Назад

Заседание № 49 от 15.03.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 49-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1530/01.03.2018 г. относно частична промяна на общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 116 по т. 1, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1


2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1880/14.03.2018 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община по проект „WiFi4EU – схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно WI-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 117 по т. 2, обявено на 16.03.2018 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/03.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/3/06.02.2018 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 118 по т. 3, обявено на 22.03.2018 г.


4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1521/28.02.2018 г. относно приемане на проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов, Д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев 
Решение № 119 по т. 4, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1150/14.02.2018 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Софпроект-Общ градоустройствен план".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 120 по т. 5, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1


6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1353/21.02.2018 г. относно план за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2018 година и отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2017 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 121 по т. 6, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1 и 2


7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1231/16.02.2018 г. относно предложение за увеличаване на средната брутна работна заплата в Общинско предприятие „Гробищни паркове“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 122 по т. 7, обявено на 22.03.2018 г.


8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1419/23.02.2018 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 123 по т. 8, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение


9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1471/27.02.2018 г. относно заемообразно финансиране на стартирането на два проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 124 по т. 9, обявено на 22.03.2018 г.


10. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-1957/1/02.03.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерски съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 125 по т. 10, обявено на 22.03.2018 г.


11. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-91/3/28.02.2018 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административното производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 126 по т. 11, обявено на 21.03.2018 г.
Приложение


12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1524/28.02.2018 г. относно определяне предназначението на общински жилища, ателиета и гаражи за продажба на настанените в тях наематели; на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и на общински ателиета, гаражи и паркоместа за настаняване под наем.
Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова, Дончо Барбалов
Решение № 127 по т. 12, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1, 2, 3, 4


13. Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-3213/5/20.02.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 16.04.2020 г., за проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“, одобрен за финансиране с Решение на ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 128 по т. 13, обявено на 22.03.2018 г.


14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1379/23.02.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 21.04.2021 г., за проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, одобрен за финансиране с Решение на Министерския съвет на РБългария.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 129 по т. 14, обявено на 22.03.2018 г.


15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1082/12.02.2018 г. относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00357.5252.273 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ I-273-„за складове, офиси и жилищно строителство” от кв. 32а; план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.251 – о.т.251а – о.т.251б – о.т.251в – о.т.251г – о.т.251д – о.т.251е – 251ж – о.т.251з – о.т.251и; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т.250 – о.т.251 – о.т.252 – о.т.253, м. „кв. Курило, гр. Нови Искър”, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 130 по т. 15, обявено на 22.03.2018 г.


16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4819/2/13.02.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-ПР за кв. 10в, УПИ III-877, 878-„за офиси, магазини и складове“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение 271/30.05.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ, план за улична регулация и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Хаджи Димитър-част“, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 131 по т. 16, обявено на 22.03.2018 г.


17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1111/13.02.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ III-2047 „за жилищно строителство” (проектен УПИ III-250 общ.), кв. 320б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ не-разделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. ”България”, бул. ”Тодор Каблешков”, бул. ”ген. Стефан Тошев”, ул. „Дойран“ и бул. “Гоце Делчев”, район “Красно село”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43, т.46 от 18.07.2013г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 132 по т. 17, обявено на 22.03.2018 г.


18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1389/23.02.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - план за регулация (ПР) на м. „ж.к. Борово”, кв. 288л, УПИ XXXVI-388,389,390, район „Красно село“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „ж.к. Борово”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 133 по т. 18, обявено на 22.03.2018 г.


19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1413/23.02.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в табличната част на план за регулация и застрояване на м. ,,ЖГ Камбаните-Младост 4”, кв. 44 и кв. 45, район ,,Младост”, одобрен с Решение № 253 по Протокол № 17/31.05.2012г. на СОС по реда на чл. 16 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 134 по т. 19, обявено на 22.03.2018 г.


20. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-678/19.02.2018 г. относно приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2018 г., утвърждаване на отчет за извършена работа по изпълнение на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г. и приемане на План за насърчаване на инвестициите и провеждане на общинска политика в областта на инвестициите в Столична община за 2018 г.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 135 по т. 20, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № I
Приложение № 1 към Приложение I
Приложение № 2 към Приложение I
Приложение II
Приложение III


21. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-679/19.02.2018 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 136 по т. 21, обявено на 22.03.2018 г.


22. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-681/2/01.02.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да сключи договор по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 137 по т. 22, обявено на 22.03.2018 г.


23. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-682/4/19.02.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за закупуване на компютърна техника.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 138 по т. 23, обявено на 22.03.2018 г.


24. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-11550/8/08.03.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на осем броя павилиони и рекламен елемент на пазар „Сребърна“.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 139 по т. 24, обявено на 22.03.2018 г.


25. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1709/08.03.2018 г. относно продължаване мандата на членовете на съвета на директорите на „ЕГИДА - София“ ЕАД и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА - София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 140 по т. 25, обявено на 22.03.2018 г.


26. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-15457/4/20.02.2018 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба на собствения  на дружеството дял в недвижими имоти, съсобствени с трети лица.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 141 по т. 26, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение А и Б - I-ва част
Приложение Б - II-ра част


27. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1705/08.03.2018 г. относно отчет за дейността на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2017 година.
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев
Решение № 142 по т. 27, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1


28. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1704/08.03.2018 г. относно участие на Столична община в проект „Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна Европейска интеграция“ по Програмата Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS).
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев
Решение № 143 по т. 28, обявено на 22.03.2018 г.


29. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-413/2/20.02.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 години.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 144 по т. 29, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1


30. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-85/2/06.03.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Венетка Серафимова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 145 по т. 30, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1


31. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-47/1/20.02.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI-Нови Искър“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Милка Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 146 по т. 31, обявено на 22.03.2018 г.


32. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-68/1/08.03.2018 г. относно откриване процедура по акредитация на отделни медицински и други дейности – отделение по образна диагностика, клинична лаборатория и лаборатория по микробиология към „Първа САГБАЛ “Св. София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 147 по т. 32, обявено на 22.03.2018 г.


33. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-45/1/08.03.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала  на „Диагностично-Консултативен Център XXVIII-София“ ЕООД и „Диагностично-Консултативен Център XIV-София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 148 по т. 33, обявено на 22.03.2018 г.


34. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-442/1/08.03.2018 г. относно определяне на ликвидатор и продължаване срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация, „Медицински център XVI - София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център I - Банкя“ ЕООД
Докл. д-р Веселин Милев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 149 по т. 34, обявено на 22.03.2018 г.


35. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1710/08.03.2018 г. относно финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет.
Докл. Дончо Барбалов, Общински съветници
Решение № 150 по т. 35, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1 и 2


36. Доклад вх.№СОА18-ВК66-1522/28.02.2018 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване за рак на простатата на персонала на общинските транспортни дружества и на персонала от общинските образователни институции на територията на Столична община.
Докл. Общински съветници, Дончо Барбалов
Решение № 151 по т. 36, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1


37. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-8322/11/06.02.2018 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.207.1996 (УПИ XIX-1688, общ., кв. 306, по предходен план на м. „Красно село-център“). 
Докл. Христо Апостолов
Решение № 152 по т. 37, обявено на 22.03.2018 г.

Върнато за ново разглеждане със Заповед № РД-15-038/29.03.2018 г. на областния управител

38. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-17252/1/07.03.2018 г. относно отмяна на Решение № 650 по Протокол № 69/09.10.2014 г. на Столичен общински съвет за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Бачо Киро - 1945“ върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Македония“ № 16 (ул. „Ивайло“ № 25), за читалищни нужди, за срок от 10 години.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 153 по т. 38, обявено на 22.03.2018 г.


39. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15679/1/08.03.2018 г. относно промяна на статута на недвижим имот на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 16 от частна общинска собственост в публична общинска собственост и предоставянето му за управление на Регионален исторически музей-София за срок от 10 години.
Докл. Васил Цолов
Решение № 154 по т. 39, обявено на 22.03.2018 г.


40. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15653/1/07.03.2018 г. относно поправка но очевидна фактическа грешка в Приложение № 4 към Решение № 546 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г.
Докл. Ева Митова
Решение № 155 по т. 40, обявено на 22.03.2018 г.


41. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-1610/6/26.02.2018 г. относно продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него жилищна сграда, находяща се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 12, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.801.191. по кадастрална карта и кадастралните регистри, с площ от 712,00 кв. м., за който е отреден УПИ  VI – 191-за обществено обслужване, кв. 25а, м. „Изток-Изток“ по плана на гр. София.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 156 по т. 41, обявено на 22.03.2018 г.


42. Доклад вх.№СОА17-НЦ62-655/4/08.03.2018 г. относно предоставяне под наем,  без провеждане на публично оповестен конкурс, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ул. „Неофит Рилски“, за нуждите на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 157 по т. 42, обявено на 22.03.2018 г.


43. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13223/2/26.02.2018 г. относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 68134.1382.155, представляващ УПИ  VII-155, кв. 85, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, чрез продажба на общинския дял.
Докл. Димитър Димов
Решение № 158 по т. 43, обявено на 22.03.2018 г.


44. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2254/1/22.02.2018 г. относно участие на Столична община, район „Младост“ като партньор в проект „Побратимяването- инструмент за сътрудничество“ за побратимяване с община Карпош, Скопие, Република Македония, по Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020, мярка 2.1 „Побратимяване на градове“.
Докл. Десислава Иванчева
Решение № 159 по т. 44, обявено на 22.03.2018 г.


45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9761/3/14.12.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находяща се на ул. „Вихрен“ № 34, район „Витоша“, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1930.241.
Докл. Теодор Петков
Решение № 160 по т. 45, обявено на 22.03.2018 г.

Върнато за ново разглеждане със Заповед № РД-15-040/29.03.2018 г. на областния управител  

46. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-6044/6/26.02.2018 г. относно сключване на окончателен договор по процедура по чл.15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 161 по т. 46, обявено на 22.03.2018 г.


47. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-489/8/12.12.2017 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ  I-576,577, кв.52, м. „Модерно предградие“, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение № 162 по т. 47, обявено на 22.03.2018 г.


48. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2768/4/26.02.2018 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ  I – 1002, от  кв. 96, м. „Волуяк-гарата“, район „Връбница“ и процедура по реда на чл.199 от Закона за устройство на територията за изкупуване от Столична община на реална част от поземлен имот попадаща в улица.
Докл. Младен Младенов
Решение № 163 по т. 48, обявено на 22.03.2018 г.


49. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-2300/16/26.02.2018 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на гр. Бухово, ул. „Янтра“№ 3, район „Кремиковци“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 164 по т. 49, обявено на 22.03.2018 г.

Върнато за ново разглеждане със Заповед № РД-15-039/29.03.2018 г. на областния управител 

50. Доклад вх.№ СОА16-НЦ62-1425/6/08.03.2018 г. относно преименуване на спирки на обществения  градски транспорт с имената Народно читалище „ Пенчо П. Славейков 1921“ и „Българска телеграфна агенция“.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 165 по т. 50, обявено на 22.03.2018 г.


51. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1189/25.01.2018 г. относно именуване на безименна улица в м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк - IVч“, с името „Стоян Робовски“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 166 по т. 51, обявено на 22.03.2018 г.


52. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2778/01.03.2018 г. относно именуване на безименна улица в СО район „Триадица“, м. „Южен парк II част“, с името „Астана“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 167 по т. 52, обявено на 22.03.2018 г.


53. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-767/16.01.2018 г. относно именуване на улица във м. „Драгалевци разширение север- II част“ с името „Проф. Д-р Румяна Кушева“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 168 по т. 53, обявено на 22.03.2018 г.


54. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1254/26.01.2018 г. относно именуване на улица във в.з. „Киноцентър III част - разширение“ с името „Акад. Владимир Христов“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 169 по т. 54, обявено на 22.03.2018 г.


55. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-987/22.01.2018 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в с. „Войнеговци“, СО- Район „Нови Искър“ с името „Слънчева“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 170 по т. 55, обявено на 22.03.2018 г.


56. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1928/12.02.2018 г. относно именуване на безименни улици в с. Желява, район „Кремиковци“, с името „Старопланинска песен“ и „Синева“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 171 по т. 56, обявено на 22.03.2018 г.


57. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7772/20.12.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно информация за заловени, осиновени, върнати по места, умрели и евтанизирани  кучета през последните пет години от ОП „Екоравновесие“.
Отговор по т. 57

58. Питане вх.№ СОА18-ГР94-77/04.01.2018 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно документация, която се води за настанените в приютите на ОП „Екоравновесие“ животни.
Отговор по т. 58

59.Питане вх.№ СОА17-ГР94-7221/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници, относно извършеното лятно почистване през 2017 г. в Столична община – дейности „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи“ и „Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади“.
Отговор по т. 59

60. Питане вх.№ СОА18-ГР94-868/16.02.2018 г. от г-н Иван Таков - общински съветник, относно право на безплатно пътуване на придружител на военноинвалид с увреждане над 90% в мрежата на обществения градски транспорт.
Отговор по т. 60

61. Питане вх.№ СОА18-ГР94-588/02.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно изразходвани финансови средства от столичен район „Младост“ за поддържане на зелената система и междублоковите пространства на територията на район „Младост“.
Отговор по т. 61

62. Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-2915/4/09.03.2018 г. относно безвъзмездно придобиване на собственост от столична община върху поземлен имот – публична държавна собственост – АДС № 02256/26.07.2000 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 172 по т. 62, обявено на 22.03.2018 г.


63. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1795/12.03.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 173 по т. 63, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1.1 и 2


64. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1799/12.03.2018 г. относно Решение № 40/08.02.2018 г. и  в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-80/27.02.2018 г. за финансиране на проектни предложения през 2018 г. по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта /ФВС/.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 174 по т. 64, обявено на 22.03.2018 г.
Приложение № 1 и 2


65. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2631/2/12.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства за реализиране на договор № BG05M90P001-2.002-0267-C01 „Създаване на равни възможности за независим живот“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05М90Р001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 175 по т. 65, обявено на 22.03.2018 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)