Решение № 19 от 14.01.2021 година

За приемане на отчет на Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 година.

Приложение № 1

Решение № 18 от 14.01.2021 година

За приемане на бизнес-план, промяна на търговската фирма и утвърждаване на актуализиран устав на „Чистота Искър“ ЕАД.

Приложение № 1

Решение № 17 от 14.01.2021 година

За утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация - София” ЕАД за 2021 година.

Приложение № 1

Решение № 16 от 14.01.2021 година

За oдобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 68134.2045.1576 и 68134.2045.1691, създаване на УПИ XLVIII-1576, 1691 „за жилищно строителство“, кв. 7, м. „Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път”; изменение на улична регулация в обхвата на улица между о.т. 331 и о.т. 333 и изменение на плана за регулация на УПИ I-1328, 1329 „за жилищно строителство и тп”, създаване на улица-тупик от о.т. 333а - о.т. 333б за осигуряване на транспортен достъп до новоообразувания УПИ XLVIII-1576, 1691 „за жилищно строителство“, кв. 7, м. „Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път”, район „Витоша”, Столична община.

Решение № 15 от 14.01.2021 година

За одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ИПУП)-план-извадка-изменение на план за регулация на УПИ VII-312, 1005 по отношение на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 37914.6843.2143 и 37914.6843.2144 за образуване на нов УПИ II-2143 „за ЖС“ и нов УПИ ХII-2144 „за ЖС“, кв. 8, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, което води до изменение плана за улична регулация (ИПУР) между о.т.94 - о.т.76; о.т.76 - о.т.145; о.т.145 - о.т.144а, план за застрояване (ПЗ) на нов УПИ II-2143 „за ЖС“ и нов УПИ ХII-2144 „за ЖС“, кв.8, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, район „Панчарево”.

Решение № 14 от 14.01.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6909.35, 04234.6909.63, 04234.6909.64, 04234.6909.65, 04234.6909.66, 04234.6909.67, 04234.6908.5, 04234.6908.514, 04234.6908.515 и 04234.6908.516, създаване на нови УПИ I-35 „за жил. стр“, УПИ II-63, 64 „за жил. стр“, УПИ III-65 „за жил. стр“, УПИ IV-66, 67 „за жил. стр“ от кв. 15а; УПИ ХХХ-5 „за жил. стр“ от кв. 15; УПИ V-514 „за жил. стр“, УПИ VI-515 „за жил. стр“ и УПИ VII-516 „за жил. стр“ от кв. 15б, м. „в. з. Малинова долина - Герена“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от при о.т.145 за създаване на задънена улица от о.т. 145 до о.т. 128о, м. „в. з. Малинова долина - Герена“, р-н „Панчарево“, Столична община.

Решение № 13 от 14.01.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2310.57 по КККР на с. Иваняне, създаване на нови УПИ XVII-57 „за ЖС”, УПИ XVIII-57 „за ЖС” и УПИ XIX-57 „за ЖС”, кв. 7а, изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 74б и о.т. 74в за създаване на задънена улица от о.т. 74г (нова) до о.т. 74д (нова), м. „в.з. Бели брег”, район „Банкя”.

Решение № 12 от 14.01.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VIII-2866 „за ОО“ и УПИ IX-2763 „за ОО“, кв. 130б, м. „Надежда 1б“, район „Надежда'’, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация на м. „Надежда 1б“, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.

Решение № 11 от 14.01.2021 година

За проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на ПИ с идентификатор 12084.2757.4 по КККР на с. Волуяк за обособяване на нов УПИ VI-4 - „за безвредно производство, офиси, складове, работилници, общежития, автопарк и трафопост“, кв. 113б, м. „Волуяк - гарата“, план за улична регулация (ПУР) от о.т. 7б до о.т. 528в и план-схема за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част ВиК, район „Връбница“.

Решение № 10 от 14.01.2021 година

За подписване на финансов договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране изпълнението на проект „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръговорадиалната улична мрежа на гр. София“.

Решение № 9 от 14.01.2021 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони“ (AGORA - Advancing innovative coGeneration Options for Revitalising local Areas) no Програма за транснационално сътрудничество „Дунав “ (2014 - 2020) на Европейския съюз.

Решение № 8 от 14.01.2021 година

За предоставяне на сграда и прилежащия й терен - публична общинска собственост за сграда - 3 към ДГ № 125 „Усмивка“, Район „Овча купел“ и увеличаване на групите с 2 яслени и 4 градински групи.

Решение № 7 от 14.01.2021 година

За отстраняване на технически грешки в Решение № 526 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. на Столичен общински съвет, по доклад № СОА20-ВК66-8484/14.10.2020 г.. с което е прието допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2020/2021 г. в общинските училища на територията на Столична община.

Решение № 6 от 14.01.2021 година

За подписване на споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Столична община за сътрудничество в областта на финансиране на поддръжката на републиканските пътища, изключени от „Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура“. 

Приложение № 1

Решение № 5 от 14.01.2021 година

За експериментално въвеждане на училищни автобуси в централния район на София.

Решение № 4 от 14.01.2021 година

За разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията.

Решение № 3 от 14.01.2021 година

За участие на Столична община в европейски проект „Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество“ (BALANCE), финансиран по Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз (DG ECHO).

Решение № 2 от 14.01.2021 година

За приемане на Стратегия за сигурност на Столична община 2021 - 2027 г.

Приложение № 1

Решение № 1 от 14.01.2021 година

За приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Приложение № 1