Решение № 399 от 22.07.2021 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 642 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г., съгласно Приложение А.

Приложение А

Решение № 398 от 22.07.2021 година

За приемане на Декларация на Столичен общински съвет, относно Програма за изграждане / доизграждане / реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 единица жители (е.ж.) (Ботунец, Кремиковци - Сеславци, Панчарево - Кокаляне, Волуяк).

Приложение №1

Решение № 397 от 24.06.2021 година

За даване на разрешение на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да сключи договор за наем на недвижим имот, находящ се в град София, бул. „Монтевидео“ № 21, включен в капитала на дружеството, за срок от 10 (десет) години.

Приложение №1

Решение № 396 от 24.06.2021 година

За даване на разрешение за сключване на договор за съвместна дейност между Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина “ - София ЕАД и избрания по обществена поръчка изпълнител за съвместно изпълнение на процедурата „Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (Пет/Кт)”.

Решение № 395 от 24.06.2021 година

За изменение на Решение № 218 на Столичния общински съвет от 22.04.2021 година.

Решение № 394 от 24.06.2021 година

За Решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура” - 2021 година.

Приложение №1

Решение № 393 от 24.06.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на нова сграда - разширение за 4 групи на Детска ясла № 35 в Район „Триадица“.

Приложение №1

Решение № 392 от 24.06.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на нова сграда - разширение за 2 групи на Детска ясла № 31 в Район „Красно село“.

Приложение №1

Решение № 391 от 24.06.2021 година

За отпускане на средства за ремонт и поддръжка на знакови исторически и духовни средища на територията на град София.

Решение № 390 от 24.06.2021 година

За отмяна на Решение № 339 по Протокол № 34 от 10.06.2021 година на Столичен общински съвет. 

Решение № 389 от 24.06.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при „Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в с. Бистрица, УПИ I - от кв. 57 по действащият регулационен план на с. Бистрица, Район „Панчарево“.

Приложение №1

Решение № 388 от 24.06.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот или част от него - частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.

Решение № 387 от 24.06.2021 година

За процедура по прекратяване на съсобственост между Столична община и юридическо лице върху поземлен имот, находящ се в с. Войнеговци, Район „Нови Искър“ - Столична община, чрез продажба на частта, собственост на общината.

Решение № 386 от 24.06.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 385 от 24.06.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 384 от 24.06.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 383 от 24.06.2021 година

За сключване на анекс към Договор № СОА20-ДГ61-36/24.09.2020 г. за прехвърляне право на собственост, сключен на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

Решение № 382 от 24.06.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на едноетажна сграда, представляваща амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, нанесена в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК с идентификатор 68134.4327.2741.1 и застроена площ 41,00 кв.м., съгласно Удостоверение № 25-52883/ 05.07.2016 г. на Началника на СГКК София, АОС № 3745/22.07.2016 г., със специфично конкурсно условие „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар/медицинска лаборатория“.

Решение № 381 от 24.06.2021 година

За учредяване право на строеж върху съсобствен поземлен имот, находящ се в град София, Район „Овча купел“, срещу обезщететие с равностойни обекти в новопостроената сграда, във връзка с представен одобрен идеен проект и площообразуване.

Решение № 380 от 24.06.2021 година

За довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията по прилагане на плана за регулация в обхвата на УПИ IV-1677, кв. 2, м. „ Ботаническа градина“ по плана на гр. София.