Решение № 539 от 09.09.2021 година

За предоставяне на сграда и прилежащия й терен - публична общинска собственост за сграда - 2 към детска градина № 40 „Проф. Г. Ангушев“ за 2 яслени групи.

Решение № 538 от 09.09.2021 година

За допълнение на Решение № 642 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 537 от 09.09.2021 година

За съдействие на общинските публични предприятия със сто процента участие на Столична община в капитала при бедствия и аварии.

Решение № 536 от 09.09.2021 година

За бракуване на публични активи на Столична община във връзка с писмо с вх. № СОА20-ТД26-8059-(8)/07.04.2020 г. от „Софийска вода“ АД с мотивиран доклад и списък на активи.

Приложение №1

Решение № 535 от 09.09.2021 година

За приемане на План за действие на общинските концесии на Столична община за 2021 година и допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Решение № 534 от 09.09.2021 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2021 г.“, приета с Решение № 108 по Протокол № 29/25.02.2021 година.

Решение № 533 от 09.09.2021 година

За приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2023 година.

Приложение №1

Решение № 532 от 09.09.2021 година

За промяна на бюджета на Столична община за IІ-ро тримесечие на 2021 година.

Решение № 530 от 23.07.2021 година

За изкупуване на два имота, собственост на юридическо лице, изцяло попадащи в улица „Васил Стефанов“, ж.к. „Манастирски ливади - изток“, Район „ Триадица“, София.

Решение № 529 от 23.07.2021 година

За изкупуване на имот, собственост на юридическо лице, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, ж.к. „Манастирски ливади - изток“, Район „Триадица“, София.

Решение № 528 от 23.07.2021 година

За изкупуване на имот, собственост на юридическо лице, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, ж.к. „Манастирски ливади - изток“, Район „ Триадица“, София.

Решение № 527 от 23.07.2021 година

За процедура по прилагане на пуп чрез определяне квоти на съсобственост в новообразуван УПИ XI-851, 852, кв. 12, м. „Суха река - запад“, гр. София, приемане на дарение и учредяване право на строеж върху общинската собственост в УПИ срещу обезщетение с равностойни обекти.

Решение № 526 от 23.07.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община (СО) - Район „Средец“.

Решение № 525 от 23.07.2021 година

За преобразуване чрез промяна на правната форма на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „СОФИНВЕСТ“ ЕАД.

Решение № 524 от 23.07.2021 година

За подобряване на транспортното обслужване до Природен парк „Витоша“.

Решение № 523 от 23.07.2021 година

За приемане на възмездно и безсрочно ограничено вещно право на преминаване - сервитут, на водопровод - реверсивна връзка между довеждаща система „Бели Искър“ посредством Малобучински водопровод и довеждаща система „Искър“ посредством ПС „Бъкстон“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.1727 - частна собственост, находящ се в Район „Витоша“, Околовръстен път № 13.

Решение № 522 от 23.07.2021 година

За кандидатстване на Общински културен институт „Надежда“ с проектно предложение „Етнофестивал „Музите и децата на Орфей“ по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021 година.

Решение № 521 от 23.07.2021 година

За кандидатстване с проектно предложение „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София“ по Покана „Образование и грижи в ранна детска възраст“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. (ФМ на ЕИП).

Решение № 520 от 23.07.2021 година

За изменение на Решение № 363 на Столичния общински съвет от 24.06.2021 година, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.06.2021 г., Протокол № 35, точка 24 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК08-15856/3/10.05.2021 година.