Решение № 397 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради на учебни и детски заведения през 2016 година.

Приложение № 1

Решение № 396 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд строително-ремонтни работи в къщата - музей „Ненко Балкански”, Район „Изгрев”, предоставена за управление на Общински културен институт „Музей за история на София”.

Решение № 395 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицинска апаратура за „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Решение № 394 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на конструктивни и възстановителни работи в сградите на общински детски и учебни заведения.

Приложение № 1

Решение № 393 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд благоустрояването на двора на 107 ОУ „Хан Крум”, ул. „Димитър Димов” № 13 на територията на Район „Лозенец”.

Решение № 392 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд обект: „Реновиране на съществуващата детска площадка и фитнес на открито в с. Световрачене”.

Решение № 391 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд обект: „Извършване на ремонт на съществуващ тротоар на ул. „Васил Левски” в с.”Негован”.

Решение № 390 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на парково осветление на „Северен парк”, реконструкция на две футболни игрища и ремонт на покрив на читалище в кв.„Илиянци”, Район „Надежда”.

Решение № 389 от 09.06.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основно обновяване и изграждане на четири броя детски площадки на територията на Район „Илинден”.

Решение № 388 от 09.06.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация на м. „Кривина", кв. 48. Откриване на задънена улица от о.т. 124а до о.т. 124б. Изменение границите на УПИ I „за стопански двор". Създаване на нови УПИ V- 1223 „за промишлено производство и складова дейност" и УПИ VI-1221,1224 „за промишлено производство и складова дейност" и план за застрояване на нови УПИ V-1223 „за промишлено производство и складова дейност" и УПИ VI-1221,1224 „за промишлено производство и складова дейност", кв. 48, м. „Кривина", район „Панчарево".

Решение № 387 от 09.06.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация на улица между о.т. 74а и о.т. 84 за откриване на нова задънена улица от о.т. 84а - о.т. 84б до о.т. 84в, план за регулация и застрояване за създаване на нов УПИ I-472, кв. 9а, м. „в.з. Градище", район „Панчарево".

Решение № 386 от 09.06.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация за обект „Трети метродиаметър" в участъка между МС III-5 и МС III-6.

Решение № 385 от 09.06.2016 година

За разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за м. „в.з.Ранова нива", район „Нови Искър".

Приложение

Решение № 384 от 09.06.2016 година

За разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за м. „в.з.Целините", район „Нови Искър".

Приложение

Решение № 383 от 09.06.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XI-1447,2514-„за коо", кв.130, м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град", в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г- о.т.43а-о.т.47а-о.т. 176-о.т.24б-о.т. 166а-о.т. 172-о.т. 171 -о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 382 от 09.06.2016 година

За подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на външно ел. захранване с кабел СН 20 kv от нов ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 39791.6021.96 през поземлен имот с идентификатор 39791.6021.95 до поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62 и план за застрояване за нов КТП в поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на с. Кривина, район „Панчарево".

Решение № 381 от 09.06.2016 година

 на м. „Надежда 1а и 1б", кв.15, УПИ II-401,402,403, район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 1а и 1б" в граници за частта на м. „Надежда 1а": улица от о. т. 65-о. т. 63 до о. т. 51, от о. т. 51 до о. т. 80а, о. т. 80а до о. т. 196 и УПИ II-за ЖС от кв. 147б, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, допълнено с Решение № 637 по протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.

Решение № 380 от 09.06.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ III-367, кв.117, м. „Бул. Сливница - Люлин 10 мр", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Бул. Сливница - Люлин 10 мр ", район „Люлин", одобрен с Решение № 396 по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.

Решение № 379 от 09.06.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- изменение на плана за регулация на УПИ XII-123 и УПИ XX-125 от кв.19, УПИ XI-127 от кв.28, УПИ II-811-„за апарт. хотел, търговски и спортен комплекс" от кв.40 и УПИ „за корекция на река" от кв.41а; изменение на плана за улична регулация за улица между о.т.213 - о.т.211 - о.т.405а, м. „Манастирски ливади-изток", район „Триадица".

Решение № 378 от 09.06.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация на задънена улица от о.т. 56 до о.т. 55; откриване на задънена улица от о.т. 56 до о.т. 56а; изменение границите на УПИ XXV-150 и УПИ XXVI-150 и създаване на нови УПИ: XXV-150 „за жс" и XXVI-150 „за жс", кв. 1, м. „с.Железница", район „Панчарево".