Решение № 599 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Васил Банов - актьор.

Решение № 598 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Димитър Маринов - актьор.

Решение № 597 от 17.09.2021 година

За удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на София” на Борис Станчев Чендов - професор в БАН.

Решение № 596 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Максим Ешкенази - музикант, диригент.

Решение № 595 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Камелия Тодорова - певица, актриса.

Решение № 594 от 17.09.2021 година

За присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община” на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” по повод 100 годишния й юбилей.

Решение № 593 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Никола Владов - Началник на клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантации във ВМА.

Решение № 592 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на проф. Анри Кулев.

Решение № 591 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Хайгашод Агасян - композитор.

Решение № 590 от 17.09.2021 година

За присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община” на д-р Ваня Кастрева.

Решение № 589 от 17.09.2021 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на Университета за национално и световно стопанство - УНСС, по повод 100- годишния юбилей от основаването му.

Решение № 588 от 17.09.2021 година

За присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община“ на Народно читалище „Георги С. Раковски - 1925“.

Решение № 587 от 17.09.2021 година

За присъждане на отличието „Значка на София” на д-р Йордан Петров Бочков.

Решение № 586 от 17.09.2021 година

За присъждане на отличието „Значка на София” на Анатоли Благоев Илиев.

Решение № 585 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Милена Моллова - пианист.

Решение № 584 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Мариус Донкин - актьор.

Решение № 583 от 09.09.2021 година

За промени в поименния състав на постоянни комисии на Столичния общински съвет, комисията съгласно ЗПКОНПИ, комисията за произвеждане на тайно гласуване на СОС за мандат 2019 - 2023 г. и Съвета за управление на СОПФ.

Решение № 582 от 09.09.2021 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.09.2021 г. редовно общо събрание на акционерите.

Решение № 581 от 09.09.2021 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.09.2021 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Решение № 580 от 09.09.2021 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.