СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

София, 1000,
пл. “Славейков“ 6, ет. 1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

 

Депозитът за участие се внася по банковата сметка на СОАПИ:

  • № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 
  • ВІС: SOMBBGSF
  • “Общинска банка” АД – клон “Врабча”,
    гр. София, ул. ”Врабча” № 6

 

Краен срок за внасяне на депозита: 

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга

 

Срок за подаване на предложение за участие в търга:

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая №  2, от 14 до 16 часа.

 

Оглед на обекта:

  • Всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжната документация

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

 РЕШЕНИЕ №  264

 От  19 ноември 2021 г.

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 443 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

 

1. На 16.12.2021 г. от 14 часа, в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. “Славейков” № 6, ет. 1, да се проведе  публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.4358.513 в УПИ, отреден за „КОО, ОЖС, паркинги, подземни гаражи и културен център“, кв. 35,  местност „ж.к. "Люлин – 8 м.р.“, София, ж.к. „Люлин – 8 м.р.“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.

2. Начална тръжна цена – 907 350 лева.

(Сделката се облага с 20% ДДС).

3. Стъпка на наддаване – 20 000 лева.

4. Депозитът за участие – 90 735 лева, се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД,  ул. “Врабча” № 6, гр. София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.12.2021 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната документация, в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. “Славейков” 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа, в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: (п)

(Н. Стойнев)