Решение № 741 от 19.12.2013 година

За именуване на безименна улица на територията на Район „Панчарево” - с. Лозен.


Решение № 742 от 19.12.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за продажба на имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 4011/2013 г., представляващ  УПИ ІІІ со, кв. 10, местност „Детски град”, по плана на с. Панчарево с площ 745 кв. м., представляващ част от поземлен имот с индефикатор 55419.6702.768, целият с площ от 1980 кв.м.


Решение № 743 от 19.12.2013 година

За утвърждаване на изработените пет изображения на герба на София – цветно, черно-бяло, контурно, пластично и хералдичен код.


Решение № 744 от 19.12.2013 година

За определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ателие, гаражи и паркоместа.

Приложениe № 1


Решение № 745 от 19.12.2013 година

За продължаване срока на ликвидация на „Дентален център І - София” ЕООД - в ликвидация, „Дентален център ХХVІ – София” ЕООД – в ликвидация, „Дентален център ХV – София” ЕООД – в ликвидация, „Оборище” ЕООД – в ликвидация и „Метрострой” ЕАД – в ликвидация.


Решение № 746 от 19.12.2013 година

За даване на съгласие „Чистота –  Искър” ЕООД да придобие дълготрайни материални активи (ДМА) – специализирана техника, чрез закупуване със собствени средства, вкл. на лизинг, при спазване изискванията на ЗОП.


Решение № 747 от 19.12.2013 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи - частна общинска собственост на „Чистота –  Искър” ЕООД.


Решение № 748 от 19.12.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реконструкция и изграждане на 10 броя детски площадки и спортни съоръжения в район „Надежда”.


Решение № 749 от 19.12.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд доизграждане и развитие на системата за видеонаблюдение в столицата.


Решение № 750 от 19.12.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицинско оборудване за нови родилни зали във „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД.


Решение № 751 от 19.12.2013 година

За утвърждаване на Бизнес - план на „Топлофикация – София” ЕАД за 2014 г.


Решение № 752 от 19.12.2013 година

За присъждане на Значка на София на Трифон Златков Павлов.


Решение № 753 от 19.12.2013 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на капитан Николай Василев Джамбазов.