ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Столичния общински съвет. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет. За изпълнение на своите задачи постоянните комисии изготвят шестмесечни работни програми.

Постоянните комисии се конституират от Столичния общински съвет с Правилника за организацията и дейността му. Според чл. 43, ал. 1 от Правилника са сформирани 13 постоянни комисии:

 

Председател: Силвия Христова

Председател: Прошко Прошков

Председател: Георги Георгиев

Председател: Борислав Иванов

Председател: Антон Койчев

Председател: Карлос Контрера

Председател: Лорита Радева

Председател: Татяна Георгиева

Председател: Ботьо Ботев

Председател: Веселин Милев

Председател: Малина Едрева

Председател: Екатерина Йорданова

Председател: Николай Стойнев

Председател: Ботьо Ботев

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОСТЪПИЛИ ДОКЛАДИ