Решение № 459 от 22.07.2021 година

За приемане на актуализиран списък на спортни обекти - общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2021 година.

Прилжение №1

Решение № 458 от 22.07.2021 година

За провеждане на трета сесия на Столична програма „Култура“, Направление 7 „Мобилност“.

Приложение №1

Решение № 457 от 22.07.2021 година

За промяна в състава на Творческия съвет на Столична програма „Култура”.

Решение № 456 от 22.07.2021 година

За приемане на отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2020 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2021 г.

Решение № 455 от 22.07.2021 година

За изменение и допълнение на Решение № 457 по Протокол № 79 от 11.07.2019 г., частично отменено с т. 11 от Решение № 502 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 454 от 22.07.2021 година

За изменение на Решение № 319 на Столичния общински съвет от 10.06.2021 година.

Приложение №1

Решение № 453 от 22.07.2021 година

За даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на работни инвестиционни проекти във връзка с реализиране на „Многоетажен паркинг“ в р-н „Надежда“.

Решение № 452 от 22.07.2021 година

За даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да проведе конкурсна процедура за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, срещу обезщетение в готови обекти.

Приложение А

Решение № 451 от 22.07.2021 година

За даване на съгласие на „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на надземен етажен паркинг в район „Слатина“.

Решение № 450 от 22.07.2021 година

За обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД.

Решение № 449 от 22.07.2021 година

За даване на разрешение за отдаване под наем чрез конкурс на недвижими имоти, собственост на „Пазари Юг” ЕАД, за срок от 10 години.

Решение № 448 от 22.07.2021 година

За отказ за предоставяне на предварително съгласие за продажба на поземлени имоти, представляващи УПИ XIII-2024, 2025, 2026, 2027, 9504 - за „здравно заведение“. кв. 9, м. “Овча купел - актуализация“, обособена част от имуществото на “Софийски имоти” ЕАД, без провеждане на търг или конкурс, на „Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика по УНГ болести - Хелтгарант“ ЕООД, като насърчителна мярка във връзка с подадено пред Българската агенция за инвестиции заявление с вх. № БАИ-ЗНИ-3/01.02.2021 г. за издаване на сертификат за инвестиция клас „А“.

Решение № 447 от 22.07.2021 година

За издаване на сертификат за инвестиция с общинско значение клас „В“ във връзка с подадено чрез СОАПИ заявление с вх. № ИН-25/04.12.2020 г. от „Медицински център Детско здраве" ЕООД.

Решение № 446 от 22.07.2021 година

За приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2020 г. на общински дружества в ликвидация и избор на ликвидатор на „Метрострой“ ЕАД - в ликвидация.

Решение № 445 от 22.07.2021 година

За приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2020 година и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.

Решение № 444 от 22.07.2021 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Приложение №1

Решение № 443 от 22.07.2021 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 442 от 22.07.2021 година

За придобиване на терени - държавна собственост на територията на НПЗ „Изток“, м. „Къро“, район „Младост" - Столична община.

Решение № 441 от 22.07.2021 година

За одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I - „за чисто производство, складове и офиси" и УПИ III-1069 - „за производство, складове и офиси", кв. 2, м. „Триъгълника - Ботевградско шосе", ПИ с идентификатори 68134.615.1046, 68134.615.1050, 68134.615.1069, 68134.615.1517, 68134.615.1187, 68134.615.1263, 68134.615.1155, 68134.615.1255, 68134.615.1265, 68134.615.1226 и 68134.615.1382 и улици между о.т. 22а до о.т. 23 и от о.т. 55 до о.т. 57, район „Подуяне".

Решение № 440 от 22.07.2021 година

За одобряване на изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за образуване на нови УПИ VII-1296,1328, 271, 283 - „за чисто производство и офиси” и УПИ IХ-282, 283 - „за т.п. и котелно”, кв. 129, м. „Факултета", район „Красна поляна", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Факултета" в граници: бул. „Никола Мушанов", ул. „Ришки проход", ул. „Западна", нерегулиран терен (Западен парк), ул. „Суходолска", нерегулиран терен, ул. „Гайтанци", ул. „Суходолска", неурегулиран терен (Селскостопанска академия), ул. „Сали Яшар", кв. За, северна и западна граница на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т. 9 до о.т. 21а, улица от о.т. 22а до о.т. 50а, новопроектирана улица от о.т. 50а до о.т. 49а, новопроектирана улица от о.т. 49а до о.т. 49б, жп ареал, ул. "Гайтанци", ул. от о.т. 79а до о.т. 93в, северна и западна граница на кв. 107б, бул. „Президент Линкълн", терен за техническа инфраструктура, новопроектирана улица от о.т. 122а до о.т. 446б, одобрен с Решение № 388 по Протокол № 64, т. 26 от 26.06.2014 г. на СОС.