Назад

Заседание № 38 от 14.09.2017 година

ДНЕВЕН РЕД
на 38-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 14 септември 2017 г. от 10:00 часа:

 

1. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4806/4/29.08.2017 г. относно допълнение към Решение № 436 от 20.07.2017 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 554 по т. 1, обявено на 21.09.2017 г.

2. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5669/17.08.2017 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12.2016 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 555 по т. 2, обявено на 21.09.2017 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 5.1
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9


3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5776/23.08.2017 г. относно промяна на бюджета на Столична  община за II-ро тримесечие на 2017 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 556 по т. 3, обявено на 21.09.2017 г.


4. Доклад вх. № СОА17-ДИ05-2010/2/09.08.2017 г. относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия върху обект „Централна минерална баня – Водолечебен и SPA център“ – гр.София, открита с Решение № 296/12.06.2008 г. по протокол № 14 на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 557 по т. 4, обявено на 21.09.2017 г.


5. Доклад вх. № СОА17-НЦ62-923/1/24.08.2017 г. относно приемане на решение за членство на Столична община в Сдружение „Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо наследство“.
Докл. Йорданка Фандъкова, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 558 по т. 5, обявено на 21.09.2017 г.


6. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4368/27.06.2017 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 559 по т. 6, обявено на 21.09.2017 г.
Приложение


7. Доклад вх. № СОА16-КИ18-154/9/04.07.2017 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, представляване от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на СОС, в сила от 01.01.2007 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 560 по т. 7, обявено на 21.09.2017 г.


8. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4715/10.07.2017 г. относно приемане на Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находища на минерални води на територията на Столична община и Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 561 по т. 8, обявено на 21.09.2017 г.
Приложение

Приложение (карти минерални води)

9. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5405/04.08.2017 г. относно предложение за приемане на Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 562 по т. 9, обявено на 21.09.2017 г.
Приложение № 1


10. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4916/14.07.2017 г. относно предложение за отпускане от Министерски съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 563 по т. 10, обявено на 21.09.2017 г.


11. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4952/17.07.2017 г. относно подаване на проектно предложение по първи етап от кандидатстване по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация“,  по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 564 по т. 11, обявено на 21.09.2017 г.


12. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5149/25.07.2017 г. относно разкриване на две нови социални услуги в общността Център за социална рехабилитация и интеграция, като държавно делегирана дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчици, притежаващи управленчески капацитет и предоставящи безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 565 по т. 12, обявено на 21.09.2017 г.


13. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3453/1/27.07.2017 г. относно упълномощаване на Кмета на Столична община за издаване на Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по одобрено проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 566 по т. 13, обявено на 21.09.2017 г.


14. Доклад вх. № СФИ17-ТД26-472/2/05.09.2017 г. относно даване на разрешение за разсрочване на задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, за периода 01.01.2014 - 31.12.2016 г., на „Лозана“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 567 по т. 14, обявено на 21.09.2017 г.
Приложение № 1


15. Доклад вх. № СОА17-ТД26-9747/3/05.09.2017 г. относно одобряване на определените изпълнители по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на активите на „Топлофикация София“ ЕАД с девет обособени позиции“.
Докл. Валя Чилова, Дончо Барбалов
Решение № 568 по т. 15, обявено на 21.09.2017 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


16. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4819/12.07.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на ПУП за кв. 11, УПИ І-938; ІІ-940-за общ. обслужване; ІІІ-941-за общ. обслужване; ІV-1271-за обществено и жилищно строителство; V-1194, общ.-за производство, складове и офиси; VІ-952; VІІ-953; VІІІ-951; ІХ-943; ХІ-919, кв. 11а, УПИ V-931; VІ-932; VІІ-933-за офиси и магазини; VІІІ-934-за офиси и магазини; ІХ-937; Х-936; ХІ-935; ХІІ-930, кв. 38, УПИ VІ-561, 562; VІІ-912, 914; ІХ-564, 910; Х-563; ХІ-559; ХІІ-558, 559а, кв.50в, УПИ-797а,814а,1122-за офиси, магазини и складове; ІІ-797-за офиси магазини и складове; ІІІ-798; ІV-799; V-800; VІ-801; VІІ-802; VІІІ-803; ІХ-804; Х-805; ХІ-806; ХІІ-807; ХІІІ-808; ХІV-809; ХV-810; ХVІ-1134; ХVІІ-811; ХVІІІ-812; ХІХ-813-за офиси, магазини и складове; ХХ-1119-за офиси, магазини и складове; ХХІ-814-за офиси, магазини и складове, кв.55а, УПИ: ІІ-494; ІІІ-497; ІV-495, 496; V-488; VІ-919; VІІ-920; VІІІ-922; ІХ-923,924; Х-921; ХІ-917; ХІІ-915; ХІІІ-916, кв.63а, УПИ: V-1124-за офиси, магазини и складове; VІІІ-568-за офиси, магазини и складове; ІХ-1139-за производствена и складова дейност; Х-1137-за офиси, магазини и складове; ХІ-1138-за офиси, магазини и складове; ХІІ-1139 за производствена и складова дейност, попадащи в обхвата на т. 6 от Решение №271/30.05.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ, план за улична регулация и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ”Х. Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 569 по т. 16, обявено на 21.09.2017 г.


17. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3621/3/13.07.2017 г. относно приемане на схема (обща част) за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства на територията на ЦГЧ (I и II зона) – I етап.
Докл. арх. Здравко Здравков 
Решение № 570 по т. 17, обявено на 21.09.2017 г.

18. Доклад вх. № СОА16-ТД26-7428/7/13.07.2017 г. относно поправка на фактическа грешка в диспозитива на Решение № 140 по Протокол № 58, т. 20 от 13.03.2014 г. на Столичен общински съвет, с което е одобрен плана за регулация и застрояване за м. „ж.к. Бели брези“ при граници бул. „България“, ул. „Кюстендил“ и бул. „Гоце Делчев“, по отношение на УПИ III, кв. 13, (м. “Красно село - Стрелбище“ по стар план).
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 571 по т. 18, обявено на 21.09.2017 г.


19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3832/6/13.07.2017 г. относно приемане на схема за поставяне на информационни елементи за туристически обекти в централната част на гр. София по чл.64 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 572 по т. 19, обявено на 21.09.2017 г.


20. Доклад вх. № СОА16-ВК08-11520/1/20.07.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план – ПР за кв. 20, УПИ II-912, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 325/27.06.2013 г. на СОС, с което е одобрен плана за улична регулация, план за регулация, режим за застрояване, план-схеми на инженерната инфраструктура на м. „Суха река-запад“, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 573 по т. 20, обявено на 21.09.2017 г.


21. Доклад вх. № СОА17-ГР94-488/3/18.08.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за имотите, попадащи в обхвата на т.5 и т.6 от Решение № 490 по протокол №66/24.07.2014 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план - схеми  на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Красно село – Стрелбище урб. Бл. 32“, които с тези точки „не се одобряват“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 574 по т. 21, обявено на 21.09.2017 г.


22. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3760/2/04.09.2017 г. относно приемане на решение за увеличаване броя на членовете на Творческия съвет на Столична програма „Култура“ и изменение на Правилата за работа на Столична програма „Култура“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 575 по т. 22, обявено на 21.09.2017 г.


23. Доклад вх. № СОА17-ТД26-7603/3/05.09.2017 г. относно увеличаване на капитала на „ПАЗАРИ ИЗТОК”  ЕАД чрез  непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 576 по т. 23, обявено на 21.09.2017 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5


24. Доклад вх. № СОА17-ВК66-6066/05.09.2017 г. относно прекратяване на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо фтизиатрични заболяване София - град“ ЕООД без ликвидация, чрез вливане във „Втора многопрофилна болница  за активно лечение - София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Милка Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 577 по т. 24, обявено на 21.09.2017 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4


25. Доклад вх. № СОА16-ВК08-12977/5/11.07.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 578 по т. 25, обявено на 21.09.2017 г.


26. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8093/2/17.07.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от 10 години на два поземлени имота и две помещения в административни сгради, находящи се на територията на Район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 579 по т. 26, обявено на 21.09.2017 г.


27. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8159/3/17.07.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица чрез продажба на общинската част от 48,05%, съответстващ на 210/437 идеални части от УПИ VIII – 23,24, кв. 22, м.“ГГЦ-Зона В-17“, район „Сердика“, ул.“Охрид“ №38-40.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 580 по т. 27, обявено на 21.09.2017 г.


28. Доклад вх. № СОА16-ВК08-4045/6/12.07.2017 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.610.871, попадащ частично в УПИ VI-871, кв. 12г, м „Суха река-Ботевградско шосе“ и под улична регулация, чрез продажба на общинската ½ ид.ч. от реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.610.871, с площ от 543 кв.м., попадащ в УПИ VI-871, на собственика Евгения Богданова Димитрова и изкупуване на ½ ид.ч. от реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.610.871, с площ от 15 кв.м. попадащ под улица от о.т.502 и о.т.503 (ул. „Христаки Павлович“), собственост на Евгения Богданова Димитрова.
Докл. Ева Митова
Решение № 581 по т. 28, обявено на 21.09.2017 г.


29. Доклад вх. № СОА17-ВК08-9086/2/25.08.2017 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в жилище от фонд „Резервен“ на Столична община .
Докл. Ева Митова
Решение № 582 по т. 29, обявено на 21.09.2017 г.


30. Доклад вх. № СОА16-ВК08-13517/4/11.07.2017 г. относно процедура по реда на §8, ал. 2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ IV-272, кв.31, м. „Христо Ботев“, район „Слатина“.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 583 по т. 30, обявено на 21.09.2017 г.


31. Доклад вх. № СОА16-ВК08-10104/12/11.07.2017 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация, касаещ УПИ VIII-836, кв. 25, м. „Гео Милев“, по регулационния план на гр. София, одобрен със Заповед № РД-50-09-118/11.04.1990 г. на Главния архитект на София, находящ се в гр. София, район „Слатина“.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 584 по т. 31, обявено на 21.09.2017 г.


32. Доклад вх. № СОА16-ГР94-6798/5/01.09.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Димитър Димов
Решение № 585 по т. 32, обявено на 21.09.2017 г.


33. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8160/2/17.07.2017 г. относно отмяна на т.1.4 от Решение № 319 от 28.05.2015 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Теодор Петков
Решение № 586 по т. 33, обявено на 21.09.2017 г.


34. Доклад вх. № СОА16-ВК08-5141/11/11.07.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на предварителен, а в последствие и окончателен договор, във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ  II-2082, квартал 63, м. „Симеоново-север“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 587 по т. 34, обявено на 21.09.2017 г.


35. Доклад вх. № СОА17-ВК08-6529/3/29.08.2017 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот: ПИ с проектен идентификатор 68134.1937.1524 – частна общинска собственост, участващ в УПИ VI-801а – за бензиностанция, кафе и смяна на масла, кв. 210в, местност „ж.к. Гърдова глава“, район „Витоша“, по реда на чл. 36, ал. 1, т.2, ал. 3 от ЗОС, чл.55, ал. 1, т.3, ал.3, чл. 80 от Наредбата за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. Теодор Петков
Решение № 588 по т. 35, обявено на 21.09.2017 г.


36. Доклад вх. № СОА16-ВК08-14521/13/01.09.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находяща се  на ул. Синьо лято„ № 13, район „Витоша“, представляващ застроен имот с идентификатор 68134.2049.645 (без построена в имота сграда).
Докл. Теодор Петков
Решение № 589 по т. 36, обявено на 21.09.2017 г.


37. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3336/4/11.07.2017 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 590 по т. 37, обявено на 21.09.2017 г.


38. Доклад вх. № СОА16-ВК08-7488/11/11.07.2017 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VII-1274, кв. 25б по плана на м. „Овча купел-актуализация“, одобрен с Решени № 111/10.12.2001 г. на СОС, находящи се в гр. София, район „Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 591 по т. 38, обявено на 21.09.2017 г.


39. Доклад вх. № СОА16-ВК08-2187/11/11.07.2017 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез проект за ИПР в обхвата на м. „Овча купел 1“, кв. 116б, УПИ  II-198,209а, УПИ IV – 209 за офиси, УПИ III- общ. За озеленяване, тп и коо, район „Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 592 по т. 39, обявено на 21.09.2017 г.


40. Доклад вх. № СОА16-ТД26-12102/6/17.07.2017 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за изграждане на трансформаторен пост с площ от 6,09 кв.м. в общински имот.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 593 по т. 40, обявено на 21.09.2017 г.


41. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-16215/12/08.08.2017 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9445 по КККР, за който е отреден УПИ II-1044, кв.82, местност „в.з. Горна баня“, район Овча купел, с предоставено право на ползване по смисъла на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 594 по т. 41, обявено на 21.09.2017 г.


42. Доклад вх. № СОА17-ВК08-7243/3/13.07.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, ж.к. „Люлин 6 м.р.“, представляващ четириетажна сграда с идентификатор 68134.4360.408.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри (една от сградите на 27 СОУ „Акад. Георги Караславов“), за срок от 5 години, за частно училище.
Докл. Милко Младенов
Решение № 595 по т. 42, обявено на 21.09.2017 г.


43. Доклад вх. № СОА17-ВК08-11013/2/01.09.2017 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл.77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 596 по т. 43, обявено на 21.09.2017 г.


44. Доклад вх. № СОА16-ВК08-14652/11/11.07.2017 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ  XII-1088, кв. 51, местност „кв. Обеля – кв. 25а стар“, по плана на гр. София, отреден за поземлен имот с идентификатор 68134.2818.1088 по кадастралната карта и кадастралните регистри.
Докл. Младен Младенов
Решение № 597 по т. 44, обявено на 21.09.2017 г.


45. Доклад вх. № СОА17-ВК08-6298/5/14.07.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 598 по т. 45, обявено на 21.09.2017 г.


46. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4011/4/26.07.2017 г.  относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение на първи етаж на здравната служба на с. Казичене, район „Панчарево“ със срок 5 пет години.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 599 по т. 46, обявено на 21.09.2017 г.


47. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8625/2/26.07.2017 г.  относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на кметство Казичене, СО-район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 600 по т. 47, обявено на 21.09.2017 г.


48. Доклад вх. № СОА16-ВК66-225/06.01.2016 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. д.ф.н. Живко Ошавков.
Докл. Борис Цветков
Решение № 601 по т. 48, обявено на 21.09.2017 г.

Приложение

49. Доклад вх. № СОА17-ВК08-9630/2/17.08.2017 г. относно именуване на безименна улица, която обслужва кв. 3, м. НПЗ „Хладилника Витоша“, намираща се на територията на район „Лозенец“ с името „Борис Николов - Моката “
Докл. Любомир Дреков
Решение № 602 по т. 49, обявено на 21.09.2017 г.


50. Доклад вх. № СОА17-ВК08-9184/2/17.08.2017 г. относно именуване на безименни участъци от пътната мрежа на територията на район „Кремиковци“ по продължението на булевард „Ботевградско шосе“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 603 по т. 50, обявено на 21.09.2017 г.


51. Питане вх. № СОА17-ГР94-4244/28.06.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно строителство на новия метродиаметър.
Отговор по т. 51

52. Питане вх. № СОА17-ВК66-5588/14.08.2017 г. от г-н Симеон Славчев – общински съветник, относно незаконен паркинг на автобуси пред храм -паметника „Александър Невски“.
Отговор по т. 52

53. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5721/21.08.2017 г. относно удостояване на Н. Пр. Томас ван Оорсхот, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия  с отличие „Почетен знак на Столична община“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева
Решение №  604 по т. 53, обявено на 21.09.2017 г.


54. Доклад вх. № СОА17-НЦ62-875/2/30.08.2017 г. относно удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община“ на Балет „Арабеск”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева
Решение № 605 по т. 54, обявено на 21.09.2017 г.


55. Доклад вх. № СОА17-ДИ05-2385/1/30.08.2017 г.  относно удостояване със званието  „Почетен гражданин на София“ на чл. - кор. проф. д.и.н. Васил Николов.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева
Решение № 606 по т. 55, обявено на 21.09.2017 г.


56. Доклад вх. № СОА17-ВК66-6067/05.09.2017 г. относно удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община“ на рок група „Щурците”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева
Решение № 607 по т. 56, обявено на 21.09.2017 г.


57. Доклад вх. № СОА17-ВК08-9824/4/08.09.2017 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 608 по т. 57, обявено на 21.09.2017 г.

58. Доклад вх. № СОА17-ВК08-9825/4/08.09.2017 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал.2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 609 по т. 58, обявено на 21.09.2017 г.


59. Доклад вх. № СОА17-ГР94-5745/1/11.09.2017 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на посланика на Република Казахстан, Темиртай Избастин.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева 
Решение № 610 по т. 59, обявено на  21.09.2017 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                         (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)