Решение № 799 от 25.11.2021 година

За именуване на улица, находяща се в с. Кътина, СО - Район „Нови Искър”, с името „Братковица“.

Решение № 798 от 25.11.2021 година

За именуване на улица на територията на СО - Район “Витоша” с името „Иван Салабашев“.

Решение № 797 от 25.11.2021 година

За именуване на безименна улица в СО - Район „Студентски”, м. „Малинова долина“, с името „Йордан Стратиев”.

Решение № 796 от 25.11.2021 година

За именуване на безименна улица в СО - Район „Студентски”, м. „Студентски град“, с името „Проф. Атанас Тинтеров“.

Решение № 795 от 25.11.2021 година

За именуване на номерирана улица, находяща се в Район „Младост” в.з. „Американски колеж“, на името на арх. Борислав Стоянов.

Решение № 794 от 25.11.2021 година

За именуване на безименна улица в СО - Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“, с името „Боян Петров“.

Решение № 793 от 25.11.2021 година

За именуване на площад „Удроу Уилсън“ на безименно понастоящем градско площадно пространство в Столицата.

Решение № 792 от 25.11.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелен обект едноетажна сграда за търговия с идентификатор 35239.6102.327.1 с площ 102 кв.м., попадаща в УПИ XVIII - за КОО, озеленяване и трафопост, кв. 37 по ПУП на с. Казичене, със специфично конкурсно условие „за книжарница“.

Решение № 791 от 25.11.2021 година

За прехвърляне правото на собственост на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.357, идентичен с УПИ XV-357, кв. № 23, находящ се във в.з. „Беликата“, с. Панчарево, Район „Панчарево“.

Решение № 790 от 25.11.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот или част от него - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци“.

Решение № 789 от 25.11.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот или част от него - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци“.

Решение № 788 от 25.11.2021 година

За учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху общински поземлен имот, находящ се на територията на Район „Кремиковци“, за срок от 10 години.

Решение № 787 от 25.11.2021 година

За процедура за прекратяване на съсобственост със Столична община в поземлен имот с идентификатор 68134.2822.596, попадащ в УПИ XI-596, кв. 57, м. „Модерно предградие“, Район „Връбница“ - Столична община, чрез продажба на частта на общината на съсобствениците - физически лица и процедура по доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ XI-596, кв. 57.

Решение № 786 от 25.11.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 785 от 25.11.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 784 от 25.11.2021 година

За прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, общинска собственост, находящ се в град София, Район „Овча купел“, нанесен в КККР като ПИ с идентификатор 46721.3852.587, представляващ УПИ VІІ-587, кв. 18 по плана на местност „вилна зона Мало Бучино ІІ част“.

Решение № 783 от 25.11.2021 година

За приемане на дарение на реална част от поземлен имот - частна собственост, която попада в УПИ ІV - трафопост, кв. 204, местност „ж.к. Овча купел - стар кв. 12а и част от кв. 23“, Район „Овча купел“.

Решение № 782 от 25.11.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ ХV-133, кв. 7, местност ”Манилов дол”, Район „Овча купел“.

Решение № 781 от 25.11.2021 година

За изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI, кв.19, м. “кв. Димитър Миленков“ и изменение на профила на улицата, с цел обособяване на нов УПИ VI-164, 493, кв. 19, м. “кв. Димитър Миленков“, Район „Искър“.

Решение № 780 от 25.11.2021 година

За продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 68134.1387.229, с площ 203 кв.м., с административен адрес: ул. „Чепеларе“ № 12, попадащ част от УПИ VIII-229, 288, 228, кв. 847, местност „ж.к. Триъгълника“, Район „Надежда“.