Назад

Списък на допуснатите за изслушване кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд


ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД


 Важно: Кандидатите да се явят за изслушване в сградата на Столична община, ул. „Mосковска“ № 33, ет. 5, Зала № 5 съгласно следния график.

 

Име

Вх.№

 1

Цветелина Николаева Стоевска

СОА20-ГР94-3531/14.07.2020

 2

Ангелина Гергинова Атанасова

СОА20-ГР94-3530/14.07.2020

 3

Марияна Йорданова Бахчеванова

СОА20-ГР94-3486/13.07.2020

 4

Грета Димчева Димитрова

СОА20-ГР94-3377/07.07.2020

 5

Геновева Милославова Чомпова

СОА20-ГР94-3273/30.06.2020

6

Борислав Рангелов Петров

СОА20-ГР94-3198/25.06.2020

7

Виолета Иванова Милчева

СОА20-ГР94-3161/24.06.2020

8

Мая Спасова Илиева - Петрова

СОА20-ГР94-2980/16.06.2020

9

Никола Стоянов Младенов

СОА20-ГР94-2938/15.06.2020

10

Ангелина Тодорова Божилова

СОА20-ГР94-2932/15.06.2020

11

Християн Росанов Георгиев

СОА20-ГР94-2958/16.06.2020

12

Галина Василева Кацарска

СОА20-ГР94-2925/12.06.2020

13

Христина Петрова Карамицова

СОА20-ГР94-2922/12.06.2020

14

Ненад Йордан Костадинов

СОА20-ГР94-2923/12.06.2020

15

Пепа Илиева Илиева

СОА20-ГР94-2919/12.06.2020

16

Илиана Миткова Боюклиева

СОА20-ГР94-2927/12.06.2020

17

Елица Пламенова Боюкова

СОА20-ГР94-2926/12.06.2020

18

Светлан Симеонов Георгиев

СОА20-ГР94-2924/12.06.2020

19

Иво Филипов Панайотов

СОА20-ГР94-2916/12.06.2020

20

Валентин Стефанов Михов

СОА20-ГР94-2913/12.06.2020

21

Петя Николаева Стоевска

СОА20-ГР94-2914/12.06.2020

22

Велислав Николаев Карадачки

СОА20-ГР94-2912/12.06.2020

23

Адриан Константинов Арнаудов

СОА20-ГР94-2911/12.06.2020

24

Елица Любомирова Маринова

СОА20-ГР94-2895/12.06.2020

25

Мариана Кирилова Ботева

СОА20-ГР94-2902/12.06.2020

26

Цветелина Пламенова Димитрова-Василева

СОА20-ГР94-2909/12.06.2020

27

Данаил Николаев Герговски

СОА20-ГР94-2908/12.06.2020

28

Стилиянка Цанева Добрева

СОА20-ГР94-2893/12.06.2020

29

Вероника Димитрова Даскалова

СОА20-ГР94-2904/12.06.2020

30

Маргарита Георгиева Спасова

СОА20-ГР94-2907/12.06.2020

31

Даниела Петрова Спасова

СОА20-ГР94-1965/08.05.2020

32

Владислав Ангелов Филев

СОА20-ГР94-1967/08.05.2020

33

Янка Владимирова Ганчева

СОА20-ГР94-1853/29.04.2020

34

Петър Искъров Теодоров

СОА20-ГР94-1922/05.05.2020

35

Лидия Томчева Томчева

СОА20-ГР94-1921/05.05.2020

36

Велислава Костова Гайдажиева

СОА20-ГР94-1904/04.05.2020

37

Деян Иванов Борисов

СОА20-ГР94-1908/04.05.2020

38

Сияна Драгомирова Михайлова

СОА20-ГР94-1911/04.05.2020

39

Цветан Красимиров Бояджиев

СОА20-ГР94-1981/30.04.2020

40

Росица Георгиева Василева

СОА20-ГР94-1840/28.04.2020

41

Диана Илиева Милова

СОА20-ГР94-1811/27.04.2020

42

Весела Владиславова Манева - Накова

СОА20-ГР94-1827/28.04.2020

43

Анастас Борисов Наумов

СОА20-ГР94-1795/24.04.2020

44

Силвия Славчева Иванова

СОА20-ГР94-1734/16.04.2020

45

Ирина Славчева Вълчовска - Петкова

СОА20-ГР94-1786/23.04.2020

46

Вера Димитрова Гишина

СОА20-ГР94-1787/24.04.2020

47

 Елена Атанасова Стамболиева

СОА20-ГР94-1790/24.04.2020

48

Таня Русева Алексиева

СОА20-ГР94-1775/23.04.2020

49

Сашо Станчев Иванов

СОА20-ГР94-1777/23.04.2020

50

Стефка Маринова Крумова

СОА20-ГР94-1745/21.04.2020

51

Силвия Петрова Иванова

СОА20-ГР94-1754/22.04.2020

52

Камелия Костадинова Кралева – Ценова

СОА20-ГР94-1704/14.04.2020

53

Искра Светославова Петровска - Антонова

СОА20-ГР94-1669/10.04.2020

54

Росица Иванова Янакиева

СОА20-ГР94-1668/10.04.2020

55

Даниела Стефанова Йорданова

СОА20-ГР94-1663/10.04.2020

56

Биляна Иванова Маринова

СОА20-ГР94-1664/10.04.2020

57

Дияна Стефанова Янкова

СОА20-ГР94-1653/09.04.2020

58

Росица Стойчева Михайлова

СОА20-ГР94-1623/07.04.2020

59

Виолета Георгиева Манева

СОА20-ГР94-1629/08.04.2020

60

Петя Генова Георгиева

СОА20-ГР94-1616/06.04.2020

61

Нонка Николова Йорданова

СОА20-ГР94-1615/06.04.2020

62

Венони Димитров Маринов

СОА20-ГР94-1614/06.04.2020

63

Иван Димитров Илиев

СОА20-ГР94-1604/06.04.2020

64

Емил Илиев Илиев

СОА20-ГР94-1617/07.04.2020

65

Генка Панчова Тодорова

СОА20-ГР94-1601/06.04.2020

66

Галина Ганчева Пенева

СОА20-ГР94-1576/02.04.2020

67

Маргарита Николова Цветанова

СОА20-ГР94-1580/02.04.2020

68

Радка Иванова Кънчева

СОА20-ГР94-1578/02.04.2020

69

Жаклин Любенова Коларова

СОА20-ГР94-1592/03.04.2020

70

Милена Благоева Стоянова

СОА20-ГР94-1590/03.04.2020

71

Паулина Костадинова Златанова

СОА20-ГР94-1566/01.04.2020

72

Ваня Димова Найденова

СОА20-ГР94-1564/01.04.2020

73

Майя Вълчева Ценова

СОА20-ГР94-1571/02.04.2020

74

Гергана Мирослав Ангелова

СОА20-ГР94-1570/02.04.2020

75

Билял Билял Билял

СОА20-ГР94-1572/02.04.2020

76

Ефимия Илиева Мирчева

СОА20-ГР94-1544/31.03.2020

77

Димитър Георгиев Христов

СОА20-ГР94-1543/31.03.2020

78

Светослав Ненков Беличев

СОА20-ГР94-1549/31.03.2020

79

Маргарита Методиева Караиванова

СОА20-ГР94-1551/31.03.2020

80

Василка Петрова Велкова

СОА20-ГР94-1548/31.03.2020

81

Димитър Генчев Димитров

СОА20-ГР94-1552/31.03.2020

82

Елена Ненова Кацарска

СОА20-ГР94-1557/01.04.2020

83

Антоанета Захариева Крумова

СОА20-ГР94-1512/27.03.2020

84

Антония Кръстева Панайотова

СОА20-ГР94-1508/27.03.2020

85

Юлий Викторов Цветков

СОА20-ГР94-1540/31.03.2020

86

Петранка Борисова Станчева

СОА20-ГР94-1537/31.03.2020

87

Георги Николов Киселов

СОА20-ГР94-1539/31.03.2020

88

Николай Костадинов Венков

СОА20-ГР94-1538/31.03.2020

89

Марина Атанасова Манева

СОА20-ГР94-1534/31.03.2020

90

Пламен Людмилов Ерменков

СОА20-ГР94-1533/30.03.2020

91

Жана Иванова Цинзова

СОА20-ГР94-1532/30.03.2020

92

Петко Маринов Петков

СОА20-ГР94-1522/30.03.2020

93

Сашка Димитрова Петкова

СОА20-ГР94-1523/30.03.2020

94

Тодорка Маркова Батаклиева

СОА20-ГР94-1497/26.03.2020

95

Августа Константинова Кръстева

СОА20-ГР94-1498/26.03.2020

96

Галина Христова Димитрова - Добрева

СОА20-ГР94-1507/27.03.2020

97

Юрий Петров Луканов

СОА20-ГР94-1459/20.03.2020

98

Красимир Василев Василев

СОА20-ГР94-1495/26.03.2020

99

Дарина Илиева Билярска

СОА20-ГР94-1490/25.03.2020

100

Валя Илиева Статкова - Кръстева

СОА20-ГР94-1489/25.03.2020

101

Пепа Василева Пенчева

СОА20-ГР94-1486/25.03.2020

102

Николина Димитрова Теофилова -Кънчовска

СОА20-ГР94-1485/25.03.2020

103

Василка Стефанова Андонова

СОА20-ГР94-1464/23.03.2020

104

Татяна Николова Стоянова

СОА20-ГР94-1465/23.03.2020

105

Марияна Савова Петкова

СОА20-ГР94-1461/20.03.2020

106

Любомир Любомиров Колев

СОА20-ГР94-1482/25.03.2020

107

Димитър Стаменов Стоименов

СОА20-ГР94-1477/24.03.2020

108

Лилия Цачева Митова

СОА20-ГР94-1425/17.03.2020

109

Гена Цветкова Велковска

СОА20-ГР94-1422/17.03.2020

110

Гинка Иванова Стоева

СОА20-ГР94-1436/18.03.2020

111

Красен Начков Мутафов

СОА20-ГР94-1437/18.03.2020

112

Стоян Иванов Димитров

СОА20-ГР94-1440/18.03.2020

113

Зоя Иванова Радева - Димитрова

СОА20-ГР94-1443/19.03.2020

114

Таня Цветкова Златанова

СОА20-ГР94-1445/19.03.2020

115

Милко Нинов Вутов

СОА20-ГР94-1444/19.03.2020

116

Севастиана Димитрова Шахпазова

СОА20-ГР94-1448/19.03.2020

117

Валери Йорданов Велковски

СОА20-ГР94-1435/08.03.2020

118

Вержиния Петрова Арсова - Балчева

СОА20-ГР94-1430/17.03.2020

119

Румяна Драгомирова Васева

СОА20-ГР94-1419/17.03.2020

120

Нели Цветанов Миховска

СОА20-ГР94-1410/16.03.2020

121

Иво Петров Михайлов

СОА20-ГР94-1406/16.03.2020

122

Ненка Ганчева Георгиева

СОА20-ГР94-1403/16.03.2020

123

Райна Любенова Йорданова

СОА20-ГР94-1401/16.03.2020

124

Димитър Савов Савов

СОА20-ГР94-1378/13.03.2020

125

Марина Маринова Маринова

СОА20-ГР94-1365/12.03.2020

126

Илона Руменова Суличка

СОА20-ГР94-1361/12.03.2020

127

Николай Георгиев Георгиев

СОА20-ГР94-1276/10.03.2020

128

Цветан Луков Цоков

СОА20-ГР94-1301/11.03.2020

129

Елена Николова Еленкова

СОА20-ГР94-1299/11.03.2020

130

Виолета Трайкова Първанова

СОА20-ГР94-1234/09.03.2020

131

Цанко Дреков Бъчваров

СОА20-ГР94-1271/10.03.2020

132

Нойко Бончев Кутев

СОА20-ГР94-1263/10.03.2020

133

Николета Николаева Венкова

СОА20-ГР94-1232/09.03.2020

134

Георги Стилиянов Станев

СОА20-ГР94-1227/09.03.2020

135

Кирил Стилиянов Станев

СОА20-ГР94-1228/09.03.2020

136

Ева Томи Томова - Грекова

СОА20-ГР94-1202/06.03.2020

137

Росен Младенов Миронов

СОА20-ГР94-1184/05.03.2020

138

Валентин Колов Симов

СОА20-ГР94-1197/06.03.2020

139

Валери Петров Петров

СОА20-ГР94-1130/04.03.2020

140

Мария Свиленова Колева

СОА20-ГР94-1089/02.03.2020

141

Анжел Евгениев Димитров

СОА20-ГР94-3340/03.07.2020

142

Мирослава Веселинова Матеева

СОА20-ГР94-3348/03.07.2020

143

Илияна Илиева Големинова

СОА20-ГР94-3128/23.06.2020

144

Веселин Атанасов Илков

СОА20-ГР94-3112/22.06.2020

145

Людмила Любенова Попова

СОА20-ГР94-2847/11.06.2020

146

Даниела Маринова Мартинова

СОА20-ГР94-2870/12.06.2020

147

Татяна Боянова Иванова

СОА20-ГР94-2844/11.06.2020

148

Светла Красимирова Ненчева

СОА20-ГР94-2853/11.06.2020

149

Боряна Йорданова Божилова

СОА20-ГР94-2855/11.06.2020

150

Михаил Кирилов Ганчев

СОА20-ГР94-2864/11.06.2020

151

Радка Василева Петкова- Близнакова

СОА20-ГР94-2865/11.06.2020

152

Ивайло Георгиев Маринов

СОА20-ГР94-2859/11.06.2020

153

Валя Петкова Багдатова

СОА20-ГР94-2858/11.06.2020

154

Любка Георгиева Йотова - Спасова

СОА20-ГР94-2875/12.06.2020

155

Венцислав Борисов Ненков

СОА20-ГР94-2873/12.06.2020

156

Светлана Стоянова Маринова

СОА20-ГР94-2877/12.06.2020

157

Ирен Людмилова Шопова

СОА20-ГР94-2876/12.06.2020

158

Станойко Славчев Величков

СОА20-ГР94-2881/12.06.2020

159

Милена Николаева Стоичкова

СОА20-ГР94-2886/12.06.2020

160

Румен Димитров Стоичков

СОА20-ГР94-2889/12.06.2020

161

Христина Иванова Острикова - Георгиева

СОА20-ГР94-2890/12.06.2020

162

Гергана Кирилова Войнишка

СОА20-ГР94-2891/12.06.2020

163

Павлинка Стойова Атанасова- Георгиева

СОА20-ГР94-2832/10.06.2020

164

Мария Илиева Езекиева

СОА20-ГР94-2818/10.06.2020

165

Ани Стефанова Тепелиева

СОА20-ГР94-2805/10.06.2020

166

Антон Кръстев Маринов

СОА20-ГР94-2817/10.06.2020

167

Кая Димитрова Юрукова - Илиева

СОА20-ГР94-2825/10.06.2020

168

Мария Стефанова Ангелова

СОА20-ГР94-2831/10.06.2020

169

Борис Емилов Комарски

СОА20-ГР94-2831/10.06.2020

170

Мариела Боянова Георгиева

СОА20-ГР94-2813/10.06.2020

171

Първолета Ангелова Петрова

СОА20-ГР94-2822/10.06.2020

172

Михаил Атанасов Савов

СОА20-ГР94-2836/11.06.2020

173

Димитър Георгиев Иванов

СОА20-ГР94-2765/09.06.2020

174

Албена Симеонова Танова

СОА20-ГР94-2773/09.06.2020

175

Йоана Петрова Павлова

СОА20-ГР94-2758/09.06.2020

176

Петър Вълчев Йолов

СОА20-ГР94-2753/09.06.2020

177

Димитринка Тодорова Калоянова

СОА20-ГР94-2751/09.06.2020

178

Сергей Тодоров Тодоров

СОА20-ГР94-2745/09.06.2020

179

Иво Боянов Атанасов

СОА20-ГР94-2747/09.06.2020

180

Мая Иванова Савова

СОА20-ГР94-2754/09.06.2020

181

Яница Манева Грудева

СОА20-ГР94-2791/10.06.2020

182

Стиляна Данаилова Коцева

СОА20-ГР94-2792/10.06.2020

183

Николай Стоянов Стоянов

СОА20-ГР94-2793/10.06.2020

184

Дарина Георгиева Енева

СОА20-ГР94-2794/10.06.2020

185

Богданка Борисова Иванова

СОА20-ГР94-2797/10.06.2020

186

Радослав Симеонов Иванов

СОА20-ГР94-2801/10.06.2020

187

Димитър Асенов Иванов

СОА20-ГР94-2800/10.06.2020

188

Тони Георгиева Манасиева

СОА20-ГР94-2726/08.06.2020

189

Мартина Евгениева Димова

СОА20-ГР94-2729/08.06.2020

190

Людмил Борисов Дилов

СОА20-ГР94-2735/08.06.2020

191

Людмил Алексиев Недялков

СОА20-ГР94-2721/08.06.2020

192

Евелина Сергеева Христова

СОА20-ГР94-2714/08.06.2020

193

Пенка Георгиева Касърова

СОА20-ГР94-2744/09.06.2020

194

Людмил Йорданов Симеонов

СОА20-ГР94-2685/05.06.2020

195

Здравка Нецова Янева

СОА20-ГР94-2662/05.06.2020

196

Михаил Димитров Михайлов

СОА20-ГР94-2665/05.06.2020

197

Тодорка Вълева Вълева

СОА20-ГР94-2677/05.06.2020

198

Самир Гасан Фалхут

СОА20-ГР94-2672/05.06.2020

199

Борислава Георгиева Бормова

СОА20-ГР94-2700/08.06.2020

200

Антоанета Антонова Бакалова

СОА20-ГР94-2701/08.06.2020

201

Силвия Стефанова Зарева

СОА20-ГР94-2703/08.06.2020

202

Анна Димчева Андреева

СОА20-ГР94-2697/08.06.2020

203

Мимо-Гарсия Стоянов Груев

СОА20-ГР94-2706/08.06.2020

204

Нели Стефанова Стоева

СОА20-ГР94-2660/05.06.2020

205

Диана Динкова Кръстанова

СОА20-ГР94-2656/05.06.2020

206

Теофана Асенова Персийска - Пейнова

СОА20-ГР94-2630/04.06.2020

207

Росица Бориславова Футекова - Христова

СОА20-ГР94-2632/04.06.2020

208

Панайот Васков Йотов

СОА20-ГР94-2599/03.06.2020

209

Веселка Маринова Петрова

СОА20-ГР94-2617/04.06.2020

210

Елена Троянова Стоймирова

СОА20-ГР94-2536/02.06.2020

211

Ваня Иванова Стоянова

СОА20-ГР94-2527/02.06.2020

212

Ангелина Иванова Трифонова

СОА20-ГР94-2507/01.06.2020

213

Ния Галинова Андреева

СОА20-ГР94-2483/01.06.2020

214

Румяна Костадинова Иванова

СОА20-ГР94-2442/29.05.2020

215

Кристина Иванова Караколева

СОА20-ГР94-2449/29.05.2020

216

Николинка Стефанова Станкова

СОА20-ГР94-2430/29.05.2020

217

Димитрина Иванова Иванова

СОА20-ГР94-2425/28.05.2020

218

Тереза Николаева Костова

СОА20-ГР94-2426/28.05.2020

219

Емилия Николова Илиева

СОА20-ГР94-2406/28.05.2020

220

Стефка Панайотова Димитрова

СОА20-ГР94-2420/28.05.2020

221

Лиляна Сергеева Банкова

СОА20-ГР94-2384/27.05.2020

222

Невена Петрова Андонова

СОА20-ГР94-2391/27.05.2020

223

Искра Димитрова Минкова

СОА20-ГР94-2381/27.05.2020

224

Росица Павлова Петрова

СОА20-ГР94-2399/27.05.2020

225

Емил Иванов Иванов

СОА20-ГР94-2415/28.05.2020

226

Силва Георгиева Войкова

СОА20-ГР94-2359/26.05.2020

227

Момчил Владимиров Лазаров

СОА20-ГР94-2358/26.05.2020

228

Мария Данаилова Обрешкова

СОА20-ГР94-2371/27.05.2020

229

Цветелина Петрова Таранджийска

СОА20-ГР94-2380/27.05.2020

230

Красимир Здравков Рагин

СОА20-ГР94-2350/26.05.2020

231

Йордан Иванов Стоянов

СОА20-ГР94-2339/22.05.2020

232

Живка Димитрова Павлова

СОА20-ГР94-2326/22.05.2020

233

Гергана Минчова Шопова

СОА20-ГР94-2325/22.05.2020

234

Анелия Цветанова Ефтимова

СОА20-ГР94-2327/22.05.2020

235

Пламен Омуртагов Беловски

СОА20-ГР94-2290/20.05.2020

236

Серьожа Марков Младенов

СОА20-ГР94-2284/20.05.2020

237

Весела Цветанова Топалова

СОА20-ГР94-2302/21.05.2020

238

Славяна Ивайлова Кирова

СОА20-ГР94-2261/19.05.2020

239

Величка Станкова Николова

СОА20-ГР94-2236/18.05.2020

240

Радко Йорданов Стаменов

СОА20-ГР94-2222/18.05.2020

241

Дора Иванова Симеонова

СОА20-ГР94-2232/18.05.2020

242

Венелин Костов Великов

СОА20-ГР94-2252/19.05.2020

243

Мариян Сандов Флоров

СОА20-ГР94-2206/18.05.2020

244

Нина Ангелова Башир

СОА20-ГР94-2166/15.05.2020

245

Антоан Василев Георгиев

СОА20-ГР94-2221/18.05.2020

246

Зоя Светославова Скорчева

СОА20-ГР94-2143/14.05.2020

247

Жина Николова Николова

СОА20-ГР94-2153/14.05.2020

248

Валентина Любенова Илиева

СОА20-ГР94-2145/14.05.2020

249

Анка Ангелова Трифонова

СОА20-ГР94-2158/15.05.2020

250

Руска Николаева Накова

СОА20-ГР94-2067/13.05.2020

251

Кичка Здравкова Иванова

СОА20-ГР94-2066/13.05.2020

252

Калинка Александрова Дерекова

СОА20-ГР94-2065/13.05.2020

253

Весела Минкова Запрянова

СОА20-ГР94-2087/14.05.2020

254

Любомир Владимиров Моллов

СОА20-ГР94-2084/13.05.2020

255

Деяна Георгиева Младенова

СОА20-ГР94-2089/14.05.2020

256

Иван Василев Йотов

СОА20-ГР94-2094/14.05.2020

257

Румен Петков Пенов

СОА20-ГР94-2093/14.05.2020

258

Маргарита Илиева Панайотова - Смоленова

СОА20-ГР94-2051/13.05.2020

259

Искра Цветкова Петрова

СОА20-ГР94-2052/13.05.2020

260

Елка Кирилова Гаджева

СОА20-ГР94-2044/13.05.2020

261

Никола Богданов Николов

СОА20-ГР94-2021/12.05.2020

262

Ивана Йозова Русенова

СОА20-ГР94-1986/11.05.2020

263

Стефка Варадинова Михайлова - Сирашка

СОА20-ГР94-2016/12.06.2020

264

Людмил Иванов Балабанов

СОА20-ГР94-3665/22.07.2020

265

Диана Огнянова Димитрова

СОА20-ГР94-1974/08.05.2020

266

Силва Георгиева Зафирова

СОА20-ГР94-3680/23.07.2020

267

Ценка Дачева Балевска

СОА20-ГР94-3731/27.07.2020

268

Павлинка Димитрова Иванова

СОА20-ГР94-3766/28.07.2020

269

Диана Светлинова Апостолова

СОА20-ГР94-3756/28.07.2020

270

Николай Севденчов Панайотов

СОА20-ГР94-3795/29.07.2020

271

Райна Илиева Печуркова

СОА20-ГР94-3792/29.07.2020

272

Илиянка Радославова Черкезова

СОА20-ГР94-3800/29.07.2020

273

Марияна Петкова Витанова

СОА20-ГР94-3799/29.07.2020

274

Румен Стоянов Зарчев

СОА20-ГР94-3812/30.07.2020

275

Мария Христова Стоянова

СОА20-ГР94-3813/30.07.2020

276

Таня Иванова Илиева - Солер

СОА20-ГР94-3832/30.07.2020

277

Сашка Младенова Божилова

СОА20-ГР94-3833/30.07.2020

278

Емилия Стоянова Генчева

СОА20-ГР94-3868/31.07.2020

279

Димитър Петров Петров

СОА20-ГР94-3866/31.07.2020

280

Олга Николова Владова

СОА20-ГР94-1582/02.04.2020

281

Анна Иванова Драганова

СОА20-ГР94-1607/06.04.2020

282

Константин Стафанов Стамболов

СОА20-ГР94-2556/03.06.2020