СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

София, 1000,
пл. “Славейков“ 6, ет. 1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

 

Депозитът за участие се внася по банковата сметка на СОАПИ:

  • № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 
  • ВІС: SOMBBGSF
  • “Общинска банка” АД – клон “Врабча”,
    гр. София, ул. ”Врабча” № 6

 

Краен срок за внасяне на депозита: 

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга

 

Срок за подаване на предложение за участие в търга:

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая №  2, от 14 до 16 часа.

 

Оглед на обекта:

  • Всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжната документация

 

 

 

Решение № 123 от 14 декември 2020 г.

за провеждане на 04.02.2021 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна, ул. "Цар Самуил" № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ ЕАД.

Решение № 122 от 14 декември 2020 г.

за провеждане на 03.02.2021 г. от 14 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а, м. „Банишора – Зона В-17“, София, ул. „Пловдив“, в участъка между ул. „Габрово“ и ул. „Зайчар“, общински нежилищен район, стопанисван от район „Илинден“.

Решение № 121 от 14 декември 2020 г.

за провеждане на 02.02.2021 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4), в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. „Зона Б-2“, София, ул. „Иларион Макариополски“ № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.

Решение № 120 от 14 декември 2020 г.

за провеждане на 27.01.2021 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

Решение № 119 от 14 декември 2020 г.

за провеждане на 03.02.2021 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

Решение № 118 от 14 декември 2020 г.

за провеждане на 28.01.2021 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

Решение № 117 oт 14 декември 2020 г.

за провеждане на 26.01.2021 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.