ЗАСЕДАНИЕ № 14 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

28 май 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3704/13.05.2020 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2020 г.
  Докл. Дончо Барбалов

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3652/12.05.2020 г. относно отчет за изпълнение на план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2019 година.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3445/04.05.2020 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от I до  VII клас.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3448/04.05.2020 г. относно програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2020 г.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 5. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3189/23.04.2020 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Дружба 1 – I и II част“, в частта му относно поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1500.2231, 68134.1500.2232, 68134.1500.2233 и 68134.1500.2234 по КККР на район „Искър“, попадащи в кв. 19 по плана, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, отменено частично с Решение № 4880/18.07.2018 г. по адм. Дело № 4107/2018 г. на АССГ.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3227/24.04.2020 г. относно проект за изменение на плана за регулация (ИПР) на м. „Люлин-разширение-запад“, кв. 20, УПИ I „ЖС“ и УПИ II-2467,2605 за създаване на нови УПИ I „ЖС“, УПИ III-2467,2605, УПИ IV-1,191,196 „за ОО“, УПИ V „за озеленяване“, УПИ VI „за озеленяване“ и УПИ VII-361,369 „за ЖС и ПГ“ и изменение на плана за регулация на м. „Люлин-разширение-запад“, кв. 21, УПИ VI „за жилищно строителство“ за създаване на нови УПИ VI „за жилищно строителство“, УПИ VIII-680 „за ЖС“, УПИ IX-660 „за ЖС“, УПИ X-303 „за ЖС“, м. „Люлин-разширение-запад“ и Проект за изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на м. „Люлин-разширение-запад“, район „Люлин“, кв. 20, нови УПИ IV-1,191,196 „за ОО“ и УПИ VII-361,369 „за ЖС и ПГ“ и кв. 21, нови УПИ VIII-680 „за ЖС“, УПИ IX-660 „за ЖС“, УПИ X-303 „за ЖС“; Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 58а - о.т. 3 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 7 - о.т. 402
  Докл. арх. Здравко Здравков

 7. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-3701/3/27.04.2020 г. относно изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-СО, УПИ II-454 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“ и УПИ III-424,458,618,619,общ. „за ЖС, офиси, общ. обсл., подземни гаражи и трафопост“, кв. 26, м. „НПЗ Искър-юг“ за създаване на нови УПИ I-СО, УПИ II-2139 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, УПИ III-2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“ и УПИ IV-2099,2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, кв. 26, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 34ж-о.т. 34з-о.т. 34л-о.т. 34к и създаване на пешеходна алея между новообразувани УПИ I-СО и УПИ IV-2099,2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“ и работен устройствен проект (РУП) на УПИ II-2139 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“ и УПИ III-2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, кв. 26, м. „НПЗ Искър-юг“.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3519/08.05.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на улица между о.т.23а-о.т.5б и о.т.4б. Откриване на нова улица с нови осови точки: от о.т.106-о.т.105-о.т.101-о.т.102-о.т.100 до о.т.101; откриване на нова улица с нови о.т.102-о.т.103 до о.т.104. Сливане на УПИ I-3301 "за чисти технологии, склад и офиси", УПИ II-2600 "за КО" и УПИ III-773,6075,3793 "за търговия, склад, офиси, трафопост и ПГ" за създаване на нов УПИ III-4092.65, 4092.66, 4092.67, 4092.3301, 4083.6140, 4083.6141 "за магазини, офиси, складове, жилища, ПГ и ТП", съставен от ПИ с идентификатори: 68134.4092.65, 68134.4092.66, 68134.4092.67, 68134.4092.3301, 68134.4083.6140, 68134.4083.6141 по КККР на Младост, кв. 14, м. "Цариградско шосе 7-11 км", район Младост.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3653/12.05.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ V-626,631, кв. 71, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43/19.07.2013 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 10. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3657/12.05.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на м. „Япаджа”, кв. 2, УПИ І-265-„за административна и складова дейност“, УПИ ІІ-238-„за безвредно производство и ОО” и УПИ ІІІ-268-„за безвредно производство и ОО”, район „Кремиковци”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Япаджа”, одобрен с Решение № 536 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3665/12.05.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – ПРЗ за ПИ с идентификатори 68134.2043.799, 68134.2043.800, 68134.2043.801, 68134.2043.802, 68134.2043.804, 68134.2043.993, 68134.2043.994 и 68134.2043.4175 по КККР на район „Витоша”, създаване на нов УПИ III-799,800,801,802,994,804,993 „за жс“, кв.53а и нов УПИ VII-4175 „за жс“ в кв. 48а, м. „в.з. Симеоново-север“; изменение на план за улична регулация (ИПУР) за продължаване на задънена улица от о.т.289г до о.т.289е и изменение на профила на улица от о.т. 45-о.т. 46 за отваряне на вход-изход от ул. „Проф. Димитър Пасков“, създаване на пешеходна алея в северната част на ПИ 68134.2043.993, м. „в.з. Симеоново-север“ с план-схеми по чл. 108 ЗУТ по части „ВиК“ и „Електроснабдяване“, район „Витоша“, Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2757/1/20.05.2020  относно приемане на отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2019 година.
  Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов

 13. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-4607/1/20.05.2020 г. относно удължаване на срока на валидност на винетните стикери за локално платено паркиране и сроковете на сключените договори за ползване на паркоместа в режим  „Служебен абонамент“.
  Докл. Карлос Контрера, Радослав Влахов, Борислав Бориславов

 14. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3323/28.04.2020 г. относно закупуване на медицинско оборудване – „Система за дозирано подаване на кислород“ за нуждите на Втора многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД, чрез целева субсидия.
  Докл. д-р Антон Койчев, Милка Христова,  д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

 15. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3906/20.05.2020 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД
  Докл. д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

 16. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3944/21.05.2020 г. относно обявяване на списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 година.
  Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов

 17. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1432/14.02.2020 г. относно преименуване на метростанциите от Трети метродиаметър.
  Докл. Борис Бонев

 18. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3059/1/23.04.2020 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
  Докл. Николай Александров

 19. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5083/1/24.04.2020 г. относно даване на съгласие за общинско сътрудничество и одобрение на споразумение за партньорство между район „Оборище“ и район „Витоша“ за участие с проектно предложение по програма „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
  Докл. Николай Александров

 20. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1463/5/05.05.2020 г. относно отмяна на Решение № 120 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г. на СОС и определяне предназначението на общински апартамент, находящ се на ул. „Г. Бенковски“ № 38, ет. 2, за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
  Докл. Николай Александров

 21. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-384/1/23.04.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части с обща площ 2 кв. м от входното преддверие на административната сграда на Район „Слатина“, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 67 и представляващ имот – публична общинска собственост за разполагане на две самостоятелни машини – едната топли напитки и кафе, а другата за студени напитки и закуски.
  Докл. Георги Илиев

 22. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1988/1/23.04.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3441, попадащ в ул. „Нелсън Мандела“, като и в безименна улица, собственост на физически лица.
  Докл. Константин Павлов

 23. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2486/5/03.04.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Тишина“, върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, жк. „Стрелбище“, ул. „Йордан Йовков“ № 13.
  Докл. Димитър Божилов

 24. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-767/1/14.05.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красна поляна“, местност „Разсадника - Бежанци“, бул. „Александър Стамболийски“ пред бл. 51 и бл. 52, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти с функция за „народни занаяти“ по одобрена схема от главния  архитект на СО.
  Докл. Иван Чакъров

 25. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-747/1/14.05.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красна поляна“, местност „Разсадника - Бежанци“, бул. „Александър Стамболийски“ пред бл. 51 и бл. 52, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрена локална схема от главния архитект на СО.
  Докл. Иван Чакъров

 26. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6283/3/23.04.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на Район „Младост“, находяща се в гр. София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Свето Преображение“ № 1, върху който части се предлага разполагането на кафе машина и автомат за пакетирани храни  и напитки.
  Докл. Стефан Стефанов

 27. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-791/7/23.04.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Бесарабски българи - 98“ върху имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.405.15.141, находящ се в жк. „Младост 1“, бл. 1Б, вх. 1, ет. 8, обект 6А.
  Докл. Стефан Стефанов

 28. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15217/3/23.04.2020 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройството на територията.
  Докл. Младен Младенов

 29. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-744/1/14.05.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на обособена част, с площ от 386 кв. м имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен с идентификатор 68134.8360.513, находящ се в кв. „Ботунец“, ул. „Зорница“ за складова база.
  Докл. Лилия Донкова

 30. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-248/10/23.04.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
  Докл. Рангел Марков

 31. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1020/22.01.2020 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в кв. „Карпузица“, с името „Подпоручик Александър Стоянов“.
  Докл. Теодор Петков

 32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-15644/14.12.2018 г. относно преименуване на ул. 13 (тупик), във в.з. „Киноцентър – I част“, кв. Драгалевци, район „Витоша“, гр. София с името „Екатерина Божилова“.
  Докл. Теодор Петков

 33. Питане вх.№СОА19-ГР94-5782/03.12.2019 г. от г-н Михаил Паргов – общински съветник относно осигуряване на достъп на гражданите до важна за тях информация по проекта „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.
  Отговор по т. 33

 34. Питане вх.№СОА20-ГР94-302/21.01.2020 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник относно контрол по реда на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и границите при строителството им на територията на Столична община.
  Отговор по т. 34

 35. Питане вх.№СОА20-ГР94-425/27.01.2020 г. от г-жа Грети Стефанова и г-н Иво Божков – общински съветници относно има ли нерегламентирани сметища и неидентифицирани отпадъци на територията на Столична община.
  Отговор по т. 35

 36. Питане вх.№СОА20-ГР94-530/03.02.2020 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно неработеща тоалетна и липсващи подземни контейнери в градината Кристал.
  Отговор по т. 36

 37. Питане вх.№СОА20-ГР94-809/14.02.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно капацитет, запълняемост и приходи от общински паркинги.

 38. Питане вх.№СОА20-ГР94-972/24.02.2020 г. от г-н Методи Лалов – общински съветник относно пътища от обхвата на платената пътна мрежа, за които се събера такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, които се намират на територията на Столична община (СО) или свързват населени места от територията на СО.
  Отговор по т. 38

 39. Питане вх.№СОА20-ВК66-2959/10.04.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно проектна и друга документация на футболно игрище находящо се в имот с кадастрален номер 68134.4360.425.
  Отговор по т. 39


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4000/22.05.2020 г. относно осигуряване транспортен достъп до природен парк Витоша посредством възстановяване маршрутите на основни автобусни линии № 63 и № 66.
  Докл. Кристиан Кръстев, Зафир Зарков

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)