ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Столичния общински съвет. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет. За изпълнение на своите задачи постоянните комисии изготвят шестмесечни работни програми.

Постоянните комисии се конституират от Столичния общински съвет с Правилника за организацията и дейността му. Според чл. 43, ал. 1 от Правилника са сформирани 13 постоянни комисии:

 

Председател: Силвия Христова

Председател: Прошко Прошков

Председател: Георги Георгиев

Председател: Борислав Иванов

Председател: Антон Койчев

Председател: Карлос Контрера

Председател: Лорита Радева

Председател: Татяна Георгиева

Председател: Ботьо Ботев

Председател: Веселин Милев

Председател: Малина Едрева

Председател: Екатерина Йорданова

Председател: Николай Стойнев

Председател: Ботьо Ботев

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОСТЪПИЛИ ДОКЛАДИ

 

Назад

Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет, получени в периода от 24.02.2020 до 28.02.2020 г.

 ЛИЦА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ


Декларации, подадени от общинските съветници

Декларации, подадени от кметовете на райони

Декларации, подадени от кметовете на кметства

Декларации, подадени от управителните и изпълнителни членове на общинските търговски дружества

Неподали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

 ЛИЦА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”:

   ТЕОДОРА ДЕСПОТОВА, тел.: 9377 591

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ:

 

Декларации, подадени от общинските съветници

Декларации, подадени от кметовете на райони

Декларации, подадени от кметовете на кметства

Декларации, подадени от управителните и изпълнителни членове на общинските търговски дружества

Декларации, подадени от обществения посредник и управителните органи на СОПФ, СОАПИ и ОГФМСП