Решение № 377 от 09.06.2016 година

За одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за м. с „Волуяк", кв. 9а, УПИ I-31-„за обществено обслужване,търговия, безвредни производства, складове, офиси и т.п.", УПИ II-17-„за склад, офис, магазин и сервиз" за поземлени имоти с идентификатори 12084.2749.31 и 12084.2749.17 и изменение на улица между о.т.231-о.т.233 (Ломско шосе), план схема на техническата инфраструктура - част „ВиК", район „Връбница".

Решение № 376 от 09.06.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на м. "Мало Бучино", кв. 4а, УПИ ХLI-107-„за ж.с. и магазини", УПИ ХLII-107-„за ж.с. и магазини", УПИ ХLIII-107-„за ж.с. и магазини", УПИ XLIV-107-„зa ж.с. и магазини", УПИ XLV-108-„зa ж.с. и магазини", УПИ XLVI-108-„зa ж.с. и магазини", УПИ XLVII-108-„зa ж.с. и магазини"; изменение на улица при о.т.129 и създаване на улица по о.т.127а-о.т.127б-о.т.127г-о.т.127д; изменение на УПИ I-718 от кв.4а, м. „Мало Бучино", район "Овча купел".

Решение № 375 от 09.06.2016 година

За одобряване на проект за Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на м. с. „Мрамор", кв. 32, УПИ VII- 155 за създаване на нови УПИ VII-155-„за ЖС", XXVI-155-„за ЖС" и задънена улица по о.т.110в-110г за поземлен имот с идентификатор 49206.2633.155, район „Връбница".

Решение № 374 от 09.06.2016 година

За одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. „в.з. Мало Бучино", кв.11, УПИ XXV-247 „за ЖС", изменение на УПИ I- 372 „за ЖС" и изменение на улична регулация от о. т. 76 до о. т. 76а, район „Овча купел".

Решение № 373 от 09.06.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на улица между о.т.35к- 35м; план за регулация-откриване на нова улица от о.т.35н-о.т.35о-35п до о.т.35р, откриване на пешеходна алея върху част от имот с идентификатор 04234.6936.303, /между имоти с идентификатори 04234.6936.16, 04234.6936.64 и 04234.6936.17/ и план за регулация и застрояване за нов УПИ XXXVIII-16, 17, 18, 23, 29, 30, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 87, 89, 90, 111, 112, 115, 116, 117, 1886, 1887-„за жил. строителство и трафопост", кв.3м, местност „в.з. Бистрица-Манастира", район „Панчарево".

Решение № 372 от 09.06.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на УПИ XV-1600,1725,1726,1727-„за коо", кв.50, м. „Студентски град", район „Студентски", в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465- о.т.405-о.т.13г- о.т.43а-о.т.47а-о.т. 176-о.т.24б-о.т. 166а-о.т. 172-о.т. 171 - о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 371 от 09.06.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ II-„за нови енергийни източници", УПИ ХХ-722-„за адм. комплекс, подземни гаражи, трафопост, КОО и ВЕЦ, УПИ XXIII-1424, УПИ ХХIХ-5017-„за КОО, офиси, жил. строителство, подземни гаражи и трафопост", УПИ ХХХ- 2597-„за КОО, офиси, жил. строителство, подземни гаражи и трафопост", УПИ ХХХI-2596-„за КОО, офиси, жил. строителство, подземни гаражи и трафопост", УПИ XXXII-2592,2593,2594,2595-„за КОО, офиси, жил. строителство, подземни гаражи и трафопост", УПИ XXXIII-2560, 2591, 2595 -„за КОО, офиси, жил. строителство, подземни гаражи и трафопост" от кв. 24, м. „Витоша-Вец Симеоново", район „Студентски".

Решение № 370 от 09.06.2016 година

За одобряване на проект за ПУП за м. „Горни Богров” (м. „Богровски убрещ"), ПРЗ, ИПУР и ИПР за поземлени имоти с идентификатори 16448.7809.4,16448.7809.5, 16448.7809.6, 16448.7810.5, 16448.7722.40, УПИ II-4,5,6-„за безвредно производство, офиси, складове, жилищно строителство и ТП", кв.1; улици по о.т.3-8-7-6-4; по о.т.6-6а; изменение на улична регулация при о.т.2б-3; отпадане на улица по о.т.1-14, район „Кремиковци".

Решение № 369 от 09.06.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на улица от о.т.42б- о.т.42г-о.т.42д-о.т.42е-о.т.42ж-о.т.42з-о.т.42и-о.т.42к до о.т.42л; изменение на кв.2а, УПИ „за озеленяване” за създаване на нов УПИ III-158, за ЖС и план за регулация и застрояване за създаване на УПИ I-166, за ЖС, нов кв.2б, местност „в.з. Китката", район „Панчарево".

Решение № 368 от 09.06.2016 година

За даване на разрешение на „Топлофикация София” ЕАД да сключи договор за спогодба с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

Приложение А

Решение № 367 от 09.06.2016 година

За даване на съгласие „Топлофикация - София” ЕАД да монтира ретранслатор на говоримата честота на дружеството в Района на ПСПВ „Бистрица”.

Приложение А

Решение № 366 от 09.06.2016 година

За определяне състава на Централна местна комисия при Столична община и на Местната комисия на Район „Банкя” по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16, ал.3 и чл.17 от Правилника за неговото прилагане.

Решение № 365 от 09.06.2016 година

За кандидатстване за финансиране с проектно предложение с рег. № 388/04.02.2016 година: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийна ефективност в сградата на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” по Националния Доверителен ЕкоФонд.

Решение № 364 от 09.06.2016 година

За предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 363 от 09.06.2016 година

За приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей - София.

Приложение № 1

Решение № 362 от 19.05.2016 година

За разкриване на детска ясла в сграда публична общинска собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.84, Район „Люлин”.

Решение № 361 от 19.05.2016 година

За определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІІІ – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 25.05.2016 г. общо събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІІІ – София” ООД.

Решение № 360 от 19.05.2016 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.

Решение № 359 от 19.05.2016 година

За присъждане на Значка на София на Илка Зафирова.

Решение № 358 от 19.05.2016 година

За даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба по гражданско дело 30292/2013 година на Софийски районен съд, II ГО, 58 състав, между Столична община и Потребителна кооперация „Лозен” - в ликвидация.