Решение № 719 от 28.10.2021 година

За проучване на възможностите за реализиране на пешеходни и велосипедни трасета от центъра на гр. София до началото на Природен парк „Витоша".

Решение № 718 от 28.10.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XV-3269 „за жс" от кв. 22а за създаване на нов УПИ XV-5550 „за жс и изгребни ями", м. „Детски град Панчарево", план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55419.6701.232 и 55419.6701.703 за образуване на нов УПИ VI-232 „за жс, трафопост, изгребни ями и ПГ" от кв. 23 нов и УПИ XXI-703 „за жс, изгребни ями и ПГ" от кв. 23а нов, м. „Детски град Панчарево", изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 303, о.т. 304 до о.т. 305, план за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т. 304, о.т. 304а (нова), о.т. 304б (нова), о.т. 304в (нова), о.т. 304г (нова) до о.т. 304д (нова), изместване на сервитут на електропровод и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част „водоснабдяване" и „канализация" и план за вертикално планиране на новопроектираните улици, м. „Детски град Панчарево", район „Панчарево".

Решение № 717 от 28.10.2021 година

За одобряване на проект за план-схема на електронната съобщителна мрежа по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в териториален обхват: м. „Младост 1“, район „Младост“ - СО към плана за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 551 по протокол № 45/29.07.2009 г. на СОС.

Решение № 716 от 28.10.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване на поземлен имот (ПИ) с кадастралeн идентификатор (КИ) 48393.5009.24 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мировяне, район „Нови Искър" - СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) II-24 - „за социален дом" от кв. 55 и продължение на улица по о.т. 199б - о.т. 199в, м. „с. Мировяне", район „Нови Искър" - СО.

Решение № 715 от 28.10.2021 година

За допускане на устройство и застрояването преди 2025 г., разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ и одобряване на задание за изработване на ПУП за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44224.5775.27, 44224.5774.76 и 44224.5768.630 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Нови Искър".

Приложение

Решение № 714 от 28.10.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IX „за озеленяване" и УПИ IV-1539, 1634, 1759 „за производствена дейност", кв. 91а, м. „с. Владая", ПИ с идентификатори 11394.1798.3587 и 11394.1798.3588 по КККР на район „Витоша“, създаване на нови УПИ XIII-3587 „за семеен хотел" и УПИ XII-3588 „за семеен хотел", създаване на нова задънена улица от о.т. 724 до о.т. 724д (нова), м. „с. Владая", район „Витоша" и план-схеми (ПС) част ВиК в обхвата на проекта.

Решение № 713 от 28.10.2021 година

За изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-СО, УПИ II-454 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“ и УПИ III-424, 458, 618, 619, общ. „за ЖС, офиси, общ. обсл., подземни гаражи и трафопост“, кв. 26, м. „НПЗ Искър - юг“ за създаване на нови УПИ I-CO, УПИ II-2139 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, УПИ III-2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“ и УПИ IV-2099, 2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, кв. 26, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 34ж - о.т. 34з - о.т. 34л - о.т. 34к и създаване на пешеходна алея между новообразувани УПИ I-CO и УПИ IV-2099, 2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“ и работен устройствен проект (РУП) на УПИ II-2139 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“ и УПИ III-2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, кв. 26, м. „НПЗ Искър - юг“.

Решение № 712 от 28.10.2021 година

За допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2021/2022 година в общинските училища на територията на Столична община.

Решение № 711 от 28.10.2021 година

За кандидатстване с проектно предложение „Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в административната сграда на районна администрация „Банкя” по Процедура BGENERGY (БГЕНЕРДЖИ)-2.002 „Енергийна ефективност в сгради”, към Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. (ФМ на ЕИП).

Решение № 710 от 28.10.2021 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 709 от 28.10.2021 година

За продължаване на участието на Столична община в проект CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“ по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ на Европейския съюз и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проекта.

Решение № 708 от 28.10.2021 година

За допълнение към Решение на общински съвет № 394/10.09.2020 г. за осигуряване на собствено финансиране от бюджета на Столична община за проектно предложение „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община, чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

Решение № 707 от 28.10.2021 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 605/ 23.09.2021 г. на Столичния общински съвет за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Столична община като делегирана от държавата дейност.

Образувано е адм. дело №11718/2021 г., 35 св. на АССГ. Съдебното производство е прекратено с окончателно определение, постановено по адм. дело №1619/2022 г., шесто отделение на ВАС. Решението на СОС е в сила.

Решение № 706 от 28.10.2021 година

За приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Социален патронаж“.

Решение № 705 от 28.10.2021 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 на Столичен общински съвет, по Протокол № 58 от 11.02.2010 г.. изм. и доп.

Приложение А

Решение № 704 от 28.10.2021 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Приложение №1

Решение № 703 от 28.10.2021 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на СОС, посл. изм. с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС).

Решение № 702 от 14.10.2021 година

За предложение всички училища на територията на Столична община да предлагат ОРЕС (обучение в електронна среда) на учениците, които по преценка на родителите са останали вкъщи за обучение.

Решение № 701 от 14.10.2021 година

За процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на действащия подробен устройствен план за УПИ XLV-2011 от кв. 7, местност „Малинова долина-обслужващи обекти на Околовръстен път“ по плана на гр. София.

Решение № 700 от 14.10.2021 година

За приемане на годишни насоки и приоритети на Направление 2 - „ОТКРИТО“, Програма за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - програма „Навън“ - 2022 година.

Приложение №1