Решение № 415 от 11.07.2019 година

За участие на СО като партньор в проект „Хранителна вълна - овластяване на градската младеж за климата” по програма на Европейската комисия „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“.


Решение № 414 от 11.07.2019 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.


Решение № 413 от 11.07.2019 година

За участие на СО като партньор в проект “CITIES4CSR - Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони” по програма УРБАКТ III.


Решение № 412 от 11.07.2019 година

За кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух.


Решение № 411 от 11.07.2019 година

За подписване на споразумение за сътрудничество между Столична община, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в България“ и сдружение „Конфедерация на труда Подкрепа“.

Приложение № 1


Решение № 410 от 27.06.2019 година

За удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на Юли Александров Дамянов.


Решение № 409 от 27.06.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация.


Решение № 408 от 27.06.2019 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ Х-211 и УПИ IX-1137 от кв. 120, местност „Драгалевци - разширение север”, по плана на гр. София.


Решение № 407 от 27.06.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост на Столична община.


Решение № 406 от 27.06.2019 година

За отмяна на Решение № 174 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 405 от 27.06.2019 година

За придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.1801, попадащ в улична регулация, в участъка от о.т. 704 - о.т. 705, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужващ кв. 40, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“ и ПИ с идентификатор 68134.905.1803, попадащ в улична регулация, в участъка от о.т. 705 - о.т. 290а, в обхвата на ул. „Ради Радев“, обслужващ кв. 31 и кв. 40, собственост на физически лица, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 404 от 27.06.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част ПИ с идентификатор 68134.905.3283, с площ 161 кв.м., попадаща в улична регулация, в участъка от о.т. 707 - о.т. 708, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужващ кв. 33, м.„Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 2, м. „Група Зоопарк“, собственост на физически лица, по действащия план на м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 403 от 27.06.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ идентификатор 68134.905.1300, с площ от 435 кв.м., попадаща в улична регулация от о.т. 506 - о.т. 527а, в обхвата на ул. „Борис Арсов“, обслужващ кв. 123 и кв. 124, собственост на физическо лице, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 402 от 27.06.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1749, попадаща в улична регулация от о.т. 14в - о.т. 700, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, кв. 120, собственост на частно лице, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 401 от 27.06.2019 година

За процедура за прилагане на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията чрез определяне на квоти на съсобственост в незастроен недвижим имот, няходящ се в гр. София, Район „Възраждане“, представляващ УПИ VI-7, 8, кв. 173, местност „Пробив - бул. „Пенчо Славейков“ - м.„Западно направление“ и последващо учредяване на право на строеж върху съсобствения урегулиран поземлен имот, срещу обезщетение с равностойностни обекти.


Решение № 400 от 27.06.2019 година

За процедура по прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ магазин с идентификатор 68134.300.164.3.11, с площ 48,83 кв. м, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 45, ет. 1, чрез продажба на 1/2 идеална част от недвижимия имот, частна общинска собственост, заедно със съответните идеални части от сградата и поземления имот, върху който е построена - на съсобственика.


Решение № 399 от 27.06.2019 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV - София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой хематологичен автоматичен анализатор.


Решение № 398 от 27.06.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 397 от 27.06.2019 година

За отпускане на средства, във връзка с процедура по ликвидация на „Диагностично-консултативен център X - София“ ЕООД - в ликвидация.


Решение № 396 от 27.06.2019 година

За даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи, на обща стойност до 35 000,00 лева с ДДС.