СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

София, 1000,
пл. “Славейков“ 6, ет. 1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

 

Депозитът за участие се внася по банковата сметка на СОАПИ:

  • № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 
  • ВІС: SOMBBGSF
  • “Общинска банка” АД – клон “Врабча”,
    гр. София, ул. ”Врабча” № 6

 

Краен срок за внасяне на депозита: 

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга

 

Срок за подаване на предложение за участие в търга:

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая №  2, от 14 до 16 часа.

 

Оглед на обекта:

  • Всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжната документация

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ №  67

 От 21 септември 2020 г.

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 28.10.2020 г. от 11 часа, в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. “Славейков” № 6, ет. 1, да се проведе  публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а, м. „Банишора – Зона В-17“, София, ул. „Пловдив“, в участъка между ул. „Габрово“ и ул. „Зайчар“,  общински нежилищен район, стопанисван от район „Илинден“.

2. Начална тръжна цена – 160 000 лева.

(Сделката се облага с 20% ДДС).

3. Стъпка на наддаване  – 5 000 лева.

4. Депозитът за участие – 16 000 лева, се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, , ул. “Врабча” № 6, гр. София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация до 26.10.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната документация, в размер на 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. “Славейков” 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга всеки работен ден,  но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа, в стая № 2.

7. Оглед на обекта всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: (п)

                                                                          (Н. Стойнев)