Решение № 697 от 29.09.2016 година

За предоставяне на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община, във връзка с изпълнението на Проект „Достоен живот и равенство в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”.

Решение № 696 от 29.09.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и науката с издател Столична община - Район „Подуяне”, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-3.001-0066, № от ИСУН: BG05M2ОP001-3.001- 0066-C01 от 22.08.2016г., за изпълнение на проект „Различни заедно”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Решение № 695 от 29.09.2016 година

За поставяне на паметна плоча на акад. проф. Ефрем Каранфилов.

Решение № 694 от 29.09.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 693 от 29.09.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост. 

Решение № 692 от 29.09.2016 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на ж.к. „Люлин - 2 мр” в граници: бул. „Царица Йоана", бул. „Добринова скала", ул. „Проф. Александър Станишев" и бул. „Панчо Владигеров", Район „Люлин" в частта му относно УПИ IV-650, 652 от кв.22, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 413 по протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.

Решение № 691 от 29.09.2016 година

За одобряване на проект за ПУП - ПР за м. "Кръстова вада", кв.42, УПИ II-470-„за ЖС" и УПИ III-471-„за ЖС", кв.36, УПИ II-481-„за ЖС" и УПИ III-482-„за ЖС", улица по о.т. 223а-223-653 и план схеми по чл.108 от ЗУТ, район „Лозенец".

Решение № 690 от 29.09.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ III-1750, 1749, кв.42 , м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град", в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б - о.т.73ж - о.т.658 - о.т.653 - о.т.575 -о.т.576а - о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515 - о.т.512 - о.т.507 - о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465 - о.т.405 - о.т.13г - о.т.43а - о.т.47а - о.т. 176 - о.т.24б -о.т.166а - о.т. 172 - о.т.171 - о.т.63 - о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 689 от 29.09.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за регулация (ПР) на м. „Надежда 2а и 2б", кв.209, УПИ VII-317,318, район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 2а” в граници: от о.т.80 - о.т.207 -о.т.210 - о.т.215 до о.т.33; от о.т.33 до о.т.35; от о.т.35 до о.т.51; от о.т.51 до о.т.80 и м. „Надежда част 2б" в граници: от о.т.80 до о.т.14; от о.т.14 до о.т.33; от о.т.33-о.т.215-о.т.210- о.т.207-о.т.80, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.

Решение № 688 от 29.09.2016 година

За даване на съгласие Столична община да придобие безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, намиращ се в Район „Красно село”, във връзка с изграждане на ново метродепо от Трети метродиаметър.

Решение № 687 от 29.09.2016 година

За отпускане на заем от Столична община на „Диагностично- консултативен център XXX - София” ЕООД.

Приложение №1

Решение № 686 от 29.09.2016 година

За избор и структура на Общински съвет по наркотичните вещества - София.

Решение № 685 от 29.09.2016 година

За даване на разрешение на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД за сключване на договор за наем на помещение от 72 кв.м., находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 7 (седем) години.

Приложение №1

Решение № 684 от 29.09.2016 година

За даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на ”Метрополитен” ЕАД върху търговски обекти в метростанция ”Витоша”.

Приложение №1

Решение № 683 от 29.09.2016 година

За актуализация на бюджета на Столична община за 2016 година.

Решение № 682 от 29.09.2016 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24- 10М1-42/30.04.2015 г., сключен между Столична община и Министерство на културата по проект „Античната история на София, културно - историческо наследство достъпно за всички”, финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

Решение № 681 от 29.09.2016 година

За преобразуване на Общински културен институт Галерия-музей „Дечко Узунов” във филиал към Софийска градска художествена галерия.

Решение № 680 от 29.09.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. на Министерство на финансите, за разплащане на разходи по проект „Урбанистична гъвкавост и устойчивост” (TURaS), по Грантова схема ENV.2011.2.1.5.1 „Устойчиви и гъвкави зелени градове”, изпълняван по Седма рамкова програма на ЕС, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 282834 между Европейската Комисия, Генерална дирекция „Изследвания и иновации” и Координатора на проекта Университет Дъблин, Ирландия.

Решение № 679 от 29.09.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, обезпечаваща плащане по Договор № BG04-02-03-032-001/ 18.08.2015 година.

Приложение

Решение № 678 от 29.09.2016 година

За преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в заведенията за социални услуги към Столична община.