Решение № 679 от 14.10.2021 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ VIII-588, кв.18 по плана на местност „в.з. Мало Бучино“, нанесен в КККР с идентификатор 46721.3852.928 на собственика на законно построена върху него сграда.

Решение № 678 от 14.10.2021 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията.

Решение № 677 от 14.10.2021 година

За довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията в обхвата на УПИ IV-508, кв. 55, местност: „в.з. Киноцентъра връзката 1-2 част“, по плана на гр. София.

Решение № 676 от 14.10.2021 година

За учредяване възмездно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за изграждане на нов трансформаторен пост (ТП) в ПИ с имот с идентификатор 68134.1932.2364, УПИ XIII - за трафопост, кв. 29, местност „Манастирски ливади - запад“, Район „Витоша“.

Решение № 675 от 14.10.2021 година

За прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на физическо лице съсобственик в имота.

Решение № 674 от 14.10.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на „Разширение на детска градина № 109 чрез изграждане на две двуетажни пристройки за четири групи“ в УПИ III-513 „за ОДЗ“, кв. 30, м. „Младост 1” по плана на гр. София.

Приложение №1

Решение № 673 от 14.10.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост столово и бюфетно хранене на територията на Район „Надежда“.

Решение № 672 от 14.10.2021 година

За продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 68134.1382.675, с площ 253 кв.м., съставляващ УПИ X-675, кв. 89, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, с административен адрес: бул. „Ломско шосе“ № 44, Район „Надежда“.

Решение № 671 от 14.10.2021 година

За довършване на процедурата по прилагане на подробен устройствен план на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ХIХ-2120 „за обществено обслужване“ от кв. 11, местност „Надежда - 3 част“.

Решение № 670 от 14.10.2021 година

За промяна предназначението на общинско жилище от фонд “Резервен“ на СО и включването му във фонд “Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.

Решение № 669 от 14.10.2021 година

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.1382.154, съставляващ УПИ IV-154, кв. 85, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Св.Петка Търновска“ № 13, чрез продажба на частта на общината на съсобственика. 

Решение № 668 от 14.10.2021 година

За довършване на процедура по Прилагане на Подробен устройствен план за УПИ ІХ-850 - общ., кв. 90, м. „Кръстова вада“, Район „Триадица“, София.

Решение № 667 от 14.10.2021 година

За продажба на 169,12/424 идеални части от ПИ с идентификатор 68134.900.1119, представляващ УПИ VII-17, кв. 1, м. „Лозенец“ - жил. група „Южен парк“, целият с площ 424 кв.м., намиращ се на ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 108.

Решение № 666 от 14.10.2021 година

За процедура по доброволно прилагане на действащ пуп по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за УПИ XIX-110, кв. 6, м. „Левски - Зона Г“, гр. София и прилагане на улична регулация.

Решение № 665 от 14.10.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени разстояния при проектирането и строителството на обект: „Детска градина с четири градински и две яслени групи“ в УПИ V - „за обединено детско заведение“, кв. 12, м. „Суха река - запад“, поземлен имот с идентификатор 68134.610.2141, район „Подуяне“ - СО, гр. София.

Приложение №1

Решение № 664 от 14.10.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за устройване на детско заведение в съществуваща сграда и за прилагане на намалени разстояния при проектирането и строителството на обект: „Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ - яслена група, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ I - за жил. стр., трафопост, гараж и КОО, кв. 5, м. „Левски - Зона В“, СО - р-н „Подуяне“, гр. София.

Приложение №1

Решение № 663 от 14.10.2021 година

За преименуване на Детска градина № 1 - „Мара Петлякова“, с административен адрес: ул. "Брегалница“ № 48, находяща се на територията на Район „Възраждане“, с името „Червената шапчица“.

Решение № 662 от 14.10.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за преустройство на съществуваща сграда общинска собственост, находяща се на административен адрес ул. „Христо Белчев“ № 36, УПИ III-130, в кв. 390, м.„ЗОНИ Г-Центъра (част)” по плана на гр. София, филиал на Детска градина № 159 „Олимпийче” с капацитет за две допълнителни групи.

Приложение №1

 

Решение № 661 от 14.10.2021 година

За даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов ехограф.

Решение № 660 от 14.10.2021 година

За увеличаване капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение №1