Решение № 519 от 23.07.2021 година

За взимане на решения, във връзка с участието на София във финала на конкурса Зелена столица на Европа 2023 година.

Решение № 518 от 23.07.2021 година

За устройствените предвиждания, касаещи територията на район „Студентски" СО, м. „Студентски град", кв. 170-А, УПИ I-5448, 5449 и УПИ II-5448.

Решение № 517 от 23.07.2021 година

За именуване на безименна улица в район „Лозенец“ - СО.

Решение № 516 от 23.07.2021 година

За именуване на улица находяща се в гр. Нови Искър, СО - Район „Нови Искър”, продължение на ул. „Козница“.

Решение № 515 от 23.07.2021 година

За поставяне на паметен знак - плоча на Капитан Симо Соколов в градинката на „Майчин дом“.

Решение № 514 от 23.07.2021 година

За процедура по доброволно прилагане на действащият план за регулация, одобрен със Заповед № 4200/26.07.1977 г., Заповед № 335/13.09.1979 г. и Заповед № РД 09092/18.05.1992 г. за УПИ ХIХ-1670, кв. 19 по плана на гр. Банкя чрез продажба от Столична община на Хелея Андреева на ПИ с идентификатор 02659.2193.3672 от КККР с площ от 24 кв.м. - частна общинска собственост на основание АОС № 1734/11.11.2020 г. на Столична община - район „Банкя” (вписан в СВ под №149, том СХСVII, д.59957, им. партида 707363, вх. рег. № 77972/18.12.2020 г.).

Решение № 513 от 23.07.2021 година

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в сградата на 78 СУ „Христо Смирненски”, актувана с АОС № 55/16.05.2013 г. на Столична община - район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията Акт № 8, том LXXXVII, вх. рег. № 36528, имотна партида № 279 396+97; 279 399 от 30.07.2013 г.) и представляващ обособено помещение с площ 200 кв.м., находящо се в сутерена на сграда с идентификатор 02659.2193.166.6, съгласно скица с № 15-317809-09.04.2019 г. на СГКК - гр. София.

Решение № 512 от 23.07.2021 година

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - частна общинска собственост с площ 13 кв.м., находящ се на партерен етаж на общинска триетажна сграда с идентификатор 02659.2193.952.1, със застроена площ 127 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 02659.2193.952, актувани с АОС № 1001/31.10.2013 г. на Столична община - район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията) при специфично конкурсно условие - за редакция.

Решение № 511 от 23.07.2021 година

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост с площ от 2 (два) кв.м., находящ се вляво от входа на партерния етаж на триетажната административна сграда на СО - район „Банкя”, актуван с АПОС № 81/26.06.2013 г. на Столична община - район „Банкя”, със специфично конкурсно условие: за поставяне на банкомат (част от сграда с идентификатор 02659.2193.476.1 по скица № 15-444496-02.07.2018 г. на СГКК - гр. София).

Решение № 510 от 23.07.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“ за поставяне на преместваеми обекти.

Решение № 509 от 23.07.2021 година

За прогласяване на погасеното по давност право на строеж върху урегулиран поземлен имот IX-177, кв. 47, с. Световрачене, Район „Нови Искър“, нанесен в действащата кадастрална карта и регистри с идентификатор 65601.5479.361.

Решение № 508 от 23.07.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в сградa - публична общинска собственост, находящa се на територията на район „Нови Искър”.

Решение № 507 от 23.07.2021 година

За изменение на т. 1 от Решение № 297 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на Столичен общински съвет

Решение № 506 от 23.07.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ IX-341, кв. 52 по действащия регулационен план на с.Чепинци, район „Нови Искър“ - Столична община.

Решение № 505 от 23.07.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда.

Решение № 504 от 23.07.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 503 от 23.07.2021 година

За промяна на предназначение на жилище от предишен фонд „Оборотен” на Столична община във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.

Решение № 502 от 23.07.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за одобряване на план за регулация на м. „ж.к. Люлин - 2 м.р.“ за създаване на нов УПИ I-317, 793, 794, кв. 23а, в съответствие с Решение № 413 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС и Протокол на ОЕСУТ № ЕС-76/22.12.2020 година.

Решение № 501 от 23.07.2021 година

За прогласяване на погасено по давност правото на строеж върху имот, частна общинска собственост, находящ се в град София, район „Овча купел“, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.9367, за която реална част е отреден УПИ II-9367, кв. 116Б по плана на местност „ж.к. Овча купел 1“.

Решение № 500 от 23.07.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 199 от Закона за устройство на територията и сключване на предварителен договор по проект за ПУП изменение на план за регулация в обхвата на местност „ж.к. Овча купел - стар кв. 12а и част от кв. 23“, кв. 219. УПИ X-397, 397а, 1092, общ; УПИ XI-1355; УПИ ХII-398 и УПИ XIII-1331 и образуване на нов УПИ Х-9608, 9610, за жс и нов УПИ ХIII-9561 „за коо“, район „Овча купел".