Решение № 379 от 24.06.2021 година

За продажба на имот-частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него сграда, находящ се на ул. „Витошки гранит“ № 34, м. „с. Владая“, Район „Витоша“, представляващ застроен УПИ XV-1169 от кв. 68, с идентификатор 11394.1796.2131.

Решение № 378 от 24.06.2021 година

За процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чрез изменение на действащия подробен устройствен план - план за регулация за УПИ VI - СНС, УПИ V-432 и УПИ IV-363 от кв. 33, местност „Киноцентъра - II-ра част - разширение“ по плана на гр. София.

Решение № 377 от 24.06.2021 година

За отнемане на части от имот - публична общинска собственост, предоставени с решение на Столичен общински съвет безвъзмездно за управление на Национална агенция по приходите (НАП) за нуждите на Офис за обслужване на клиенти „Студентска“ към ТД на НАП София.

Решение № 376 от 24.06.2021 година

За безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на правото на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, находящ се в Район „Студентски“, кв. 20, ж.к. „Студентски град“.

Решение № 375 от 24.06.2021 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище “Джон Атанасов 1999”, с ЕИК 130169975, за срок от 5 (пет) години върху недвижим имот - частна общинска собственост АОС № 1785/21.11.2011 г. на Столична община.

Решение № 374 от 24.06.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) - публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, по схеми одобрени от Главния архитект на Столична община.

Решение № 373 от 24.06.2021 година

За изменение на Решение № 87 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 372 от 24.06.2021 година

За учредяване на ограничено вещно право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот, находящ се в гр. София, Район „Илинден“.

Решение № 371 от 24.06.2021 година

За безвъзмездно предоставяне на общински имот - терен и сгради, за управление на 43-то ОУ „Христо Смирненски“, ж.к. „Света Троица“, Район „Илинден“ - СО.

Решение № 370 от 24.06.2021 година

За откриване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, съгласно Заповед № РА50-436/06.06.2019 г. на Гл. арх. на гр. София за разрешаване на устройствена процедура за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на кв. 842, м. „Вълчо Иванов - север“.

Решение № 369 от 24.06.2021 година

За сключване на окончателен договор с Теодора Гонгалова за прехвърляне на собствеността на общински поземлен имот с идентификатор 68134.1006.5639, придаваем към УПИ I-969 от кв. 99, м. „Манастирски ливади - изток“, актуван с АОС № 2036/06.10.2020 година.

Решение № 368 от 24.06.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в 35. СЕУ „Добри Войников“, Район „Лозенец“ - Столична община.

Решение № 367 от 24.06.2021 година

За прекратяване на съсобственост със Столична община в незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.613.178, находящ се в гр. София, район „Подуяне“, чрез продажба на частта на общината на съсобственицитефизически лица.

Решение № 366 от 24.06.2021 година

За безвъзмездно предоставяне за управление за срок от 10 (десет) години на Агенция социална подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“ - Сердика върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Сердика”, ул. „Козлодуй“ № 8, вх. “Б“, ет. 0 и част от имот - публична общинска собственост, находящ се гр. София, Район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1.

Решение № 365 от 24.06.2021 година

За предоставяне на поземлен имот с идентификатор 68134.514.64 по КККР - публична общинска собственост, безвъзмездно за управление на Държавна комисия по сигурността на информацията.

Решение № 364 от 24.06.2021 година

За продажба на идеални части от поземлен имот - частна общинска собственост, съответстващи на правото на строеж на притежаваната от собственикът сграда, построена в ПИ с идентификатор 68134.514.368. съставляващ УПИ XI-13, кв. 40, м. ,.Зона В-15 - част пробив „Данаил Николаев”, ул. „Дунав” № 67, гр. София, Район „Сердика“.

Решение № 363 от 24.06.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижими имоти - частна общинска собственост срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда.

Решение № 362 от 24.06.2021 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза - Фондация „За децата с церебрална парализа“ върху нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Султан тепе“ № 18.

Решение № 361 от 24.06.2021 година

За обявяване от публична общинска собственост за частна общинска собственост на терен, съставляващ част от ПИ с идентификатор 68134.409.181, която се приобщава към УПИ I „за ЖС и трафопост“ и се образува нов УПИ I - „за ЖС“ , кв. 120, м. „Подуяне - Център“ и за обявяване от частна общинска собственост за публична общинска собственост на терен, съставляващ част от ПИ с идентификатор 68134.409.52, която попада в обхвата на задънена улица от о.т. 130а (нова) до о.т. 130б (нова), съгласно одобрен със Заповед № РД50-47/22.01.2019 г. на Главния архитект на Столична община подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация на район „Оборище“, м. „Подуяне - Център“ и изменение на плана за регулация на район „Оборище“, м. „Подуяне - Център“, кв. 120 за УПИ I - „за ЖС и трафопост“ с цел образуване на нов УПИ I - „за ЖС“.

Решение № 360 от 24.06.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и допускане на намалени разстояния до регулационните линии към ул. „Славия“, ул. „681“ и съседния УПИ I „за училище“ при осъществяване на инвестиционното строително намерение за проектиране, а впоследствие и изграждане на нова детска градина за 5 групи в УПИ II „за търговски комплекс, подземен гараж и автосервиз“, кв. 6, м. „Славия“ по плана на гр. София, образуван за ПИ с бивш пл. № 1095, настоящ КИ 68134.208.1095 по действащите КККР на местността.

Приложение