад вх. № СОА18-ГР94-2101/1/24.04.2018 г. относно удостояване със званието Почетен гражданин на София на г-жа Гергина Тончева.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 282 по т. 60, обявено на 03.05.2018 г.


 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                               (
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)