Решение № 619 от 23.09.2021 година

За оптимизация на линии от масовия градски транспорт обслужвани от „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Решение № 618 от 23.09.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ул. „Нешо Бончев“ в участъка от ул. „Първа Българска армия" до бул. „История Славянобългарска" (ул. „202"), изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ I, кв. 1, м. „Орландовци - Малашевци", УПИ I и УПИ II, кв. 22, м. „Задгарова артерия", УПИ III-529, кв. 1, м. „Софийски централни гробища" и план-схеми по чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, район „Сердика".

Решение № 617 от 23.09.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Княжево“, при граници: ул. „Елша", ул. „Явор", ул. „Къпина", ул. „Витошки бор", с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура - части „ВиК", „Електроснабдяване", „Газоснабдяване", ПКТП и вертикална планировка в посочения обхват, район „Витоша".

Решение № 616 от 23.09.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план ПУП - ИПУР между о.т. 537 и о.т. 538 и създаване на нова задънена улица с уширение от о.т. 538а до о.т. 538д; изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VII - „за обслужващи стопански дейности" и УПИ VIII - „за озеленяване" за създаване на нови УПИ VII - „за обслужващи стопански дейности" и УПИ VIII-1543 „за жилищно строителство" от кв. 53; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 68134.4329.919 по КККР за създаване на нов УПИ XVI-919 „за ОО и ЖС" от кв. 53 и план за застрояване (ПЗ) на УПИ VIII-1543 „за жилищно строителство" от кв. 53, м. в.з. „Горна баня" (разширение на кв. „Горна баня"), район „Овча купел" и план - схеми по част „ВиК" в обхвата на проекта.

Решение № 615 от 23.09.2021 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 4", район „Младост" - СО в частта му относно проектни УПИ ХI-186 „за жс" и УПИ ХII-186 „за жс" от кв. 19г, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 552 по протокол № 45/29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 614 от 23.09.2021 година

За одобряване на проект за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 14 до о.т. 14в; план за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т.14и (нова) до о.т.14л (нова); план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатори 44063.6221.25 и 44063.6221.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Лозен и план-схеми за техническата инфраструктура, район „Панчарево“.

Решение № 613 от 23.09.2021 година

За разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за уличен водопровод по ул. „Банско шосе", р-н "Люлин".

Приложение №1

Решение № 612 от 23.09.2021 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия и план за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 49206.2676.74 по КККР на с.Мрамор, район „Връбница".

Приложение №1

Решение № 611 от 23.09.2021 година

За проект за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 14 до о.т. 14в; план за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т. 14и (нова) до о.т. 14л (нова); план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатори 44063.6221.25 и 44063.6221.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Лозен и плансхеми за техническата инфраструктура, район „Панчарево".

Решение № 610 от 23.09.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Толева махала“, район „Връбница“, в териториален обхват на кв. 20, кв. 20а, кв. 22, кв. 23, кв. 24 (част), кв. 25, кв. 27 (част), кв. 28, кв. 29 (част), кв. 30, кв. 31, с прилежащите улици и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Решение № 609 от 23.09.2021 година

За одобряване на изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-123 от кв. 74, м. „с. Чепинци" за създаване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVI-123 - за жилищно строителство" и XVII-123 - „за жилищно строителство" от кв. 74 и нова задънена улица по о.т. 48а - о.т. 48б, м. "с. Чепинци", район „Нови Искър" в обхвата на ПИ с КИ 80409.5993.123 по КККР.

Решение № 608 от 23.09.2021 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 1", район „Младост" в частта му относно проектен УПИ VIII-76 „за общ. обсл.", кв. 3а, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 551 по протокол № 45/29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 607 от 23.09.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентифиатор (КИ) 02511.4603.37 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Балша, Район „Нови Искър“ - СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-37 - „за жилищно строителство“ от кв. 44 и нова улица по нови о.т. 77в - о.т. 77г, м. “с. Балша“, Район „Нови Искър" - Столична община. 

Решение № 606 от 23.09.2021 година

За членство на Столична община чрез ОП „Туризъм“ в асоциацията Маркетинг на градовете в Европа (European Cities Marketing).

Решение № 605 от 23.09.2021 година

За създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Столична община като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г., съгласно Заповед № РД01-0033/06.01.2021 г. от Агенцията за социално подпомагане за предварително одобрение за създаване на социалната услуга, с разпределение на бюджетни средства, считано от 01.07.2021 година.

Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 10025/2021 г., 33 св., по описа на АССГ.
Съдебното производство е прекратено с окончателно определение, постановено по адм. дело №388/2022г., шесто отделение на ВАС. Решението на СОС е в сила.

Решение № 604 от 23.09.2021 година

За одобряване на Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода” АД на 23.12.1999 година, в сила от 06.10.2000 година, за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за 2020 година.

Решение № 603 от 23.09.2021 година

За избор на председател на Столичния общински съвет.

Решение № 602 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Стойка Кръстева - олимпийска шампионка по бокс и Борислав Георгиев - личен треньор.

Решение № 601 от 17.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на олимпийските шампионки Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Ерика Зафирова и Камелия Стоилова (резервен състезател) - състезателки от националния отбор на България по художествена гимнастика - ансамбъл, Весела Димитрова - треньор на националния ансамбъл за жени, Михаела Маевска - помощник-треньор на националния ансамбъл за жени и Илиана Сиракова - Председател на Българската федерация по художествена гимнастика.

Решение № 600 от 17.09.2021 година

За присъждане на отличието “Почетен знак на Столична община” на Н. Пр. Беа тен Тъшер, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България.