СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

София, 1000,
пл. “Славейков“ 6, ет. 1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

 

Депозитът за участие се внася по банковата сметка на СОАПИ:

 • № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 
 • ВІС: SOMBBGSF
 • “Общинска банка” АД – клон “Врабча”,
  гр. София, ул. ”Врабча” № 6

 

Краен срок за внасяне на депозита: 

 • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга

 

Срок за подаване на предложение за участие в търга:

 • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая №  2, от 14 до 16 часа.

 

Оглед на обекта:

 • Всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжната документация

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

РЕШЕНИЕ № 123
от 14 декември 2020 г.

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

 1. На 04.02.2021 г. от 11 часа, в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. “Славейков” № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна, ул. "Цар Самуил" № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ ЕАД.

 2. Начална тръжна цена – 85 000 лева. (Сделката се облага с 20% ДДС).

 3. Стъпка на наддаване – 10 000 лева.

 4. Депозитът за участие – 8 500 лева, се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, ул. “Врабча” № 6, гр. София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

 5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 02.02.2021 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната документация, в размер на 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. “Славейков” 6, ет. 1, стая № 4.

 6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден,  но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа, в стая № 2.

 7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:          (п)
                                                                                (Н. Стойнев)