СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

София, 1000,
пл. “Славейков“ 6, ет. 1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

 

Депозитът за участие се внася по банковата сметка на СОАПИ:

  • № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 
  • ВІС: SOMBBGSF
  • “Общинска банка” АД – клон “Врабча”,
    гр. София, ул. ”Врабча” № 6

 

Краен срок за внасяне на депозита: 

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга

 

Срок за подаване на предложение за участие в търга:

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая №  2, от 14 до 16 часа.

 

Оглед на обекта:

  • Всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжната документация

 

 

 

Решение № 57 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 22.10.2020 г. от 14 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.610.859, представляващ УПИ VII –859, кв. 12д, м. „Суха-река – запад“, София, ул. „Христаки Павлович“ № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“

Решение № 56 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 21.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4), в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. „Зона Б-2“, София, ул. „Иларион Макариополски“ № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“

Решение № 55 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 15.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж

Решение № 54 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 22.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж

Решение № 53 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 20.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

Решение № 52 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 14.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.