Решение № 637 от 16.09.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности" за разплащане на разходи по одобрен проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община - 2016 г.”, Райони „Връбница”; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Искър” и „Младост” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”.

Решение № 636 от 16.09.2016 година

За избор на председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София (СБДДС).

Решение № 635 от 19.08.2016 година

За избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Младост” – Столична община.

Решение № 634 от 19.08.2016 година

За освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично-консултативен център ХХІХ – София” ЕООД и назначаване на нов управител.

Решение № 633 от 28.07.2016 година

За удостояване с отличие ”Почетен знак на Столична община” на Поли Пламенова Генова, българска поп певица.

Решение № 632 от 28.07.2016 година

За освобождаване от длъжност Главен изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции и избор на нов Главен изпълнителен директор.

Решение № 631 от 28.07.2016 година

За изменение на Решение № 479 по Протокол № 18 от 14.07.2016 година на Столичния общински съвет.

Решение № 630 от 28.07.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № BG 05М9ОР001-2.002-0133-С001 „Нови възможности за независим живот в Район „Студентски” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР).

Решение № 629 от 28.07.2016 година

За кандидатстване на Район „Кремиковци” по проект „Красива България” по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда за обществени сгради”, в изпълнение на разпоредбите на Наредбата на СОС за изграждане на общодостъпна среда в гр.София.

Решение № 628 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие администрацията на Район „Връбница” да кандидатства по проект „Красива България”, мярка М01 - 01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” и мярка М02 - 02 „Занимални за деца на родители, работещи в администрация”.

Решение № 627 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие за кандидатстване на СО - Район „Студентски” и съфинансиране от Столична община - Район „Студентски” по проект „Красива България” 2016г., мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

Решение № 626 от 28.07.2016 година

За кандидатстване на Район „Младост” по проект „Красива България” по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда за обществени сгради”, в изпълнение на разпоредбите на Наредбата на СОС за изграждане на общодостъпна среда в гр.София.

Решение № 625 от 28.07.2016 година

За кандидатстване на Район „Искър” по проект „Красива България” по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда за обществени сгради”, в изпълнение на разпоредбите на Наредбата на СОС за изграждане на общодостъпна среда в гр.София.

Решение № 624 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие СО - Район „Надежда” да кандидатства по проект „Красива България” (ПКБ), който е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.
- Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”;
- Мярка М02-02 „Занимални за деца на родители, работещи в администрация.

Решение № 623 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие за кандидатстване по проект „Красива България”, мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” на Район „Слатина” - СО.

Решение № 622 от 28.07.2016 година

За кандидатстване за финансиране с проектно предложение по проект „Красива България”, мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

Решение № 621 от 28.07.2016 година

За кандидатстване по проект „Красива България”.

Решение № 620 от 28.07.2016 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци” на девет свободни жилищни имоти, находящи се в ж.к. „Люлин”, блок 464, вх.”Б”.

Решение № 619 от 28.07.2016 година

За придобиване от Столична община на част от имот, собственост на юридическо лице, попадащ по действащ подробен устройствен план в обект „Лот 70 „Северна скоростна тангента”, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” - бул. „Рожен”, Район „Надежда”.

Решение № 618 от 28.07.2016 година

За откриване и провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.304.2 и площ 354.00 кв.м., за който със Заповед № РД-09-50- 602/28.12.2001 г. на Главния архитект на София е отреден УПИ IIсо „за офиси”- общински, кв.215, м.”Западно направление”, АОС № 1018/25.07.2005 г., вписан в служба по вписванията в том XXXV, под №231, вх. рег.№ 67304, по описа на 2005г., срещу обезщетение с равностойностни обекти.