Назад

Заседание № 59 от 13.09.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 59-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 13 септември  2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа


 

1. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-7298/32/31.07.2018 г. относно изграждане на проекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение (ТДС) към Договора за концесия (ДК), сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД от 23.03.2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 620 по т. 1, обявено на 20.09.2018 г.


2. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-908/1/21.08.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на акад. Пламен Карталов.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 621 по т. 2, обявено на 14.09.2018 г.


3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6152/21.08.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Димитър Георгиев Симеонов – музикант.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 622 по т. 3, обявено на 14.09.2018 г.


4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6151/21.08.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Валентин Асенов Бобевски – диригент и композитор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 623 по т. 4, обявено на 14.09.2018 г.


5. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-843/1/21.08.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на акад. Александър Балкански – цирков артист.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 624 по т. 5, обявено на 14.09.2018 г.


6. Доклад вх.№ САО18-ГР94-4650/1/05.09.2018 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на проф. д-р Николай Овчаров.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 625 по т. 6, обявено на 14.09.2018 г.


7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6491/1/05.09.2018 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Владимир Пенев – актьор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 626 по т. 7, обявено на 14.09.2018 г.


8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6383/30.08.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Рада Москова – писател, поет, драматург.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 627 по т. 8, обявено на 14.09.2018 г.


9. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-911/3/30.08.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Марийка Николова Иванова /Мими Николова/ - певица.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 628 по т. 9, обявено на 14.09.2018 г.


10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6679/30.08.2018 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Хора на Софийските момчета при НЧ “Цар Борис Трети – 1928“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 629 по т. 10, обявено на 14.09.2018 г.


11. Доклад вх.№  СОА18-НЦ62-924/2/05.09.2018 г.     относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Трифон Павлов, Председател на гражданско сдружение „Епископ Йосип Ю. Щросмайер“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 630 по т. 11, обявено на 14.09.2018 г.


12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6384/30.08.2018 г. относно присъждане на „Значка на София“ на Н. Пр. Ставрос Августидис, извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 631 по т. 12, обявено на 14.09.2018 г.


13. Доклад вх.№ СОА18-КИ18-208/1/22.06.2018 г. относно приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №  632 по т. 13, обявено на 20.09.2018 г. 
Приложение № 1


14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5158/13.07.2018 г. относно утвърждаване на Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – Площадка „Мавзолей“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов
Решение №  633 по т. 14, обявено на 20.09.2018 г. 
Приложение № 1


15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5585/30.07.208 г. относно приемане на Стратегия „Споделена визия“ на Столична община 2018-2025 г.
Докл. Малина Едрева, Михаела Иванова, Йоанна Драгнева, Ботьо Ботев
Решение № 634 по т. 15, обявено на 20.09.2018 г. 
Приложение № 1


16. Доклад вх.№ СОА18-ДИ09-8/32/20.07.2018 г. относно изменение на Решение № 531/28.07.2016 г. на СОС  - приемане на актуализирани Планове за действие на районите на територията на Столична община за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в Област София град (2012-2020) за времевия обхват до 2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.).
Докл. Албена Атанасова
Решение № 635 по т. 16, обявено на 20.09.2018 г. 
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14
Приложение № 15
Приложение № 16
Приложение № 17
Приложение № 18
Приложение № 19
Приложение № 20


17. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-5543/2/24.07.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерски съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 636 по т. 17, обявено на 20.09.2018 г. 


18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6111/20.08.2018 г. относно кандидатстване на Столична община по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР).
Докл. Албена Атанасова
Решение № 637 по т. 18, обявено на 20.09.2018 г.


19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6429/03.09.2018 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходите за погребение на загиналите при катастрофата край Своге на 25.08.2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова, Даниела Райчева
Решение № 638 по т. 19, обявено на 20.09.2018 г.


20. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5671/02.08.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи и съоръжения – частна общинска собственост на общинско дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Докл. Йоана Христова
Решение № 639 по т. 20, обявено на 20.09.2018 г.


21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5672/02.08.2018 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2019 г.
Докл. Йоана Христова
Решение № 640 по т. 21, обявено на 20.09.2018 г. 
Приложение № 1 и 2


22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3983/5/03.09.2018 г. относно отстраняване на техническа грешка в Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет, по доклади № СОА18-ВК66-3983/05.06.2018 г., № СОА18-ВК66-3983/2/06.07.2018 г. и № СОА18-ВК66-5151/13.07.2018 г., с  което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 641 по т. 22, обявено на 20.09.2018 г.


23. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5283/18.07.2018 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти в землището на с. Враждебна, м. „Локвата“ и м. „Влах камък“, район „Кремиковци” – СО, попадащи в границите на концесионна площ по договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства-строителни материали от находище „Крива бара“, определена с Решение № 405/24.06.2008 г. на МС и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 642 по т. 23, обявено на 20.09.2018 г. 
Приложение


24. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5355/20.07.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация в обхвата на УПИ IX-2255, УПИ X-358 и улица от о.т.488а до о.т.485, м. „Малинова долина-изток”, район „Студентски”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 643 по т. 24, обявено на 20.09.2018 г.


25. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5821/08.08.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 387 по Протокол № 16/01.07.2008 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на м. „НПЗ „Искър-север” – I, II и III част” в обхват: за I част-граници: от запад - ул. „Подп. Йордан Тодоров”, от юг - ул. „Искърско шосе, от изток - „Крайречен булевард”, от север - улица по о.т.9-6-5-2-1-1а. за II част-граници: от запад - бул. „Христофор Колумб”, от юг - ул. „Искърско шосе”, от изток - ул. „Подп. Йордан Тодоров”, от север - улица по о.т.1-1а до о.т.130б. за III част-граници: от запад бул. „Брюксел”, от юг – улица по о.т.1-1а до о.т.130б, от изток - „Крайречен булевард”, от север - ул. „Мими Балканска”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 644 по т. 25, обявено на 20.09.2018 г. 


26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6287/28.08.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.4140.839, 68134.4140.1117 и 68134.4140. 1123, образуване на нови УПИ XVI-826,1117 „за складове и офиси”, XVII-839,1123 „за складове и офиси”, XVIII-1123 „за склад и магазин”; изменение на план за улична регулация(ИПУР) от о.т. 300 до о.т. 309; изменение на план за регулация за УПИ II-826 „за безвредно производство, складове и офиси“, III-„за озеленяване, КОО и ТП”, образуване на нови УПИ XIX-826 „за безвредно производство, складове и офиси”, XX-„за озеленяване, КОО и ТП”; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нови УПИ XVI-826,1117 „за складове и офиси”, XVII-839,1123 „за складове и офиси”, XVIII-1123 „за склад и магазин” и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за нов УПИ XIX-826 „за безвредно производство, складове и офиси”, кв. 44а, м. „кв. Суходол”, район „Овча купел”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 645 по т. 26, обявено на 20.09.2018 г.


27. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2459/4/20.07.2018 г.  относно  продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Васил Цолов
Решение № 646 по т. 27, обявено на 20.09.2018 г. 


28. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7591/1/20.08.2018 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ X-1410, 1411, 1412, 1413, кв. 152, местност „Орландовци – Малашевци“, чрез продажба на общинската част от имота на съсобственика.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 647 по т. 28, обявено на 20.09.2018 г.


29. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-9089/2/31.08.2018 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на ул. „Филип Кутев“, собственост на юридическо лице.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 648 по т. 29, обявено на 20.09.2018 г.


30. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7584/3/27.08.2018 г. относно сключване на окончателен договор с ЕТ „МИЛКА НЕСТОРОВА – МИЛВА КОМЕРС“, по влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ III – 2008, 2094, кв.36, м. „ж.к. Толстой“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 649 по т. 30, обявено на 20.09.2018 г.


31. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-16661/7/27.07.2018 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ  IV-363, кв.25, местност „Цар Борис III“ кв. Княжево, СО – район „Витоша“
Докл. Теодор Петков
Решение № 650 по т. 31, обявено на 20.09.2018 г.


32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7343/2/05.09.2018 г. относно прилагане на действащ ПУП за УПИ VIII-1736, кв.104, м. „кв. Драгалевци-разширение юг“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 651 по т. 32, обявено на 20.09.2018 г.


33. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10879/03.09.2018 г. относно разкриване на нова детска градина за четири групи – филиал на ДГ № 160 „Драгалевци“ в новоизградена сграда, представляваща по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, сграда с идентификатор 68134.1976.633.2, разположена в УПИ XXVI-за  детска градина, с адрес гр. София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „Комините“ № 3.
Докл. Теодор Петков
Решение № 652 по т. 33, обявено на 20.09.2018 г.


34. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1263/1/19.07.2018 г. относно учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Люлин“, представляващ УПИ II-203, кв.30и, м. „ж.к.Люлин-10 м.р“, срещу обезщетение с обекти в новопостроена сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Милко Младенов
Решение № 653 по т. 34, обявено на 20.09.2018 г.


35. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6283/2/19.07.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на час от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 9.08 кв.м, намиращо се в сградата на 140 – то СУ „Иван Богоров“, находящо се на територията на Район „Връбница“, ж.к. „Обеля - 2“.
Докл. Младен Младенов
Решение № 654 по т. 35, обявено на 20.09.2018 г.


36. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-7685/12/19.07.2018 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 655 по т. 36, обявено на 20.09.2018 г.


37. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5313/1/20.07.2018 г. относно предложение за процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ IX-939, кв. 102, м. „Волуяк-гарата“, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на закона за устройство на територията, чрез прехвърляне на правото на собственост върху реална част от общински поземлен имот с идентификатор 12084.2701.2554, включен в УПИ IX-939, кв. 102, м. „Волуяк-гарата“, с площ 25 кв. м.
Докл. Младен Младенов
Решение № 656 по т. 37, обявено на 20.09.2018 г.


38. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5744/1/19.07.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ  XII-125, кв. 35, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на  СОС, находящ се в с. Мировяне, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 657 по т. 38, обявено на 20.09.2018 г.


39. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5362/3/19.07.2018 г. относно допълване на Решение № 6 по Протокол № 46/25.01.2018 г. на СОС за приемане на Програма на Столична община за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, и откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, предназначени за лекарски кабинет с манипулационна, разположена на първи етаж в сграда – публична общинска собственост, с идентификатор 48393.4988.921.1, находящ се в с. Мировяне, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 658 по т. 39, обявено на 20.09.2018 г.


40. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8236/2/31.08.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в административната сграда на кметство Ботунец, ул. „Зорница“, район „Кремиковци“ – за кафе-сладкарница, за срок от три години.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 659 по т. 40, обявено на 20.09.2018 г.


41. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-442/3/20.08.2018 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост тип КТП  с площ от 9 кв. м и прилежащите кабелни линии със сервитутна площ от 10,50 кв. м върху общински имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 04234.6916.9221, съставляващ УПИ IV-за трафопост, кв.48, в.з. „Косанин дол“ в землището на с. Бистрица.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 660 по т. 41, обявено на 20.09.2018 г.


42. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10004/1/27.08.2018 г. относно прехвърляне правото на собственост върху общински имот, съставляващ УПИ XXXVI -523, кв. 3, м. в.з. „Беликата“, с. Панчарево, на собственика на законно построена върху него сграда.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 661 по т. 42, обявено на 20.09.2018 г.


43. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-2401/6/30.08.2018 г. относно отнемане на имот – публична общинска собственост, представляващ административна, делова сграда с идентификатор 55419.6707.885.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в с. Панчарево, предоставена безвъзмездно за управление на Областна дирекция „Земеделие“ София-град, за нуждите на Общинска служба „Земеделие“ – Панчарево.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 662 по т. 43, обявено на 20.09.2018 г.


44. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15181/3/22.08.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, свързана с проект за изменение на план за регулация и създаване на нов урегулиран поземлен имот I- 283, 761, 3065 от квартал № 164 в местност „Клисурска махала“, гр. Банкя.
Докл. Рангел Марков
Решение № 663 по т. 44, обявено на 20.09.2018 г.


45. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6631/1/27.08.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, свързана с проект за изменение на план за регулация и създаване на нов урегулиран поземлен имот V- 723, 960 от квартал № 81 А по плана на гр. Банкя – ЦГЧ, квартал „Изгрев“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 664 по т. 45, обявено на 20.09.2018 г.


46. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-9439/1/22.08.2018 г. относно предложение за именуване на улица в м. „Драгалевци – разширение север“ с името „Радослав Мавър“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 665 по т. 46, обявено на 20.09.2018 г.


47. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7539/19.06.2018 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в р. „Нови Искър“ с името „Горски рай“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 666 по т. 47, обявено на 20.09.2018 г.


48. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7368/30.11.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно балансовите стойности на имотите частна и публична общинска собственост.
Отговор по т. 48

49. Питане вх.№ СОА18-ВК66-2320/1/20.06.2018 г. от г-н Калоян Паргов, г-жа Милка Христова, г-н Альоша Даков – общински съветници, относно ефективност на управление на отпадъците в Столична община.
Отговор по т. 49

50. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3530/03.07.2018 г. от г-жа Анета Григорова – общински съветник, относно сигурността на Софийското метро.
Отговор по т. 50

51. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3732/12.07.2018 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно контрола на договорите за обществен превоз на пътници от републиканската транспортна схема от квотата на Столична община.
Отговор по т. 51

52. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6506/07.09.2018 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи-отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търговете и конкурси.
Докл. Йоана Христова
Решение № 667 по т. 52, обявено на 20.09.2018 г. 
Приложение № 1


53. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-2717/6/11.09.2018 г.  относно изменение на Решение № 559 от 26.07.2018 г. по Протокол № 58 на СОС.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 668 по т. 53, обявено на 20.09.2018 г.


54. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6528/07.09.2018 г. относно отмяна на Решение № 592 от 24.10.2013 г. по Протокол № 51 на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева
Решение № 669 по т. 54, обявено на 20.09.2018 г.


55. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6534/07.09.2018 г. относно приемане на пилотен проект „От визия към измерими резултати“.
Докл. Малина Едрева, Нина Чанева
Решение № 670 по т. 55, обявено на 20.09.2018 г. 
Приложение № 1


56. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6610/11.09.2018 г. относно даване на съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 671 по т. 56, обявено на 20.09.2018 г.


57. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11144/1/11.09.2018 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ върху нежилищен обект-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Сливница“ № 212, вх. Е.
Докл. Албена Атанасова, Васил Цолов 
Решение № 672 по т. 57, обявено на 20.09.2018 г. 

58. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-7399/4/04.09.2018 г. относно доброволно прилагане на подробния устройствен план по реда на Закона за устройство на територията, чрез продажба на общинска част-реална част от поземлен имот с идентификатор № 68134.4082.797 по КККР на гр. София, общ. София, актуван  с АЧСО № 2205/06.10.2016 г. на Столична община, която реална част е с площ 108 кв.м. и е придаваема към УПИ I – 1978,2009 кв. 6а, местност „НПЗ Изток-Къро“, отреден за „КОО, магазини, офиси и трафопост“.
Докл. Румен Русев
Решение № 673 по т. 58, обявено на 20.09.2018 г. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                             (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)