Решение № 499 от 23.07.2021 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за прилагане на подробен устройствен план за УПИ XVIII-705 - за „складово-производствени дейности и тп“, кв. 68, м. ж.к. „Карпузица“ и прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68134.1894.1129.2, чрез изкупуване на общинската част.

Решение № 498 от 23.07.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на “Сграда и прилежаща инфраструктура на детско заведение - детска градина и ясла” в УПИ I - за детска градина, кв. 15, м. „Карпузица”, гр. София.

Приложение №1

Решение № 497 от 23.07.2021 година

За довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на действащия подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XVII-742 - за образуване на ново УПИ XVII-2088, 2154 - „за ЖС“ , квартал 25, местност „в.з. Симеоново - Драгалевци III част“ по плана на гр. София.

Решение № 496 от 23.07.2021 година

За изменение на Решение № 543 на Столичния общински съвет от 25.07.2019 година.

Решение № 495 от 23.07.2021 година

За определяне предназначението на новоизградена административна сграда с подземни гаражи, с идентификатор 68134.1382.2060.14, заедно с прилежащ терен в УПИ III-2036 за „жс и администрация“, кв. 85, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Осми март“ № 6.

Решение № 494 от 23.07.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за довършване на производството по одобряване на подробен устройствен план - план за регулация, в частта за УПИ XXVII-2047, 2048, кв. 10, местност „кв. Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.

Решение № 493 от 23.07.2021 година

За придобиване от Столична община, чрез изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.1352.64 и поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1351.1032 - частна собственост, попадащи в улична регулация по ПУП - ИПР на местност „НПЗ Илиянци - запад“, район „Надежда“.

Решение № 492 от 23.07.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за довършване на производството по одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, в частта за УПИ XVII-1190, кв. 8, местност „ж.к. Свобода“, район „Надежда“, Столична община.

Решение № 491 от 23.07.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда.

Решение № 490 от 23.07.2021 година

За откриването на процедура за провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот - публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по одобрена план схема на територията на „Западен парк - представителна част“.

Решение № 489 от 23.07.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от терен в имот - частна общинска собственост на територията на СО - район „Илинден“.

Решение № 488 от 23.07.2021 година

За учредяване на право на пристрояване, във връзка с преустройство на съществуващ самостоятелен обект в сграда, построена върху урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Красна поляна“.

Решение № 487 от 23.07.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1107.296 - частна общинска собственост, находящ се на територията на Район “Красна поляна“.

Решение № 486 от 23.07.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ частичен регулационен план за имот УПИ XI-350, кв. 2а, м. “НПЗ Средец“, район „Красна поляна“ по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Решение № 485 от 23.07.2021 година

За прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на общинската част от поземлен имот с идентификатор 68134.1005.128.

Решение № 484 от 23.07.2021 година

За изкупуване на имот, собственост на юридическо лице, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, ж.к. „Манастирски ливади - изток“, Район „ Триадица“, София.

Решение № 483 от 23.07.2021 година

За сключване на договори за наем за два имота - частна собственост, части от които попадат в улиците „Хенрих Ибсен“ и „Иван Андонов“, Район „Триадица“, София.

Решение № 482 от 23.07.2021 година

За процедура по § 22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VIII-881, 1601, кв. 96, м. „Кръстова вада“ и улична регулация, район „Лозенец“ - СО, чрез взаимно прехвърляне правото на собственост върху имоти.

Решение № 481 от 23.07.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията, чрез определяне на квоти на съсобственост в незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, представляващ УПИ XI-828, кв. 16, по плана на м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и последващо учредяване право на строеж върху съсобствения имот, срещу обезщетение на Столична община с равностойни обекти в бъдещата сграда.

Решение № 480 от 23.07.2021 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 68134.903.61, представляващ реална част от УПИ XV-590, кв. 2, м. „Група Зоопарк“, район „Лозенец“, Столична община.