Назад

Заседание № 46 от 25.01.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 46-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 25 януари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх. № СОА18-ГР94-310/18.01.2018 г. относно предложение за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2018 г.
Докл. от общински съветници, „БСП лява България“
Решение № 1 по т. 1, обявено на 01.02.2018 г.

1
. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-311/18.01.2018 г. относно предложения за включване в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2018 година”.
Докл. Група общински съветници
Решение № 2 по т. 1, обявено на 01.02.2018 г. 


1. Доклад вх.№СОА18-ВК66-308/1/19.01.2018 г. относно предложения за изменения в приходната част на Сборен бюджет на Столична община за 2018 г.
Докл. коалиция Сердика АБВ, Български Социалдемократи,Нормална държава
Решение №  3 по т. 1, обявено на 01.02.2018 г. 


1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-308/12.01.2018 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2018 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 4 по т. 1, обявено на
01.02.2018 г.
Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1а-9, 4-9, 6г - 9

2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-414/17.01.2018 г. относно промяна в общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 5 по т. 2, обявено на 01.02.2018 г.
Приложение № 1


3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-309/12.01.2018 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 6 по т. 3, обявено на 01.02.2018 г.
Приложение № 1


4. Доклад вх. № СОА18-ВК66-415/17.01.2018 г. относно даване на съгласие Столична община да дари на СДВР,за нуждите на отдел „Пътна полиция „ 7 броя газоанализатори.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 7 по т. 4, обявено на 01.02.2018 г.


5. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8096/21.11.2017 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“.
Докл. Евгени Крусев, Албена Атанасова
Решение № 8 по т. 5, обявено на 01.02.2018 г.


6. Доклад вх. № СОА17-ТД26-13829/1/18.01.2018 г. относно предложение за икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2018 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Ивелина Джартова, Евгени Крусев
Решение № 9 по т. 6, обявено на 01.02.2018 г.
Приложение № 1


7. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8005/17.11.2017 г. относно приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 10 по т. 7, обявено на 01.02.2018 г.


8. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8006/17.11.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 11 по т. 8, обявено на 01.02.2018 г.


9. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8007/17.11.2017 г. относно приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и границите при строителството им на територията на Столична община.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 12 по т. 9, обявено на 01.02.2018 г.


10. Доклад вх. № СОА17-ВК66-9024/22.12.2017 г. относно приемане на Концепция на Столична община за жилищна политика в сферата на общинския жилищен фонд.
Докл. група общински съветници и Ралица Стоянова
Решение № 13 по т. 10, обявено на 01.02.2018 г.
Приложение № 1


11. Доклад вх. № СОА17-НЦ62-1175/1/08.01.2018 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години, на Фондация „Кофоед училища за самопомощ - България“, върху част от имот - частна общинска собственост, АОС № 0805/26.04.1999 г. на район Подуяне с площ 42 кв.м. в сграда, находяща се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1 за продължаване на дейността на социалната услуга „Кофоед училище за самопомощ - България“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 14 по т. 11, обявено на 01.02.2018 г.


12. Доклад вх. № СОА18-ВК66-303/12.01.2018 г. относно даване на съгласие за участие на Столична община в Рамковата инициатива на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) „Зелени градове“ и разработване на План за действие за „Зелен град“ (ПДЗГ).
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов
Решение № 15 по т. 12, обявено на 01.02.2018 г.


13. Доклад вх. № СКК16-ВК66-38/32/08.12.2017 г. относно изработване и поставяне на подова мозайка „Витоша“ като част от дейностите по бул. Витоша.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 16 по т. 13, обявено на 01.02.2018 г.


14. Доклад вх. № СОА18-ВК66-306/12.01.2018 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2017 г., утвърдена с Решение № 73/09.02.2017 г. и Решение № 207/27.04.2017 г. на СОС, в изпълнение на Решение № 200/06.04.2017 г. на СОС и Заповед № 912/30.11.2017 г. на Кмета на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 17 по т. 14, обявено на 01.02.2018 г.
Приложение № 1


15. Доклад вх. № СОА17-УЗ21-1560/1/13.12.2017 г. относно промяна на наименованието на 22 СУ „Г. С. Раковски“ и ПГИЧЕ „Св. Методий“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 18 по т. 15, обявено на 01.02.2018 г.


16. Доклад вх. № СОА18-ВК66-131/08.01.2018 г. относно отчет за изпълнение на сесия за програмно финансиране през 2017 г. обявена с Решение № 46/26.01.2017 г. и Решение № 200/06.04.2017 г. на СОС по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 19 по т. 16, обявено на 01.02.2018 г.
Приложение


17. Доклад вх. № СОА18-ВК66-331/12.01.2018 г. относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост“ за  2018 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 20 по т. 17, обявено на 01.02.2018 г.
Приложение


18. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5493/2/12.12.2017 г. относно разглеждане и приемане на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община, в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух.
Докл. Йоана Христова, Лорита Радева, Зафир Зарков, Иван Таков, Иван Велков
Решение № 21 по т. 18, обявено на 26.01.2018 г.
Приложение № 1


19. Доклад вх. № СОА17-ДИ02-59/2/16.12.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 22 по т. 19, обявено на 01.02.2018 г.


20. Доклад вх. № СОА17-ДИ04-3042/3/03.01.2018 г. относно определяне на представител на Столична община за включване в комисия за изработване на областна здравна карта.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 23 по т. 20, обявено на 01.02.2018 г.


21. Доклад вх. № СОА17-ТД26-14765/5/18.01.2018 г. относно даване на разрешение за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 4 броя коне, собственост на „Спортна София - 2000“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 24 по т. 21, обявено на 01.02.2018 г.


22. Доклад вх. № СОА17-ВК66-6011/4/18.01.2018 г. относно необходимите финансови средства за реализацията на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2018 г.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Силвия Христова, Малина Едрева
Решение № 25 по т. 22, обявено на 01.02.2018 г.


23. Доклад вх. № СОА18-ВК66-454/18.01.2018 г. относно одобряване от СОС на договор между Столична община и ЦГМ ЕАД, с който на дружеството се възлага извършване на довършителни строителни работи и всички други дейности, обезпечаващи въвеждането в експлоатация на подземни паркинги – общинска собственост, с оглед изпълнение на решение на СОС за учредяване на право на ползване върху подземните паркинги в полза на дружеството.
Докл. Евгени Крусев, Зафир Зарков
Решение № 26 по т. 23, обявено на 01.02.2018 г.
Приложение № 1


24. Доклад вх. № СОА16-ГР94-155/4/15.12.2017 г. относно предложение да не се разрешава допускането на по-големи отклонения от установените в разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от ЗУТ по отношение на проект за ПУП - ИПР за УПИ ,,за жил. строителство, магазини и адм. строителство”, образуване на нови УПИ I-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - „за жил. стр. и магазини и административно стр.“ и УПИ II-7 - „за магазини и административно стр.“, и ПЗ и РУП за УПИ ІІ-7 - „за магазини и административно стр.“ (нов), кв. 301, м. ,,Центъра”, район „Триадица”, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ (редакция ДВ, бр. 1 от 2001 г.).
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 27 по т. 24, обявено на 01.02.2018 г.


25. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8797/15.12.2017 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 614 и о.т. 615 и откриване на нова задънена улица от о.т. 614а до о.т. 614б и план за застрояване и регулация за нови УПИ Х-869 „за жилищно строителство” и УПИ ХІ-869 „за жилищно строителство”, кв. 90б, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 28 по т. 25, обявено на 01.02.2018 г.


26. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8899/18.12.2017 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.65 по КККР на с. Казичене, район "Панчарево".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 29 по т. 26, обявено на 01.02.2018 г.


27. Доклад вх. № СОА18-ВК66-132/08.01.2018 г. относно проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VIII-1217 с цел образуване на нови УПИ VIII-3004 "за ЖС" и УПИ XXIII-3005 "за ЖС" по отношение на ПИ с идентификатори 02659.2194.3004 и 02659.2194.3005 по КККР на гр. Банкя, кв. 42, м. "в.з. Банкя", район Банкя, изменение на план за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 372а (нова) до о.т. 372б (нова) и създаване на тротоар между о.т. 371а и 372а (нова).
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 30 по т. 27, обявено на 01.02.2018 г.


28. Доклад вх. № СОА18-ВК66-339/12.01.2018 г. относно диверсификация на паричните ресурси на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 31 по т. 28, обявено на 01.02.2018 г.


29. Доклад вх. № СОА16-ТД26-7298/20/18.01.2018 г. относно одобряване на резултати от проведени преговори със „Софийска вода“ АД и даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване по точките от дневния ред за извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Валя Чилова, Николай Стойнев, Николай Толчев, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 32 по т. 29, обявено на 30.01.2018 г.
Приложение А
Приложение № 1, 2 и 3


30. Доклад вх. № СОА17-ДИ01-41/1/16.01.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Богдана Карадочева – певица.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 33 по т. 30, обявено на 01.02.2018 г.


31. Питане вх. № СОА17-ВК66-7374/30.10.2017 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно недостъпност на  подлези за детски колички.
Отговор на т. 31

32. Питане вх. № СОА17-ВК66-7564/06.11.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно определяне броя на децата в групите към общинските детски градини.
Отговор на т. 32

33. Питане вх. № СОА17-ГР94-6988/13.11.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възможностите за включване в инвестиционната програма на Столична община или решение на Специализирания общински приватизационен фонд изграждане и ремонт на етернитовите 36 и 96 детски градини (предвиждащ реновиране на съществуващите сгради и изграждане на разширения), както и смяната на дограмата на филиала на 21 детска градина в ж.к. „Дружба“1 (бивше 4 ОДЗ).
Отговор на т. 33

34. Питане вх. № СОА17-ГР94-7039/15.11.2017 г. от г-жа Милка Христова – общински съветник, относно законността на разположените по бул. “Витоша“ временни постройки – „зони за пушача“ към съществуващите заведения и надвишаването на допустимите нива на шум.
Отговор на т. 34

35. Питане вх. № СОА17-ГР94-7066/16.11.2017 г. от г-н Войслав Тодоров и г-н Тодор Цанев – общински съветници, относно развитието на трамвайния транспорт в Столична община.
Отговор на т. 35

36. Питане вх. № СОА17-ГР94-7212/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Николай Николов – общински съветници, относно затруднения в транспортната ситуация на район „Овча купел“.
Отговор на т. 36

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................
                            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)