Назад

Заседание № 41 от 12.10.2017 година

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 12 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4801/12.07.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 660 по т.1, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение № 1


2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6033/04.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 661 по т. 2, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение № 1

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4706/07.07.2017 г. относно разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на „Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община 2017-2025 г., по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Корекции на речни корита“.
Докл. Ирина Савина, Зафир Зарков, Калоян Паргов, Карлос Контрера
Решение № 662 по т. 3, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение


4. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5216/28.07.2017 г. относно Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община.
Докл. Йоана Христова
Решение № 663 по т. 4, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение


5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4965/18.07.2017 г. и нов № СОА17-ВК66-4965/2/03.10.2017 г. относно проект за общинска Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация – 2017-2030 година.
Докл. Екатерина Йорданова, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 664 по т. 5, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение № 1


6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6589/29.09.2017 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на десет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 665 по т. 6, обявено на 19.10.2017 г. 


7. Доклад вх.№ СОА17-КИ18-172/4/25.09.2017 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Джон Атанасов“ върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 666 по т. 7, обявено на 19.10.2017 г. 


8. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-259/1/28.09.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 430 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 667 по т. 8, обявено на 19.10.2017 г. 


9. Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-2523/1/05.10.2017 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2017/2018 година в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 668 по т. 9, обявено на 19.10.2017 г. 


10. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6754/05.10.2017 г. относно учредяване на стипендия за млади оперни изпълнители към фонд „Райна Кабаиванска” в изпълнение на Стратегия за развитие на културата в София 2013 -2023 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 669 по т. 10, обявено на 19.10.2017 г. 


11. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6741/05.10.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за наем, на помещение в административната сграда на Столична община, заедно с част от поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3.
Докл. Ралица Стоянова, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 670 по т. 11, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение № 1


12. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3178/10.05.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Толстой, кв. 36, УПИ III-2008, 2094-„за КОО“, район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Толстой“ с граници: бул. “Ген. Никола Жеков “, бул. „Рожен“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Екзарх Стефан“ и ул. „Република“, одобрен с Решение № 644 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 671 по т. 12, обявено на 19.10.2017 г. 


13. Доклад вх.№СОА17-ВК66-6337/19.09.2017 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за пътна връзка и питейно-битов водопровод за поземлен имот с идентификатор 68134.1322.1, предоставен на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”, район „Надежда”, гр. София.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 672 по т. 13, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение


14. Доклад вх.№СОА17-ВК08-12526/25.09.2017 г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 167/26.03.2015 г. по Протокол № 79, т. 16 на СОС, с което е одобрен проект за ПУП - План за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. "Връбница-1", район Връбница.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 673 по т. 14, обявено на 19.10.2017 г. 


15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6761/05.10.2017 г. относно утвърждаване на актуализиран Устав на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Калоян Паргов, Дончо Барбалов
Решение № 674 по т. 15, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение № 1 и 1А
Приложение № 2 I-ва част
Приложение № 2 II-ра част


16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6760/05.10.2017 г. относно изграждане на интермодален Транспортен възел при пресичане на ж.п. линия с метроучастъка Метростанция „Сливница“ - Метростанция „Обеля“, включващ нова метростанция, перони на ж.п. спирка и независима връзка на Линия 2 на метрото с метродепо в кв. Обеля.
Докл. Зафир Зарков, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Станил Станилов, Симеон Славчев
Решение № 675 по т. 16, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение № 1


17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6759/05.10.2017 г. относно допълнение на Решение № 523 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.
Докл. Зафир Зарков, Дончо Барбалов
Решение № 676 по т. 17, обявено на 19.10.2017 г. 


18. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-2953/2/05.10.2017 г. относно дарение на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Изгрев“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Изгрев“ и парични средства.
Докл. група общ. съветници
Решение № 677 по т. 18, обявено на 19.10.2017 г. 


19. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-5698(4)/12.07.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между „ИЛГЕ” ЕООД и Столична община, чрез продажба на общинската част – 48,59% (представляващи 430/885 идеални части) от поземлен имот с идентификатор 68134.803.4016 с площ 890 кв.м, а съгласно ПУП – ПРЗ, м. „Изток – Изток част 1 и част 2”, одобрен с Решение №241 по Протокол №38 от 16.04.2009 г. на СОС УПИ І – 465, кв. 93, район „Изгрев”, ул. „Константин Кисимов” № 5.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 678 по т. 19, обявено на 19.10.2017 г. 


20. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-1146(8)/12.07.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между „ТАНИ 97” ООД и Столична община, чрез продажба на общинската част – 26,32% (представляваща 200/760 идеални части) от ПИ с идентификатор 68134.803.4017 с площ от 774 кв.м, а съгласно ПУП – ПРЗ, м. „Изток – Изток част 1 и част 2”, одобрен с Решение №241 по Протокол №38 от 16.04.2009 г. на СОС УПИ VІ – 466, кв. 93, район „Изгрев”, ул. „Константин Кисимов” № 7.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 679 по т. 19, обявено на 19.10.2017 г. 


21. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-5028/4/25.09.2017 г. относно учредяване право на строеж на Етажна собственост ул. „Вежен“ № 25, вх. 4, за изграждане на външен асансьор с разгъната застроена площ от 51,71 кв.м, към съществуваща сграда в общински имот  - УПИ I-за жилищно строителство, квартал 236а, м. „Лозенец I-ва част“ по плана на гр. София.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 680 по т. 21, обявено на 19.10.2017 г. 


22. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-2892/15/25.08.2017 г. относно възмездно и безсрочно учредяване право на пристрояване към сграда на частно лице, построена върху част от общински урегулиран поземлен имот I, отреден за „жилищно строителство и КОО“ от  квартал № 87 в местност „Разсадника - Коньовица“ по плана на град София, находящ се в Район „Красна поляна“.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 681 по т. 22, обявено на 19.10.2017 г. 


23. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8301/3/25.08.2017 г. относно отдаване под наем на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Теодор Петков
Решение № 682 по т. 23, обявено на 19.10.2017 г. 


24. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9030/10.07.2017 г. относно именуване на улица на територията на район „Витоша“ с името „проф. Димитър Чернев“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 683 по т. 24, обявено на 19.10.2017 г.


25. Питане вх.№ СОА17-ГР94-5615/29.08.2017 г. от Стефан Марков - общински съветник, относно влошеното състояние на насажденията от конски кестен на територията на Столична община.
Отговор по т. 25

26. Питане вх.№ СОА17-ГР94-5624/30.08.2017 г. от Стефан Марков - общински съветник, относно въвеждане на забрана за движение на МПС по пътя в участъка от язовирната стена при с. Герман до ВЕЦ „Кокаляне“, като в участъка от язовирна стена при с. Герман до гребна база „Академика“ и от ВЕЦ „Кокаляне“ до ресторант „Трибуните“ се въведе пропускателен режим за автомобилите, обслужващи съответните обекти.
Отговор по т. 26

27. Питане вх.№ СОА17-ВК66-6101/07.09.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно процедурите по отчуждаване и изкупуване на имоти за общински нужди.
Отговор по т. 27

28. Питане вх.№ СОА17-ВК66-6503/27.09.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно административните нарушения по смисъла на общинските наредби, събраните глоби и санкции, наложени с актове и наказателни постановления.
Отговор по т. 28

29. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-298/1/09.10.2017 г. относно даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева
Решение № 684 по т. 29, обявено на 19.10.2017 г. 

30. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6841/09.10.2017 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински търговски дружества – лечебни заведения за извънболнична помощ по Решение № 283 от 18.05.2017 на СОС.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение № 685 по т. 30, обявено на 19.10.2017 г. 

31. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-315/1/09.10.2017 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 686 по т. 31, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение № 1

32. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4096/6/09.10.2017 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XVII – София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 687 по т. 32, обявено на 19.10.2017 г. 
Приложение № 1

33. Доклад вх.№ СОА17-ДИ10-90/1/09.10.2017 г. относно поставяне на паметна плача на стената на Църквата „Света София“ от Унгарското посолство по случай деня на унгаро-българското приятелство – 19-ти октомври.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 688 по т. 33, обявено на 19.10.2017 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                  (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)