Назад

Заседание № 51 от 05.04.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 51-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа


1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2281/1/29.03.2018 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2016 г. и 2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 176 по т. 2, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1
Приложение № 2


3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2002/19.03.2018 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2017 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 177 по т. 3, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1, 2 и 3


4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1370/22.02.2018 г. допълнен с доклад вх. № СОА18-ВК66-1370/5/26.03.2018 г. относно приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Ивелина Джартова
Решение № 178 по т. 4, обявено на 05.04.2018 г.
Приложение I
Приложение № 1 към Приложение  I
Приложение № 2 към Приложение  I
Приложение № 3 към Приложение  I
Приложение № 4 към Приложение  I
Приложение № 5 към Приложение  I
Приложение № 6 към Приложение  I
Приложение № 7 към Приложение  I


5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2467/04.04.2018 г.относно експериментално въвеждане на нощни линии на масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 179 по т. 5, обявено на 05.04.2018 г.


6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-937/07.02.2018 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2017-2020 година.
Докл. Общински съветници, Ралица Стоянова
Решение № 180 по т. 6, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1


7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1295/1/14.03.2018 г. относно допълнение на Решение № 719/09.11.2017 г. на Столичен общински съвет относно Център за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда истории и една мечта“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 181 по т. 7, обявено на 12.04.2018 г.


8. Доклад вх.№ ССД18-ДИ05-48/1/20.03.2018 г. относно промяна на наименования и капацитет на социални услуги
Докл. Албена Атанасова
Решение № 182 по т. 8, обявено на 12.04.2018 г.


9. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1598/4/20.03.2018 г. относно изменение на Решение № 42 по Протокол № 34 от 14.02.2013 г., изменено с Решения № 376 от 18.07.2013 г. и № 140 от 06.04.2017 г. на Столичен общински съвет – увеличаване капацитета на Център за работа с деца на улита – ж.к. „Филиповци“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 183 по т. 9, обявено на 12.04.2018 г.


10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2039/20.03.2018 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата на територията на Столична община като делегиран от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 184 по т. 10, обявено на 12.04.2018 г.


11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1806/12.03.2018 г. относно общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 185 по т. 11, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1


12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1146/2/27.03.2018 г. относно утвърждаване проекти на спортни клубове за финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев
Решение № 186 по т. 12, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1 и 2


13. Доклад вх.№ СОА18-УЗ21-372/1/20.03.2018 г. относно учредяване на финансова награда на кмета на Столична община за изследователски проект в областта на спорта със значим социално – обществен принос по Програма за съфинасиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи по повод отбелязване Деня на НСА „Васил Левски“ – 15 ноември.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева
Решение № 187 по т. 13, обявено на 12.04.2018 г.


14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2080/21.03.2018 г. относно отпускане на средства за повишаване квалификацията на помощник – възпитателите от общинските детски градини на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 188 по т. 14, обявено на 12.04.2018 г.


15. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-140/50/22.03.2018 г.  относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2018 г. за разплащане на разходи по проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned), финансиран па Програма УРБАКТ III.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 189 по т. 15, обявено на 12.04.2018 г.


16. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-30/6/23.03.2018 г.  относно опрощаване на несъбираеми вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 190 по т. 16, обявено на 12.04.2018 г.


17. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-69/4/21.03.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 191 по т. 17, обявено на 12.04.2018 г.


18. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/41/20.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New GenerationSkills), финансиран по Програма „Дунав“ (2014-2020) на ЕС.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 192 по т. 18, обявено на 12.04.2018 г.


19. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/42/20.03.2018 г. относно даване на съгласие за общинско сътрудничество между Столична община, „Асоциация за развитие на София“ и Регионален културен институт – Столична библиотека за създаване на „Лаборатория за иновации“ по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New GenerationSkills), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014-2020) на ЕС.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 193 по т. 19, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение


20. Доклад вх.№ СОА18-ДИ09-51/5/19.03.2018 г. относно промяна на собствеността на съществуващ общински път № PER3093, стар номер 60022,/III-1003, Перник-Рударци/-стопанство Витоша.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 194 по т. 20, обявено на 12.04.2018 г.


21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1665/07.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-1018,1019,1020 – „за Ж.С.”, м. „Надежда 3”, кв. 61, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 3” в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. ”Ломско шосе” (от о.т.9 до о.т.126), ул. ”Христо Стилянов” (от о.т.126 до о.т.78) и ул. ”Хан Кубрат” (от о.т.79 до о.т.3), район „Надежда”, одобрен с  Решение № 343 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 195 по т. 21, обявено на 12.04.2018 г.


22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1679/07.03.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ VIII-1422 с цел образуване на нови УПИ VIII-1422 “за ЖС” и УПИ XXXIII-1422 “за ЖС” по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2191.1422 по КККР на гр. Банкя, кв. 10, м. „в.з. Банкя”, район „Банкя”, изменение на план за улична регулация (ИПУР) – създаване на задънена улица от о.т. 176а (нова) - о.т. 176б (нова) до о.т. 176в (нова), и създаване на тротоар между о.т. 176а (нова) и 176б (нова).
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 196 по т. 22, обявено на 12.04.2018 г.


23. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1684/07.03.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-944 „за офиси” от кв. 120; на УПИ I-944 от кв. 129 за създаване на нови УПИ IV-1603 „за офиси и ОО” от кв. 120 и УПИ -1601 „за жилищно строителство” от кв. 129; изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на УПИ I-1014 „за административни сгради” и на УПИ II-1014 „за административни сгради” от кв. 128; план за регулация на нова улица по от о.т.538 – о.т.683в, м. „Кръстова вада“, район „Триадица”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 197 по т. 23, обявено на 12.04.2018 г.


24.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2146/22.03.2018 г.  относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ XIX-1609,133,116 „за жилищно строителство”, (проектен УПИ XIX – 1609, общ.), кв. 392а, м. „Красно село – Плавателен канал - Север”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Красно село – Плавателен канал - Север” в граници: бул. ”Гоце Делчев”, бул. ”Стефан Тошев”, бул. ”Тодор Каблешков” и бул. “Цар Борис III”, район “Красно село”, одобрен с Решение № 187 по Протокол № 38 от 11.04.2013г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 198 по т. 24, обявено на 12.04.2018 г.


25. Доклад вх.№  СОА18-ВК66-2147/22.03.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215 в землището на с. Владая, за разполагане на телекомуникационно съоръжение и парцеларен план (ПП) за достъп до поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215, извън границите на урбанизирана територия, с. Владая, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 199 по т. 25, обявено на 12.04.2018 г.


26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2154/23.03.2018 г.  относно прекратяване на административно производство по разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за електропровод 20 кV от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44063.6216.560 /възлова станция Долни Лозен/ до пи с идентификатор 44063.6216.1067 и от ПИ с идентификатор 44063.6213.240 до ПИ с идентификатор 14831.6834.18 /същ. ЖР стълб „Бирен завод”/.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 200 по т. 26, обявено на 12.04.2018 г.


27. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2052/20.03.2018 г. относно прекратяване на производство по одобряване на ПУП – ПР на м. „Студентски град“, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на Столичен общински съвет, в частта УПИ I-1869 – „за КОО“ и УПИ III – 1824 - „за КОО“, кв. 113.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 201 по т. 27, обявено на 12.04.2018 г.


28. Доклад вх.№СОА17-ТД26-15143/9/29.03.2018 г. относно даване на разрешение на „Пазари Запад“ ЕАД за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на реални части от недвижим имот.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 202 по т. 28, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение А


29.  Доклад вх.№ СОА18-ТД26-3295/3/29.03.2018 г. относно даване на разрешение на „Пазари Запад“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на 20 броя навеси и 34 броя маси за сергийна търговия, собственост на дружеството, разположени на зеленчуков пазар на ул. „Граф Игнатиев“.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 203 по т. 29, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение А


30.  Доклад вх.№СОА17-ТД26-12687/9/29.03.2018 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи договор за съвместната дейност с „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Група общински съветници
Решение № 204 по т. 30, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение и Приложение № 1


31. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2266/28.03.2018 г. относно утвърждаване на Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2018 г.
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев
Решение № 205 по т. 31, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1


32. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2288/29.03.2018 г. относно отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2017 г. и промени в Правилата за работа по Програма „Европа“.
Докл. Ирина Йорданова, Станчо Станков, Михаела Иванова, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 206 по т. 32, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1 и 2


33. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7443/5/22.03.2018 г. относно освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично-консултативен център XXX - София“ ЕООД и избор на прокурист.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Иветка Петрова, Станил Станилов, Дончо Барбалов
Решение № 207 по т. 33, обявено на 12.04.2018 г.


34. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-105/1/27.03.2018 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 208 по т. 34, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1 и Приложение


35. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-86/1/27.03.2018 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център II – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов
Решение № 209 по т. 35, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1 и Приложение


36. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-70/2/28.03.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 един брой CR система за дигитализация на рентгенови и мамографски апарати.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 210 по т. 36, обявено на 12.04.2018 г.


37. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2373/21.02.2018 г. относно дарение на общински поземлен имот с идентификатор 68134.613.36, находящ се в гр. София, Район „Подуяне“ и приемане на дарение на поземлен имот с идентификатор 68134.619.1087 – частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова, Силвия Христова
Решение № 211 по т. 37, обявено на 12.04.2018 г.


38. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6508/8/21.03.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице чрез продажба на общинската част от 73/513 идеални части от УПИ XV-221, кв. 104, м. „Суха река“, прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова
Решение № 212 по т. 38, обявено на 12.04.2018 г.


39. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15434/1/07.03.2018 г.  относно промяна предназначението на обект - частна общинска собственост, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 213 по т. 39, обявено на 12.04.2018 г.


40. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2258/1/21.03.2018 г. относно придобиване от Столична община на имот, собственост на граждани или юридически лица, попадащ по действащи ПУП на м. „Манастирски ливади – запад“, между кв. 32 и кв. 34 в улична регулация от о.т. 1019 – о.т. 161 – о.т. 160 в участъка на ул. „Проф. Велизар Велков“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 214 по т. 40, обявено на 12.04.2018 г.


41. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-620/5/07.03.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, свързана с проект за изменение на улична регулация и създаване на нов УПИ I-1185, 734, 792 от квартал № 38А в местност „Суходол“, Район „Овча купел“, град София.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 215 по т. 41, обявено на 12.04.2018 г.


42. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16106/1/07.03.2018 г.  относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 216 по т. 42, обявено на 12.04.2018 г.


43. Доклад вх.№  СОА16-ВК08-16481/9/07.03.2018 г. относно провеждане на процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 217 по т. 43, обявено на 12.04.2018 г.


44. Доклад вх.№  СОА18-ВК08-1273/1/21.03.2018 г. относно  откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имот публична общинска собственост, върху който е предвидено разполагането на преместваем обект по одобрена схема от главния архитект на Столична община.
Докл. Рангел Марков
Решение № 218 по т. 44, обявено на 12.04.2018 г.


45. Връщане за ново обсъждане на Решение № 152 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА16-ТД26-8322/11/06.02.2018 г. от г-н Христо Апостолов – кмет на  район „Красно село“, върнато със Заповед № РД-15-038/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Решение № 219 по т. 45, обявено на 12.04.2018 г.

46. Връщане за ново обсъждане на Решение № 160 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА17-ВК08-9761/3/14.12.2017 г. от г-н Теодор Петков – кмет на  район „Витоша“ , върнато със Заповед № РД-15-040/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Решение № 220 по т. 46, обявено на 12.04.2018 г.

47. Връщане за ново обсъждане на Решение № 164 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА16-ВК08-2300/16/26.02.2018 г. от г-н Ивайло Панев – кмет на  район „Кремиковци“ , върнато със Заповед № РД-15-039/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Решение № 221 по т. 47, обявено на 12.04.2018 г.

48. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“.
Отговор по т. 48

49. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7221/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници, относно извършеното лятно почистване през 2017 г. в Столична община – дейности „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи“ и „Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади“.
Отговор по т. 49

50. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7478/06.12.2017 г. от г-н Иво Божков - общински съветник, относно статутът и ползването на парк „Врана“.
Отговор по т. 50

51. Питане вх.№ СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров - общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“.
Отговор по т. 51

52. Питане вх.№ СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.
Отговор по т. 52

53. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2328/30.03.2018 г. относно частична промяна на структурата на Столична общинска администрация и обособяването на самостоятелно звено на пряко подчинение на Председателя на СОС.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 222 по т. 53, обявено на 12.04.2018 г.
Приложение № 1
Приложение № 2


54. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2335/1/02.04.2018 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 223 по т. 54, обявено на 12.04.2018 г.


55. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-154/83/29.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разход по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RF0P001-3.002-0041-С01 от 14.03.2017 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Докл. Ирина Савина
Решение № 224 по т. 55, обявено на 12.04.2018 г.


56. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-486/6/30.03.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет. 
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 225 по т. 56, обявено на 12.04.2018 г.


57. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15509/4/29.03.2018 г. относно промяна характера на имот от „публична“ в „частна“ общинска собственост и отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10 години, с административен адрес, ул. „Дебър“ № 30, УПИ II 251 за училище, кв. 320Б, м. „ж. к. „Борово“, по плана на гр. София, представляващ двуетажна сграда със застроена площ от 143 кв. м. и дворно място с площ 795 кв. м. 
Докл. Христо Апостолов
Решение № 226 по т. 57, обявено на 12.04.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)