Решение № 419 от 22.07.2021 година

За изменение на т. 2 от Решение № 238 по Протокол № 32/22.04.2021 г. на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие за поставяне на паметник на Удроу Уилсън.

Решение № 418 от 22.07.2021 година

За заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.008-0005-C02 „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020“.

Решение № 417 от 22.07.2021 година

За приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Социален патронаж“.

Приложение №1

Решение № 416 от 22.07.2021 година

За изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“.

Решение № 415 от 22.07.2021 година

За поетапно тестване и въвеждане на новата електронна услуга „Адресна регистрация“ в районите „Студентски град“, „Средец“, „Слатина“ и „Витоша“ и освобождаване на гражданите, които подават електронни заявления, от административна такса за времето на тестовия период.

Решение № 414 от 22.07.2021 година

За заплащане на годишна такса за пълноправно членство на Столична община в Мрежата на европейските градове ЮРОСИТИС (Eurocities).

Решение № 413 от 22.07.2021 година

За промяна на приемател на право на строеж по № СОА19-ДГ64-10/ 30.12.2019 година.

Решение № 412 от 22.07.2021 година

За отмяна на Решение № 119 по Протокол № 10/12.03.2020 г. на СОС за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 (пет) години, в полза на Сдружение „SOS детски селища България“, върху имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в едноетажна сграда, находяща се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле“ № 257.

Решение № 411 от 22.07.2021 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 68134.507.1177 по КККР гр. София - общинска собственост на Фондация „Деца с проблеми в развитието“ - ЕИК175081273.

Решение № 410 от 22.07.2021 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на “Дентален център II - София” ЕООД, “Дентален център VI - София” ЕООД, „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД, „Диагностично-консултативен център XI - София” ЕООД, „Диагностично-консултативен център XII - София” ЕООД, „Диагностично-консултативен център XV - София” ЕООД, “Диагностично-консултативен център XVII - София” ЕООД, „Диагностично-консултативен център XXIV - София” ЕООД, „Диагностично-консултативен център XXIX - София” ЕООД и „Диагностично-консултативен център ХХХ - София” ЕООД.

Решение № 409 от 22.07.2021 година

За провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8713 от 25.03.2014 г., представляващ УПИ VI-„за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 24, м. „Люлин - 2 м.р.“ с площ от 7 128 кв.м., ведно с построената в него обслужваща масивна сграда - съблекалня със ЗП 268 кв.м., изградена ограда, настилка, затревяване върху дренаж, спортни съоръжения - врати.

Решение № 408 от 22.07.2021 година

За предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Мировяне.

Решение № 407 от 22.07.2021 година

За намаляване на капитала на „Пазари Север“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение А

Решение № 406 от 22.07.2021 година

За утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД.

Решение № 405 от 22.07.2021 година

За обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД.

Решение № 404 от 22.07.2021 година

За утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Запад“ ЕАД.

Решение № 403 от 22.07.2021 година

За утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД.

Решение № 402 от 22.07.2021 година

За намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и утвърждаване на актуален устав на дружеството.

Приложение А

Решение № 401 от 22.07.2021 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, приета с Решение № 155 по Протокол № 102 от 8.03.2007 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 400 от 22.07.2021 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет, доп. - Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. и доп. - Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021г., в сила от 1.05.2021г., изм. и доп. - Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г.

Приложение А