Решение № 639 от 14.10.2021 година

За отмяна на Решение № 265/30.05.2019 година на Столичен общински съвет и Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 - 2030 година, включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

Решение № 638 от 07.10.2021 година

За възлагане на „Топлофикация София“ ЕАД да проведе преговори с цел компенсиране на увеличените разходи на „Топлофикация София“ ЕАД вследствие на значителния ръст на цените на природния газ и въглеродните емисии през 2021 година.

Решение № 637 от 23.09.2021 година

За отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок до 5 (пет) календарни години, в общинските училища 96 СУ “Лев Н.Толстой“ и 27 СУ „Акад. Георги Караславов“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО.

Решение № 636 от 23.09.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ II-526, кв. 13, местност ”в.з. Мало Бучино 2-ра част”, район „Овча купел“.

Решение № 635 от 23.09.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ V - общ., от кв. 14, местност „Бул. Цар Борис III - 3-та и 4-та част“, Район „Витоша“ - Столична община по плана на гр. София.

Решение № 634 от 23.09.2021 година

За довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в обхвата на УПИ XXXVI-71 от кв. 8, м. „бул. Цар Борис III 3 и 4 част“, по плана на гр. София. 

Решение № 633 от 23.09.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1383.733, с площ 351 кв.м., съставляващ УПИ XI-733, кв. 88, местност „Надежда 2а и 2б“, ул. „Екзарх Стефан“ № 37, район „Надежда“, срещу обезщетение за Столична община с равностойни обекти.

Решение № 632 от 23.09.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изготвен проект за изменение плана за регулация на УПИ III - за КОО кв. 20, местност „с. Красна поляна“, район „Красна поляна” и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.

Решение № 631 от 23.09.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ частичен регулационен план за имот УПИ XII-349, кв. 2а м.“НПЗ Средец“, район „Красна поляна“ по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Решение № 630 от 23.09.2021 година

За промяна в характера на собствеността от публична в частна - за общински имот, намиращ се в гр. София, Район „Красна поляна”, м.„Разсадника - Бежанци”, кв. 56, с предназначение здравно заведение.

Решение № 629 от 23.09.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в 35 СЕУ „Добри Войников“, Район „Лозенец“ - Столична община.

Решение № 628 от 23.09.2021 година

За процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и приемане на дарение на поземлени имоти с идентификатори: 68134.601.2453 (проектен) и 68134.601.2443, частна собственост, попадащи в отреждане за улична регулация.

Решение № 627 от 23.09.2021 година

За осигуряване на достъп на кметовете на райони и на кметовете на кметства до системата за безхартиено заседание на СОС за упражняване на правото им по чл. 46, ал. 3 от ЗМСМА в заседанията на СОС.

Решение № 626 от 23.09.2021 година

За поемане на обслужването на автобусна линия № 22 от “Столичен автотранспорт” ЕАД.

Решение № 625 от 23.09.2021 година

За изготвяне на проекти за изграждане на монтажни паркинги в софийските квартали.

Решение № 624 от 23.09.2021 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХII - София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение №1

Решение № 623 от 23.09.2021 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XIСофия” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение №1

Решение № 622 от 23.09.2021 година

За даване на разрешение на Диагностично-консултативен център XVI - София“ ЕООД да сключи договор за наем на обект, находящ се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение №1

Решение № 621 от 23.09.2021 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център II - София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение №1

Решение № 620 от 23.09.2021 година

За приемане на мерки, свързани с експлоатацията на нощните автобусни линии N1, N2, N3 и N4 на територията на Столична община, във връзка с епидемичната обстановка.