Назад

Заседание № 48 от 22.02.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 48-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 22 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1142/14.02.2018 г. относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 81 по т. 1, обявено на 01.03.2018 г.
Приложение

2.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/17.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/5/09.02.2018 г. относно отмяна на Решение  № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. на СОС, с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община и проект на решение, с което се приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 82 по т. 2, обявено на 01.03.2018 г.
Приложение № 1


3.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. относно отмяна на Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията  на Столична община и проект на решение, с което се приема нова Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 83 по т. 3, обявено на 01.03.2018 г.  
Приложение № 1, 2, 3


4.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-868/05.02.2018 г. относно даване на съгласие за продължаване дейността на проект „Социална кухня“ със средства от бюджета на Общинско предприятие „Социален патронаж“ за 2018 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 84 по т. 4, обявено на 01.03.2018 г.


5. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8931/2/15.02.2018 г. относно уреждане на правните последици от Решение № 15592 от 19.12.2017 г. на Върховен административен съд /ВАС/, с което се оставя в сила Решение № 1596 от 13.03.2017 г. на Административен съд София-град, постановяващо отмяна на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ (НПСУАНЖ).
Докл. Албена Атанасова
Решение № 85 по т. 5, обявено на 01.03.2018 г.


6.  Доклад вх. № СОА16-ДИ05-3201/1/23.01.2018 г. относно актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Йоана Христова
Решение № 86 по т. 6, обявено на 01.03.2018 г.

Приложение

7. Доклад вх. № СОА18-ВК66-663/26.01.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост на общинско дружество „Чистота-Искър“ ЕООД.
Докл. Йоана Христова
Решение № 87 по т. 7, обявено на 01.03.2018 г.


8. Доклад вх. № СОА17-ВК08-683/21/06.02.2018 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Йоана Христова
Решение № 88 по т. 8, обявено на 01.03.2018 г.  
Приложение № 1, 2A, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж, 2З, 2И, 2Й, 2К, 3


9.  Доклад вх. № СОА18-ВК66-1200/15.02.2018 г. относно даване на съгласие за участие на Столична община в проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D_NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.
Докл. Йоана Христова
Решение № 89 по т. 9, обявено на 01.03.2018 г.


10.  Доклад вх. № СОА18-ВК66-940/07.02.2018 г. относно утвърждаване на Годишен план Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 90 по т. 10, обявено на 01.03.2018 г.
Приложение


11.  Доклад вх. № СОА16-ПП00-141/41/13.02.2018 г. относно продължаване участието на Столична община във II фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 91 по т. 11, обявено на 01.03.2018 г.


12. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1133/14.02.2018 г. относно участие на Столична община в проекти „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш“ (Increasing the touristic attractiveness of Sofia and Nis) по програма за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 92 по т. 12, обявено на 01.03.2018 г.


13. Доклад вх.№ СОА16-ДИ04-374/17/14.02.2018 г. относно изменение на Решение № 343 по Протокол № 15 от 19.05.2016 г. на Столичен общински съвет, изменено с Решение № 738 по Протокол № 24 от 24.11.2016 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 93 по т. 13, обявено на 01.03.2018 г.


14. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1155/14.02.2018 г. относно участие на Столична община в проект „Опазване и възстановяване на екосистемите в градските зони на София и Зайчар“ (Preservation and restoration of ecosystems in urban zones of Sofia and Zajecar) по програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия, приоритетна ос 3 „Околна среда“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 94 по т. 14, обявено на 01.03.2018 г.


15. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-2362/16/17.01.2018 г. относно приемане на схема (обща част и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристени) на територията на ЦГЧ (I, II и IV зона).
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 95 по т. 15, обявено на 01.03.2018 г.


16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-542/23.01.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на нов УПИ I -89, „за ЖС и трафопост“ и нов УПИ II – 4229, 4230, 4231 „за ЖС“, кв. 65 и улица от о.т.212 до о.т.266 и от о.т.265а до о.т.265г, м. „Орлова круша“, с Лозен, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 96 по т. 16, обявено на 01.03.2018 г.


17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-556/23.01.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на нов УПИ VI-1990,2278, кв. 143а и изменение на плана за улична регулация от о.т.622в до о.т.622д, м. „с. Лозен”, район “Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 97 по т. 17, обявено на 01.03.2018 г.


18. Доклад вх. № СОА18-ВК66-728/31.01.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-263 "за жилищно строителство и магазини", кв. 410, м. "Зони Г-Центъра" (част), район "Средец", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. "Зони Г-Центъра" (част) в обхват: бул. "Витоша", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Фритьоф Нансен", бул. "Евлоги Георгиев", ул. "Шести септември", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Княз Александър I-ви", ул. "Алабин", бул. "Витоша", одобрен с Решение № 821 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 98 по т. 18, обявено на 01.03.2018 г.


19. Доклад вх. № СОА18-ВК66-878/06.02.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План-извадка - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-792,2301 „за спортна зала, КОО и ТП“, кв. 5 и изменение на уличната регулация между о.т.27 и о.т.28=3 на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ и между о.т.34 и о.т.35 на ул. „Хайделберг“ за предвиждане на пешеходна алея, м. „Комуникационна връзка ж.к. Дружба-2 част”, район „Искър”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 99 по т. 19, обявено на 01.03.2018 г.


20. Доклад вх. № СОА16-ГР94-6199/40/14.02.2018 г. относно приемане на решение по подписка вх. № СОА16-ГР94-6199/14.09.16 г. с предложения за подобряване качеството на обществения транспорт на с.Владая, кв.Княжево, местностите Килиите, Десети километър, Черния кос и Мала кория от инициативен комитет , избран съобразно чл.47 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 100 по т. 20, обявено на 01.03.2018 г.
Приложение № 1


21. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8807/2/14.02.2018 г. относно приемане на дарение на недвижими имоти – частна собственост и дарение на общински недвижими имоти, находящи се  в гр. София, район „Красна поляна“.
Докл. Искра Ангелова, Живка Новкова, Иветка Петрова, Милка Христова, Иван Чакъров
Решение № 101 по т. 21, обявено на 01.03.2018 г.


22. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1202/15.02.2018 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация за развитие на София за 2017 г., годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2017 г. на Асоциация за развитие на София (финансов отчет), основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2018 г. и бюджет за 2018 г.
Докл. Общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 102 по т., 22 обявено на 01.03.2018 г. 
 
Приложение № 1, 2, 3

23. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1164/14.02.2018 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ за  2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Николай Николов
Решение № 103 по т. 23, обявено на 01.03.2018 г.
Приложение № 1


24. Доклад вх.№СОА18-ВК66-1146/14.02.2018 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2018 г. по Програма за развитие на детско – юношеския спорт.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев
Решение № 104 по т. 24, обявено на 01.03.2018 г.

Приложение

25. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-3528/7/15.01.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, касаещ проектен УПИ II-565а, кв.12а, изключен от действащия регулационен план на м. „Суха река-Запад“.
Докл. Ева Митова
Решение № 105 по т. 25, обявено на 01.03.2018 г.


26. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4307/4/15.01.2018 г. относно процедура за продажба на ПИ № 68134.1943.2885 – частна общинска собственост, включен в УПИ  XXII-676, кв. 13, м.“в.з. Бояна „ по регулационен план, одобрен с Решение № 22 по Протокол № 31/07.11.2001 г. на СОС, находящ се в гр. София, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 106 по т. 26, обявено на 01.03.2018 г.


27. Доклад вх. № СОА16-ТД26-6520/9/15.01.2018 г. относно процедура по чл.15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация в обхвата на УПИ I-786, 3148, кв.25, с Лозен чрез разделянето му на два самостоятелни УПИ I-786 и УПИ XVIII-3148.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 107 по т. 27, обявено на 01.03.2018 г.


28. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8509/2/16.01.2018 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 39791.6003.509.5.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри, с предназначение за обслужваща дейност за битови услуги, находящ се в с. Кривина, район „Панчарево“, ул. „Стара река“ ет. 1, за срок от 10 години, на „Български пощи“ ЕАД, за извършване на пощенски услуги.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 108 по т. 28, обявено на 01.03.2018 г.


29.  Доклад вх. № СОА18-ВК08-186/04.01.2018 г. относно именуване на безименна улица в м. „Манастирски ливади - Изток“ с името „Златните мостове“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 109 по т. 29, обявено на 01.03.2018 г.

30. Доклад вх. № СОА17-ВК08-15911/29.11.2017 г. относно именуване на улица във м. в.з.“Беловодски път – Боянско-София“ с името „Полк. Никола Ботев“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 110 по т. 30, обявено на 01.03.2018 г.


31. Питане вх. № СОА17-ГР94-6986/13.11.2017 г. от г-н Борис Цветков и г-н Николай Николов – общински съветници, относно възникнало и продължаващо напрежение сред гражданите след действия на фирма НИКМИ и какво предприемат структурите на Столична община за санкциониране на нарушителите и за решаване на проблемите.
Отговор по т. 31

32. Питане вх. № СОА17-ГР94-7341/1/07.12.2017 г. от г-н Иво Божков - общински съветник, относно внесената в Столична община „Петиция за искане за ремонт на тротоарите на София“ от страна на граждани и публичните разнородни и противоречиви твърдения за броя пострадали, дължината на тротоарната настилка и средствата изразходвани за подновяването й.
Отговор по т. 32

33. Питане вх. № СОА17-ГР94-7772/20.12.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно информация за заловени, осиновени, върнати по места, умрели и евтанизирани  кучета през последните пет години от ОП „Екоравновесие“.
Отговор по т. 33

34. Питане вх. № СОА18-ГР94-230/12.01.2018 г. от г-н Стефан Марков - общински съветник, относно резултатът от санкциите  и упражняване на контролните правомощия в периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. върху физически лица, лица извършващи търговска дейност на открито, възложители и/или изпълнители на СМР и на търговски дружества по почистване на територията  на Столична община.
Отговор по т. 34

35. Доклад вх.№СОА18-ВК66-1068/12.02.2018 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 111 по т. 35, обявено на 23.02.2018 г.

36. Доклад вх.№СОА18-ПП00-2/8/19.02.2018 г. относно участие на Столична община в проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие“ (Walk the Global Walk) по Програма  Europe Aid на Европейската комисия.
Докл. Ирина Савина, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 112 по т. 36, обявено на 01.03.2018 г.


37. Доклад вх.№СОА18-ТД26-2538/1/20.02.2018 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Валя Чилова
Решение № 113 по т. 37, обявено на 23.02.2018 г.


38. Доклад вх.№СОА17-ГР94-7130/3/16.02.2018 г. относно поставяне на паметна плоча на Йордан Соколов в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №26, вход А, на дома където той е живял.
Докл. Малина Едрева
Решение № 114 по т. 38, обявено на 01.03.2018 г.


39. Доклад вх.№СОА18-ВК66-1244/16.02.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Пета многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 115 по т. 39, обявено на 01.03.2018 г.

Приложение № 1 и 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                    (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)