Искра Иванова Ангелова

Родена е на 25.07.1962 г.
Висшето си образование завършва през 1986 г. в СУ "Св. Климент Охридски" със специалност "Право".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.
Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика;  на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.