Назад

Заседание № 42 от 26.10.2017 година


ДНЕВЕН РЕД
на 42-ро заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 26 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа:

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7120/18.10.2017 г. относно определяне на общинските училища, детски градини, детски ясли и комплекси за детско хранене като третостепенни разпределители с бюджета на Столична община
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 689 по т.1, обявено на 02.11.2017 г.


2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6805/06.10.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция, с приоритетно настаняване на лица с психични разстройства, като държавно делегирана дейност, при провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 690 по т.2, обявено на 02.11.2017 г.


3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6862/10.10.2017 г. относно подаване на проектно предложение по втори етап от кандидатстване по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация“, по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 691 по т.3, обявено на 02.11.2017 г.


4. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6881/10.10.2017 г. относно изменение на Решение № 370 от 26.06.2008 г. на Столичния общински съвет относно Дневен център за деца с увреждания – гр. София, ж.к. Надежда, ул. „Сава Филаретов“ № 23.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 692 по т.4, обявено на 02.11.2017 г.


5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6928/11.10.2017 г. относно отмяна на Решение № 69/17.12.2015 г. на Столичния общински съвет за разкриване на Дневен център за деца с увреждания „Ян Бибиян“ и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 0 до 7 години „ Малечко Палечко“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 693 по т.5, обявено на 02.11.2017 г.


6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7103/17.10.2017 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2017 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 694 по т.6, обявено на 02.11.2017 г.


7. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11021/3/18.10.2017 г. относно даване на съгласие на „Пазари Запад“ ЕАД за разходване на собствени средства.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 695 по т.7, обявено на 02.11.2017 г.


8. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-10487/3/18.10.2017 г. относно даване на разрешение „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-монтажни работи, довършителни работи и други ремонтни дейности, в недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 696 по т.8, обявено на 02.11.2017 г.


9. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11008/1/18.10.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 697 по т.9, обявено на 02.11.2017 г.

Приложение

10. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/22/18.10.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „ Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New Generation Skills) по Програма „Дунав“ (2014-2020 г.) на ЕС.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 698 по т.10, обявено на 02.11.2017 г.


11. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-55/9/18.10.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 699 по т.11, обявено на 02.11.2017 г.


12. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-636/8/18.10.2017 г. относно недвижим имот, възстановен по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 700 по т.12, обявено на 02.11.2017 г.


13. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-10017/1/13.10.2017 г. относно промяна на структурата и разширяване предмета на дейност на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“.
Докл. Йоана Христова
Решение № 701 по т.13, обявено на 02.11.2017 г.
Приложение № 1


14. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6336/19.09.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I -473,475,334,305,204-„за обществено обслужване”, кв. 16, м. „ж.к. Люлин – 5 м.р.”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин – 5 м р.”, в граници: бул. ”Райко Даскалов”, бул. ”Добринова скала” и бул. ”Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 411 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 702 по т.14, обявено на 02.11.2017 г.


15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6747/05.10.2017 г. относно Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, части север и юг, район „Лозенец“, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 703 по т.15, обявено на 02.11.2017 г.


16. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13654/13.10.2017 г. относно даване на съгласие за прехвърляне на средства от Функция 1 „Общи държавни служби“ във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 704 по т.19, обявено на 02.11.2017 г.


17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6989/13.10.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ за имотите , попадащи в обхвата на кв. 46 по т. 4 от Решение № 644/21.11.2013 г. на СОС, с което е одобрен план за регулация и застрояване на м. „Толстой“ с граници: бул. „ген. Никола Жеков“, бул. „Рожен“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Екзарх Стефан“ и ул. „Република“ , район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 705 по т.17, обявено на 02.11.2017 г.


18. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-17/14/13.10.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 706 по т.18, обявено на 02.11.2017 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6


19. Доклад вх.№ СОА17 –МЦ29-273/1/19.10.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 707 по т.19, обявено на 02.11.2017 г. 
Приложение № 1
Приложение № 2


20. Доклад вх.№ СОА16-ДИ04-1315/3/04.10.2017 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на територията на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 708 по т.20, обявено на 02.11.2017 г. 


21. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-12737/23.08.2016 г. относно именуване на улици в район „Красна поляна“ с имената: „Баня“, „Лютика“ и „Производствена“.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 709 по т.21, обявено на 02.11.2017 г.

22. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12527/4/19.10.2017 г. относно одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор № 215-1-FR01-KA219-015257_4 по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз от ДГ № 79 „Слънце“, район „Студентски“.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 710 по т.22, обявено на 02.11.2017 г.


23. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6251/06.10.2017 г. от г-н Борис Цветков и г-н Иван Таков – общински съветници, относно компенсаторното залесяване в София.
Отговор по т. 23

24. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6407/12.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно използване на животни от Зоопарк София за филмови и/или рекламни снимки и инциденти с летален завършек.
Отговор по т. 24

25. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11625/1/09.10.2017 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Национална спортна академия „Васил Левски“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева
Решение № 711 по т.25, обявено на 02.11.2017 г.

 
26. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-6562/1/23.10.2017 г. относно освобождаване на контрольора на „Диагностично – консултативен център XXIX – София“ ЕООД
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 712 по т.26, обявено на 02.11.2017 г.


27.
Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-227/2/24.10.2017 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично – консултативен център XVI – София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 713 по т.27, обявено на 02.11.2017 г.
Приложение № 1
 

28.
Доклад вх. № СОА17-МЦ29-185/10/24.10.2017 г. относно даване на разрешение на „ Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в град София, бул. „Монтевидео“ № 21 включен в капитала на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христов, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 714 по т.28, обявено на 02.11.2017 г.
Приложение А

29.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7265/24.10.2017 г. относно промяна в управителни и контролни органи на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 715 по т.29, обявено на 02.11.2017 г.


30.
Доклад вх. № СОА17-ВК08-13895/18.10.2017 г. относно предоставяне на еднократна финансова помощ от бюджета разчетен за 2017 г. на служител на Столична община, район „Средец“.
Докл. Мария Ачкова
Решение № 716 по т.30, обявено на 02.11.2017 г.


31.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13143/2/23.10.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства за реализиране на договор № BG05M9OP001-2.002-0293-C01, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Рангел Марков
Решение № 717 по т.31, обявено на 02.11.2017 г.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                               (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)