Назад

Заседание № 37 от 20.07.2017 година

ДНЕВЕН РЕД
НА 37-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 
проведено на 20.07.2017 г. от 10:00 часа:
 
1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4806/12.07.2017 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация и организационно-щатната структура на част от районните администрации на територията на Столична община.
 
2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3536/25.05.2017 г. относно проект за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Мита Георгиева, Карлос Контрера, Радослав Абрашев, Калоян Паргов, Иван Велков
Решение № 437 по т. 2, обявено на 27.07.2017 г.
 
3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3687/01.06.2017 г. относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет – Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“, Приложение № 1 документация за провеждане на конкурс „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 438 по т. 3, обявено на 27.07.2017 г.
 
4. Доклад вх.№ СОА17-ПП01-1/13.06.2017 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ /НПСУАНЖ/.
 
5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4099/15.06.2017 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменение с Решение № 12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 4919/2015 г.)
Докл. Зафир Зарков, Ваня Тагарева, Стефан Марков
Решение № 440 по т. 5, обявено на 27.07.2017 г.
 
6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4151/19.06.2017 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол №58/11.02.2010 г., доп. с Решение № 288 по Протокол № 67/10.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 222 по Протокол № 16/10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. и доп. с Решение №262 по Протокол № 17/31.05.2012 г., Решение № 455 по Протокол №66/24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., Решение № 496 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на СОС. 
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Живка Новкова, Дончо Барбалов
Решение № 441 по т. 6, обявено на 27.07.2017 г.
 
7. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4157/19.06.2017 г. относно приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община.
Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, Орлин Иванов, Искра Ангелова, Ботьо Ботев
Решение № 442 по т. 7, обявено на 27.07.2017 г.
 
8. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1346/1/19.06.2017 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол №93 от 23.11.2006 г.
 
9. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4170/19.06.2017 г. относно проект за приемане на Наредба за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
 
10. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-981/5/22.06.2017 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изпълнение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов
Решение № 445 по т. 10, обявено на 27.07.2017 г.
11. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-981/6/10.07.2017 г. относно продажба на вещи – отпадъци чрез търгове с явно наддаване.
 
12. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4648/06.07.2017 относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с проект „Обновяване и развитие на Западен парк в Зона с преобладаващ социален характер С1 Северозапад-Запад, на индикативна стойност 8 550 хил. лева“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 
 
13. Доклад вх.№СОА17-ВК08-6996(4)/11.07.2017 г. относно прехвърляне на средства от § 1015 – „Материали” към § 0101 – „Възнаграждения за персонал по трудови правоотношения” в бюджета на Общинско предприятие „Екоравновесие”.
 
14. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-7675/2/10.07.2017 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на конструктивно и енергийно обследване и технически паспорт на обектите на Предгаров площад „Ротонда“ – гр. София.
 
15. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-7683/2/10.07.2017 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на идеен проект и работно проектиране на пазар за цветя в частта от ул. „Безименна“ до ул. „Цар Симеон“ в ПИ 41,  УПИ I, кв. 165 б, ЦГЧ, „Зона Б - 18“, пазар „Димитър Петков“ – гр. София.
 
16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4791/11.07.2017 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
 
17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4626/06.07.2017 г. относно включване в Списъка на средищните и защитените училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 452 по т. 17, обявено на 27.07.2017 г.
 
18. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-11504/46/10.07.2017 г. относно одобряване на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 453 по т. 18, обявено на 27.07.2017 г.
 
19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4597/05.07.2017 г. относно продължаване времетраенето на въведените експериментални промени в общинската транспортна схема за градски основни автобусни линии №№ 112, 304, 314, 27 и 63.
 
20. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4825/12.07.2017 г. относно допълнителен платен годишен отпуск на председателя на Столичния общински съвет за ненормиран работен ден.
 
21. Доклад вх.№СЕК17-ВК66-54/2/12.06.2017 г. относно одобряване на схема (обща и подробна част) за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения по чл. 34 ат Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО със сезонен и часови режим на работа в Южен парк – 3 ч. и  градина „Буката“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 456 по т. 21, обявено на 27.07.2017 г.
 
22. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4303/26.06.2017 г. относно одобряване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатори 11884.5595.9, 11884.5596.26 и 11884.5597.156 от КККР на с. Войняговци за създаване на нови УПИ VIII-26-„за жилищно строителство“ от кв. 26, УПИ I-9-„за жилищно строителство“ от кв.  26а и УПИ I-156-„за жилищно строителство“ от кв. 27а; ПУР за нова улица между о.т.79-о.т.79а-о.т.79б-о.т.79в-о.т.79г-о.т.79д  и за нова улица между о.т.79б-о.т.79е от плана на м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 457 по т. 22, обявено на 27.07.2017 г.
 
23. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4405/28.06.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в графичната част на плана за регулация към проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, заедно с план – схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16 м. „Приплат – разширение - запад“, район „Витоша“, Столична община, одобрен с Решение № 109 по Протокол № 6, т. 17 от 14.01.2016 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 458 по т. 23, обявено на 27.07.2017 г.
 
24. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4434/29.06.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –  план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и изменение на плана за регулация /ИПР/ за м. „Задгарова артерия“, кв.  8а, УПИ XVII-108,115,117-„за производствена и складова дейност“, УПИ XVIII-116-„за обществено обслужване“, по о.т. 134а – о.т. 134б, район „Сердика“. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 459 по т. 24, обявено на 27.07.2017 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4435/29.06.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I-5532-„за обществено обслужване, магазини, офиси, жилища, обществено хранене и подземен гараж“ и улица от о.т.45 до о.т. 44, кв. 49, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение №468 по Протокол №70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 460 по т. 25, обявено на 27.07.2017 г.
 
26. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1910(3)/06.07.2017 г. относно частично прекратяване производството по одобряване на план за регулация и застрояване (ПРЗ) и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Надежда 2а и 2б”, район „Надежда”, в граници: м. „Надежда – част 2а” от о.т.80 - о.т.207 - о.т.210 - о.т.215 до о.т.33; от о.т.33 до о.т.35; от о.т35 до о.т.51; от о.т.51 до о.т.80 и м. „Надежда – част 2б” в граници: от о.т.80 до о.т.14; от о.т.14 до о.т.33; от о.т.33 - о.т.215 - о.т.210 - о.т.207 - о.т.80, одобрен с Решение №409 по Протокол №43 от 18.07.2013 г. на СОС, в частта за имотите, попадащи в обхвата на т. 5, 6 и 7 от диспозитива на решението.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 461 по т. 26, обявено на 27.07.2017 г.
 
27. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4669/06.07.2017 г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №354/22.06.2017 г. по Протокол №35 на СОС, с което е одобрен проект за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 462 по т. 27, обявено на 27.07.2017 г.
 
28. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-965(2)/06.07.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на м. „Младост 3”, УПИ V-466 - за коо, кв. 14, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Младост 3”, одобрен с Решение №548 по Протокол №45/29.07.2009 г. на Столичния  общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 463 по т. 28, обявено на 27.07.2017 г.
 
29. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4672/07.07.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план –  изменение на план за регулация на УПИ ІІ-111, кв. 9, м. „в.з. „Малинова долина –  2б част –  разширение”, поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3321, 68134.2046.3322 и 68134.2046.3323, за създаване на нови УПИ ІІ-3321,3322,3323 „за жс“ и УПИ ХLVІІ-3323 „за жс“, изменение на уличната регулация от о.т. 31 до о.т. 32 за създаване на нова задънена улица от о.т. 31а /нова/ до о.т. 31б /нова/, кв. 9, м. „в.з. „Малинова долина –  2б част – разширение”, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 464 по т. 29, обявено на 27.07.2017 г.
 
30. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4762/11.07.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация на м. „гр. Нови Искър, кв. „Гниляне”, ул. „Христо Ботев” и прилежащите й квартали в обхват: кв. 111, кв. 111а, кв. 112, кв. 112а, кв. 113, кв. 117, кв. 119, кв. 120, кв. 121, кв. 122, кв. 123, кв. 126, кв. 128, кв. 131, кв. 132, кв. 134, кв. 135, кв. 136, кв. 137, кв. 137а (нов), кв. 138, кв. 139 и улици: ул. „Христо Ботев” и ул. „Смолничето” в участъка от ул. „Съгласие” до ул. „Кременица”, ул. „Спортист”, ул. „Нарцис”, улица между о.т.771 – о.т.834б – о.т.834а – о.т.761 (нова); задънена улица между о.т.171а – о.т.171б – о.т.171в – о.т.171г (нова); улица между о.т.189а – о.т.771а (нова); отпадане на задънена улица между о.т.172а – о.т.172б; изменение на задънена улица между о.т.696а – о.т.697а.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 465 по т. 30, обявено на 27.07.2017 г.
 
31. Доклад вх. №СОА17-ВК66-4838/12.07.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план както следва: план за регулация и застрояване по чл. 17 от ЗУТ, план – схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Ботунец", район „Кремиковци”; план за регулация и застрояване, план – схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема за разполагане на преместваеми обекти на м. „кв. Ботунец – гробищен парк „Изток”, район „Кремиковци” и план за регулация и застрояване по чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и план – схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Ботунец – жилищен комплекс”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 466 по т. 31, обявено на 27.07.2017 г.
 
32. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4052/14.06.2017 г. относно Стратегия за развитие на „София –  творчески град на киното“ 2017 – 2027.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 467 по т. 32, обявено на 27.07.2017 г.
 
33. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3824/5/11.07.2017 г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2017 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова
Решение № 468 по т. 33, обявено на 27.07.2017 г.
 
34. Доклад вх.№ СОА17-ДИ05-2167/11.07.2017 г. относно промяна характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост, откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
 
35. Доклад вх.№СОА17-ДИ05-2177/12.07.2017 г. относно допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г.
 
36. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4828/12.07.2017 г. относно допълване на Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г., за откриване на процедура и определяне на метод за извършване на приватизация на акционерното участие на Столична община в капитала на „Общинска банка” АД.
Докл. Трайчо Трайков
 
37. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4732/10.07.2017 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2015 г. и 2016 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала и отчисляване на дивидент за Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 472 по т. 37, обявено на 27.07.2017 г.
 
38. Доклад вх.№СОА17-ТД26-8040(1)/12.07.2017 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност” ЕАД да сключи извънсъдебна спогодба.
Докл. Николай Стойнев, Екатерина Йорданова
Решение № 473 по т. 38, обявено на 27.07.2017 г.
 
39. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4804/12.07.2017 г. относно даване на съгласие Столична община и „Топлофикация София” ЕАД да кандидатстват по процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.
Докл. Николай Стойнев, Радослав Абрашев, Йоана Христова
Решение № 474 по т. 39, обявено на 27.07.2017 г.
 
40. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4834/12.07.2017 г. относно приемане на икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2017 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Евгени Крусев
Решение № 475 по т. 40, обявено на 27.07.2017 г.
 
41. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4463/30.06.2017 г. относно продължаване на срока на договора за възлагане на управлението  на „Диагностично-консултативен център III –  София“ ЕООД и обявяване на конкурс за избор на управител.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 476 по т. 41, обявено на 27.07.2017 г.
 
42. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4772/11.07.2017 г. относно определяне на състава на Общинския съвет по наркотичните вещества.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 477 по т. 42, обявено на 27.07.2017 г.
 
43. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4777/11.07.2017 г. относно изменение на устава на „Втора многопрофилна болница за активно лечение –  София“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 478 по т. 43, обявено на 27.07.2017 г.
 
44. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-202/2/11.07.2017 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да извърши ремонт на покрива на диагностично-консултативен блок със собствени средства.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 479 по т. 44, обявено на 27.07.2017 г.
 
45. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4802/12.07.2017 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ от Столичен общински съвет за продължаване на рехабилитация.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
 
46. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-189/3/12.07.2017 г. относно изменение на Решение № 5 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 481 по т. 46, обявено на 27.07.2017 г.
 
47. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-179/3/12.07.2017 г. относно даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V –  София“ ЕООД за провеждане на конкурс за отдаване  под наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение, гр. София, район „Студентски“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 8, бл. 2.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 482 по т. 47, обявено на 27.07.2017 г.
 
48. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4826/12.07.2017 г.  относно даване на разрешение на „ІV МБАЛ  –  София“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, включен в капитала на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 483 по т. 48, обявено на 27.07.2017 г.
 
49. Доклад вх.№СОА17-ВК66-1153/2/12.07.2017 г. относно продължаване на Програмата на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ), приета с Решение № 97 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Нина Чанева, Дончо Барбалов
Решение № 484 по т. 49, обявено на 27.07.2017 г.
 
50. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4827/12.07.2017 г. относно утвърждаване на Приоритетни области, параметри и финансиране по Програма „Европа“ на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Михаела Иванова, Станчо Станков
Решение № 485 по т. 50, обявено на 27.07.2017 г.
 
51. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-4127/2/11.07.2017 г. относно предприемане на действия по сключване на допълнително споразумение към Договор № У-32/16.02.2015 г.
Докл. д-р Ваня Тагарева, Иван Илиев, Венетка Серафимова
Решение № 486 по т. 51, обявено на 27.07.2017 г.
 
52. Доклад вх.№СОА17-УЗ21-175/5/12.07.2017 г. относно учредяване на допълнително безвъзмездно право на надстрояване за изграждане на надстройка на блок А и блок В на съществуващ обект – училище, върху УПИ VI – за училище и детска градина, кв. 43в, м. “Мусагеница“, район „Студентски“.
Докл. Искра Ангелова, Нина Чанева, Борислав Бориславов
Решение № 487 по т. 52, обявено на 27.07.2017 г.
 
53. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-4398/05.07.2017 г. относно изменение в Решение № 73 на СОС от 17.12.2015 г. и разширяване на възможностите за заплащане на почасовото платено паркиране на територията на Столична община.
 
54. Доклад вх.№СОА17-НЦ62-334(3)/12.07.2017 г. относно поставяне на паметна плоча на ген. Николай Григориевич Столетов.
 
55. Доклад вх.№СОА17-ВК08-4552/1/30.05.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща ½ идеална част от УПИ –V -235, кв. 36, м. „Хиподрума“, район „Красно село“.
 
56. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-17002/4/29.05.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Оборище“.
 
57. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4368/2/30.06.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под  наем на реална част от имот публична общинска собственост, за разполагане на 4 автомата за продажба на пакетирани закуски и напитки в сградата на  I СУ „Пенчо Славейков“, за срок от пет години.
 
58. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-7104/2/07.07.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находяща се в район „Оборище“, гл. София.
 
59. Доклад вх.№СОА17-ВК08-9046(1)/11.07.2017г. относно отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета, разчетен за 2017 г,  на служител в район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
 
60. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-15289/26.05.2017 г. относно изкупуване на реални части от поземлен имот №1236, кв. 11, местност "жил. група Мотописта-II част", собственост на физически лица, която попада в изграден участък от улица "Ген. Кирил Ботев".
Докл. Николай Терзиев
Решение № 495 по т. 60, обявено на 27.07.2017 г.

61.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8531/1/11.07.2017 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от недвижим имот, находящ се на ул. „Цар Борис I“ № 118.
 
62. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-2924/12/11.07.2017 г. относно изкупуване от Столична община на реална част от поземлен имот № 1010, кв. 8, м. „Манастирски ливади –  Изток“, попадащ в изградена улица.
 
63. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-12706/4/11.07.2017 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
 
64. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-8221/4/30.05.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
 
65. Доклад вх.№СОА16-ВК08-16733(11)/12.07.2017 г. относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община – район „Красна поляна” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 – 2020 г.
 
66. Доклад вх.№СОА17-ВК08-8573/03.07.2017 г. относно приемане на дарение от Столичния общински съвет.
 
67. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-7756/2/10.07.2017 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Бъднина – 1982“, за срок от 10 години, върху имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4089.138.5 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в гр. София, жк. „Младост - 4“, до бл. 434, за читалищни нужди.
 
68. Доклад вх.№СОА17-ВК08-6153(5)/11.07.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за разкриване на аптека, намиращ се в сградата на Дом за стари хора „Дълголетие”, ж.к. „Дървеница”, ул. „Пловдивско шосе” №8, район „Студентски”.
 
69. Доклад вх.№СОА17-ВК08-7986(2)/12.07.2017 г.  относно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-за коо, кв.155, м. „Студентски град”.
 
70. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-17654/7/30.05.2017 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5096, с площ от 665 кв. м., находящ се в кв.6, м.в.з. „Габеро Азмата“, чрез изкупуване на общинските 65/665 ид. ч. от съсобственика Мария Андонова Пиргова.
 
71. Доклад вх. №СОА17-ВК08-8259(2)/11.07.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за наем на част от имот – публична общинска собственост за поставяне на 1 автомат за топли напитки, за срок от 5 години в сградата на район „Витоша”, ул. „Слънце” №2.
 
72. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4830/12.07.2017 г. относно провеждане на процедура по чл.15, ал. 3 и ал.5 от Закона за устройството на територията. 
 
73. Доклад вх.№СОА16-ВК08-2060(11)/11.07.2017 г. относно изменение на Решение №602 по Протокол №19 от 28.07.2016 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 508 по т. 73, обявено на 27.07.2017 г.
 
74. Доклад вх.№СОА17-ВК08-7313(2)/12.07.2017 г. относно прехвърляне право на собственост върху общински имот – ½ идеална част от УПИ VІ-186, кв.103, м. „бул. Сливница”, на Светлин Митков Димитров, като собственик на втори етаж от двуетажна законно изградена сграда със съответните ½ (една втора) идеална част от правото на строеж върху общинския имот.
 
75. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-1625/9/12.06.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за приключване на процедурата по изменение на ПУП за УПИ  XVI-839, обнс и УПИ  XVII – 839, обнс, от кв. 43, м. „Обеля“ и сключване на окончателен договор за прехвърляне на собственост.
 
76. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6883/1/01.06.2017 г. относно земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – общински поземлен фонд на район „Нови Искър“ които да бъдат определени с решение на СОС за отдаване под наем.
 
77. Доклад вх.№СОА17-ВК08-8517(1)/03.07.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от пет години, на части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Нови Искър”.
 
78. Доклад вх.№СОА16-ВК08-12216(11)/13.06.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с допуснато изработване на проект за подробен устройствен план (ПР и ПЗ) и изменение на плана за регулация и застрояване на с. Локорско, район „Нови Искър”.
 
79. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6346/4/07.07.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение /стоматологичен кабинет/ в здравна служба на с. Горни Богров, находяща се на ул.“Трети март“ №12, район „Кремиковци“, за срок от 3 години.
 
80. Доклад вх.№СОА17-ВК08-6419/22.05.2017 г.  относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в административната сграда на кметство Сеславци, район „Кремиковци”.
 
81. Доклад вх.№СОА17-ВК08-8414(1)/30.06.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имот, публична общинска собственост – помещения в сграда на здравна служба с. Казичене, район „Панчарево”, за осъществяване на здравна дейност.
 
82. Доклад вх.№СОА17-ВК08-3525(3)/11.07.2017 г. относно учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване към сграда на частни лица, построена върху общински УПИ ІІІ-1814 от кв. 73 по плана на град Банкя, ул. „Варна” №30.
 
83. Питане вх.№ СОА17-ГР94-4464/06.07.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник,  относно действия за изпълнение на решението на СОС за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно-художествения синтез „1300 години България“ и тяхното реаранжиране.
Отговор по т. 83
 
84. Питане вх.№ СОА17-ТД26-5806(2)/06.07.2017 г. от г-н Трайчо Трайков, г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков – общински съветници, относно писмото им до Съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД под № СОА17-ТД26-5806 от 16.05.2017 г.  с молба за предоставяне на информация за апартаментите стопанисвани от 2003 г. до момента.
Отговор по т. 84
 
85. Доклад вх.№ СОА17-РИ95-30/1/14.07.2017 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжката на църковни храмове в гр. София.
 
86. Доклад вх.№СОА17-ВК66-1154(2)/18.07.2017 г. относно актуализиране  на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г.”
 
87. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/11/13.07.2017 г. относно продължаващо участие на Столична община във II-ра „Фаза на реализиране“ на проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 520 по т. 87, обявено на 27.07.2017 г.
 
88. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4936/17.07.2017 г. относно приемане на документ „Цели”, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2018г.” и приложимите документи.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 521 по т. 88, обявено на 27.07.2017 г.
 
89. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4159/2/17.07.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  извършването на неотложен ремонт на вертикалната планировка, находящи се в двора на ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова, ул.„Стефан Тошев“ № 34.
 
90. Доклад вх. № СОА17-ВК66-2874/1/17.07.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
 
91. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4581/1/17.07.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  изграждане на 2 броя детски площадки с прилежащи алеи в градини и паркове на територията на Столична община.
 
92. Доклад вх. № СОА16-МЦ29-395/5/17.07.2017 г. относно отмяна на Решение № 767 от 04.12.2014 г. на СОС и финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „ДКЦ ХХІХ – София“ ЕООД.
 
93. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8522/1/17.07.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  извършване на ремонт на дворната инфраструктура на 9 съществуващи площадки за игра на открито, площадка за обучение на деца по безопасност на движението по пътищата и ограда в ДГ № 78 „Детски свят", находяща се ж.к. „Дървеница", ул. „Айдемир“ № 4, кв. 7, район „Студентски”.
 
94. Доклад вх. № СОА17-ВК08-7266/1/17.07.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на проект „Подмяна на осветителните тела на 68 СУ „Академик Никола Обрешков”, ж.к. „Дружба 2”,район „Искър”, гр.София.
 
95. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3520/1/17.07.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд обект: „Изграждане на трибуни за футболно игрище в ПИ 5615.587 по плана на с.Войняговци, район „Нови Искър“.
 
96. Доклад вх. № СОА16-ВК08-10119/5/17.07.2017 г. относно изменение на решение № 486 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г. на Столичен общински съвет.
 
97. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10119/4/17.07.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  разплащане на извършени ремонтно-строителни работи на обект „Клуб на пенсионера и инвалида”, район „Триадица”.
 
98. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4860/4/17.07.17 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  извършване на строително-монтажни работи за обект „Подмяна на електрическата инсталация на сградата на 1 СУ „Пенчо Славейков” по изготвен проект”, район Оборище.
 
99. Доклад вх.№СОА17-ВК08-7546(4)/17.07.2017 г. относно финансиране със Средства от СОПФ изграждането на приемни за работа на полицейски инспектори с гражданите на кв. „Абдовица” и кв. „Димитър Миленков”, район „Искър”.
 
100. Доклад вх.№СОА17-ТД26-5694(3)/18.07.2017 г. относно утвърждаване на бизнес план на „Софийски имоти” ЕАД за 2017г.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 533 по т. 100, обявено на 27.07.2017 г.
 
101. Доклад вх.№СОА17-ВК08-9231/13.07.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
 
102. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4848/13.07.2017 г. относно изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ  I-„за читалище и УПИ II-„за ел. подстанция“ по отношение на ПИ с идентификатор 68134.1202.945 по КККР на район „Илинден“ – създаване на нови УПИ I-„за озеленяване“, УПИ II – 945 „за ел. подстанция“ и УПИ III-945 „за адм. дейности“ от кв. 13а (нов) и създаване на улица от о.т.93а (нова) до о.т.109а (нова), м. „Разсадника-Бежанци“, район „Илинден“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 535 по т. 102, обявено на 27.07.2017 г.
 
103. Доклад вх. № СОА16-ВК66-1399(2)/13.07.2017 г. относно одобряване на план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв. 1-а, м. „Зона Б-5-4“, район „Възраждане“, реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 536 по т. 103, обявено на 27.07.2017 г.
 
104. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4809/12.07.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. „Драгалевци – разширение – север“, кв. 121, УПИ ХІV-2818 за създаване на нов УПИ ХІV-2818 „за училище, детска градина и трафопост“ от кв.121 (нов); изменение на плана за улична регулация на улици: от о.т.741 до о.т.740 между кв.кв. 121 и 128, улица от о.т.73 до о.т.737а между кв.кв. 121 и 120а и улица от о.т.737а до о.т.736 между кв.кв.121 и 126в за промяна на профила им и създаване на нова улица от о.т.740а до о.т.736а между нови квартали 121 и 121в, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 537 по т. 104, обявено на 27.07.2017 г.
 
105. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4852/13.07.2017 г. относно предоставяне за управление от Агенция по геодезия картография и кадастър на помещение в сграда на Столична община, намираща се на ул. „Сердика“ № 5, ет. 1 – публична общинска собственост за обособяване на изнесен офис на АГКК.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 538 по т. 105, обявено на 27.07.2017 г.
 
106. Доклад вх. №СОА16-МЦ29-232(4)/17.07.2017 г. относно даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи и да извърши строително-монтжни работи в помещението на  аптеката и за осигуряване на енергийна ефективност в сградата на лечебното заведение.
Докл. д-р Веселин Милев, Mилка Христова, д-р Антон Койчев, Тодор Цанев
Решение № 539 по т. 106, обявено на 27.07.2017 г.
 
107. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-196(7)/17.07.2017 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев
Решение № 540 по т. 107, обявено на 27.07.2017 г.
 
108. Доклад вх. №СОА17-МЦ29-200(2)/17.07.2017 г. относно целева субсидия на „Медицински център ІХ  –  София” ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск. 
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев
Решение № 541 по т. 108, обявено на 27.07.2017 г.
 
109. Доклад вх.№СОА17-ТД26-6203(3)/17.07.2017 г. относно замяна на линии по договор №СО16-ДГ56-1196/02.12.2016 г.  между Столична община и „МТК Гроуп” ООД поради технически причини.
 
110. Доклад вх.№СОА17-ВК08-9279(4)/18.07.2017 г. относно предприемане на административни процедури за допускане и одобряване на нов ПУП за два имота, собственост на „Софийски имоти” ЕАД, с оглед последващо реализиране на сделка с имот, собственост на юридическо лице. 
 
111. Доклад вх.№СОА17-ВК08-6888(2)/11.07.2017 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация.
 
112. Доклад вх. №СОА17-ВК08-9173(1)/12.07.2017 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІV-2421, 3404, кв. 271, м. „Студентски град”, чрез изкупуване на притежаваните от Столична община идеални части.
 
113. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8869(1)/07.07.2017 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.5, във връзка са ал.3 от Закона за устройството на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
 
114. Доклад вх.№СОА17-ВК08-8883(1)/07.07.2017 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
 
115. Доклад вх. №СОА17-ВК08-3100(4)/13.07.2017 г.  относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план, чрез прекратяване на съсобственост.
 
116. Доклад вх. №СОА17-ВК08-9308/14.07.2017 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Връбница” с името „Рилска иглика”.
 
117. Доклад вх. №СОА17-ВК08-7111/06.06.2017 г. относно преименуване на част от  булевард „Сливница” с името  „Европа”. 
Докл. Младен Младенов
Решение № 550 по т. 117, обявено на
27.07.2017 г.

118. Доклад  вх.№СОА17-НЦ62-867(1)/12.07.2017 г. относно удостояване на г-н Гийом Робер – съветник по сътрудничеството и културната дейност на Посолството на Франция в България и директор на Френския културен институт, със званието „Почетен гражданин на София“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева
Решение № 551 по т. 118, обявено на 27.07.2017 г.
 
119. Доклад вх. №СОА17-ВК66-4947/17.07.2017 г. относно присъждане на Значка на София на д-р Александър Оскар.
Докл. Йорданка Фандъков, Елен Герджиков
Решение № 552 по т. 119, обявено на 27.07.2017 г.
 
120. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4835/12.07.2017 г. относно удостояване на г-н Владимир Янакиев Кисьов със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева 
Решение № 553 по т. 120, обявено на 27.07.2017 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................
      /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/